De fi­nes­te tu­re­ne nær Kris­tian­sand

Er du en av dem som ikke li­ker å kun lig­ge på stran­da i som­mer? Her er noen for­slag til her­li­ge sen­trums­nære tu­rer du lett kan gjen­nom­føre.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: MARIE N. KALVEHAGEN marie.kalvehagen@fvn.no

Du tren­ger ikke dra langt for ny­de­li­ge na­tur­opp­le­vel­ser. Vi har sam­let de ti flot­tes­te tu­re­ne nær Kris­tian­sand.

– Det er helt unikt å ha så mye flott na­tur helt i nær­he­ten av sen­trum som vi har i Kris­tian­sand. Kom deg ut på tur, og etter­på kan du kas­te deg i sjøen på By­stran­da for av­kjø­ling, sier Mie Kaasa, drifts­le­der i DNT Sør.

Hol­der du deg hjem­me i fe­rien? Du er ikke ale­ne. I tråd med øken­de ar­beids­le­dig­het vi­ser en un­der­sø­kel­se ut­ført av Vir­ke at fle­re vel­ger en så­kalt «stay­ca­tion» (stay + va­ca­tion). 38 pro­sent opp- gir at de skal være hjem­me i fe­rien, mot 33 pro­sent i 2016.

Men fe­rie hjem­me tren­ger ikke være kje­de­lig. Fædre­lands­ven­nen har fått ti tips av DNT Sør til fine tu­rer i nær­he­ten av Kris­tian­sand.

Har du kan­skje ikke bil, el­ler har lyst å la bi­len stå, frykt ikke. DNT Sør har fem tur­tips du kan gå til fra Mar­kens.

Strand­pro­me­na­den

Du tren­ger ikke inn i sko­gen for å gå tur, Kris­tian­sand byr også på ur­ba­ne tur­om­rå­der.

– Det­te er en vel­dig fin sti midt i byen. Du føl­ger strand­pro­me­na­den og vi­de­re opp langs el­ven Otra. Gå vi­de­re opp til Eg ved syke­hu­set og gjen­nom byg­nin­ge­ne der. Da vil du kom­me til­ba­ke til sti­en langs Egs­jor­de­ne, og der­et­ter ned til byen igjen.

Langs pro­me­na­den vil du fin­ne tur­ori­en­te­rings­pos­ter, fiske­plas­ser og fle­re bade­plas­ser. Tu­ren tar cir­ka 1,5 ti­me.

Od­der­øya

Få mi­nut­ter fra Pro­me­na­den lig­ger Od­der­øya, med Vaf­fel­bua, Od­der­øya fyr og fin ut­sikt til Oks­øy fyr.

– Det kan være greit å star­te ved Node­vi­ga, men her er det man­ge mu­lig­he­ter. På dis­se sti­ene går du i skog og langs kys­ten, sier Kaasa.

En tur på Od­der­øya er ca. 3 km lang.

Bane­heia (og rundt Stam­pe­ne)

Bane­heia lig­ger nord­vest for Kvad­ra­tu­ren, og har fle­re fine tur­mu­lig­he­ter.

– Du kan for ek­sem­pel ta den tu­ren rundt de tre Stam­pe­ne. Da be­gyn­ner du i en­den av Mar­ken, og går opp mot Eg. Når du kom­mer til par­ke­rings­plas­sen vil det være skil­tet. Her går du mest i sko­gen, men det er også fle­re fine bade­plas­ser, sier Kaasa.

Tu­ren rundt de tre Stam­pe­ne tar cir­ka en ti­me.

Hel­ler­støn­uten

Hel­ler­støn­uten er by­mar­kas høy­es­te topp på 166 moh. Her går du på grus­vei, langs kro­ke­te sti­er og opp gam­le stein­sat­te trap­per.

– Gå gjer­ne fra Mar­kens, og for- bi tred­je Stam­pe i Bane­heia. Fra tred­je Stam­pe føl­ger du lys­løy­pa. På den­ne tu­ren er det vik­tig å bru­ke kart, men når du kom­mer til top­pen får du kjempe­fin ut­sikt, sier Kaasa vi­de­re.

Ravne­heia

Den­ne tu­ren in­ne­bæ­rer også trappe­tre­ning og tar gjer­ne et par ti­mer. Også her er det fle­re mu­lig­he­ter, alt fra tre til ti kilo­me­ter.

