Ett år på even­tyr i seil­båt

Even Si­men­sen og An­ne Aak­hus fulg­te drøm­men og har seilt jor­den rundt. Nå for­tøy­er de bå­ten for godt etter over et år på rei­se.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KAMILLA RUDBERG kamilla.rudberg@fvn.no

An­ne Aak­hus (24) og Even Si­men­sen (31) er til­ba­ke i Kris­tian­sand etter å ha be­søkt 14 land.

– 14 land? Det hø­res ikke så mye ut, und­rer Even Si­men­sen (32) seg, etter å ha telt hvor man­ge land han og kjæ­res­ten An­ne Aak­hus (26) har be­søkt i lø­pet av jord­om­sei­lin­gen.

2. mai 2016 løs­net pa­ret for­tøy­nin­ge­ne og sat­te li­vet i Kris­tian­sand på pau­se. Ons­dag kveld re­tur­ner­te bå­ten til Nor­ge igjen.

– Det er rart å være til­ba­ke. Vel­dig rart. Men det er litt godt også, smi­ler Si­men­sen.

SIER FAR­VEL TIL BÅ­TEN

Ons­dag stod Aak­hus iv­rig på bryg­ga i Hå­nes­buk­ta for å ta imot kjæ­res­ten. Hun måt­te hop­pe av i be­gyn­nel­sen av juli for å star­te