– Et for­slag er å ta til høy­re ved bryg­ge­ri­et, og der­et­ter føl­ge Grims­myra mot Rav­ne­da­len. Der lig­ger det en kafe, fra ka­fe­en går det trap­per opp til Ravne­heia. På den­ne tu­ren vil du kom­me litt opp i høy­de og få god ut­sikt over by­mar­ka, sier Kaasa.

Har du til­gang til bil har Kaasa også man­ge for­slag til tu­rer litt på ut­si­den av sen­trum.

Den om­vend­te båt

På and­re si­den av Otra lig­ger Je­gers­berg, med man­ge uli­ke sti­er og tu­rer. Kaasa an­be­fa­ler Den om­vend­te båt, som lig­ger 234 moh.

– Du kan par­ke­re ved Ho­kus Po­kus Barne­hage ved UIA. Der­fra kan gå via Grønn slet­te og over Sø­dals­myra. Her­fra går det en fin, skil­tet sti hele vei­en opp.

Tu­ren er cir­ka syv km lang, og tar to-tre ti­mer.

Bruli­heia

Bruli­heia lig­ger i Vågs­bygd, og er en del av Kjøs­da­len.

– Par­ker ved Kjos gård. Det er grus­vei i skog­be­lagt ter­reng, men du kom­mer litt opp i høy­den og får vel­dig fin ut­sikt, sier Kaasa.

Tu­ren til Bruli­heia er cir­ka syv km lang, og tar to-tre ti­mer.

Bu­van­net rundt

For å kom­me rundt Bu­van­net kan du par­ke­re ved Voie kir­ke i Vågs­bygd.

– Like ved kir­ken går det en grus­s­ti inn i sko­gen. Ta der­et­ter for­bi Møvig­knat­ten, og følg sti­en vi­de­re opp til Bu­van­net.

Tu­ren byr på dei­li­ge av­kjø­lings­mu­lig­he­ter og fine na­tur­for­hold, og tar to til tre ti­mer.

An­steins fyr

An­steins fyr lig­ger på Flekkerøya, og er blant Kaasas fa­vo­rit­ter. Tu­ren tar en til to ti­mer.

– Tu­ren star­ter på par­ke­rings­plas­sen for fri­om­rå­det på Flekkerøya. Der­fra går det en fin sti gjen­nom sko­gen ut mot Bis­kop­havn. Her fort­set­ter du ut i åpent ter­reng med ny­de­lig ut­sikt over ha­vet.

Langs vei­en kan du ta deg en duk­kert på en av tu­rens stren­der.

Slette­hei

Tu­ren til Slette­hei star­ter mel­lom Just­vik og Åle­fjær i Kris­tian­sand, og tar en til to ti­mer.

– Par­ker ved Gruet­jønn, og følg sti­en opp­over og inn i sko­gen. Når du kom­mer til en­des vil du blant an­net fin­ne en henge­bro, en ga­pa­huk og et ut­sikts­tårn.

Ut­sikts­tår­net på Slette­hei lig­ger 277 moh., og har god ut­sikt over byen.

FOTO: LARS HOLLERUD

Bane­heia byr på man­ge fine tur­mu­lig­he­ter. Bil­de er tatt ved tred­je Stam­pe i Bane­heia.

FOTO: LARS HOLLERUD

Rav­ne­da­len byr på man­ge tur­mu­lig­he­ter. Kaasa fore­slår Ravne­heia hvor du kom­mer litt opp i høy­den.

FOTO: DNT

Langs strand­pro­me­na­den vil du fin­ne tur­ori­en­te­rings­pos­ter, fiske­plas­ser og fle­re bade­plas­ser.

FOTO: DNT

En rundt­tur i Bane­heia rundt de tre Stam­pe­ne tar cir­ka en ti­me.

FOTO: TORE-ANDRÉ BAARDSEN

En tur på Od­der­øya er ca. 3 km lang.

FOTO: DNT SØR.

Tu­ren til Den om­vend­te båt i Je­gers­berg tar cir­ka tre ti­mer.

FOTO: HENRIK DVERGSDAL/DNT

An­steins fyr lig­ger på Flekkerøya, og er blant Kaasas fa­vo­rit­ter. Tu­ren tar en til to ti­mer.

FOTO: ØYVIND BRUCE/DNT

Bruli­heia lig­ger i Vågs­bygd, og er en del av Kjøs­da­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.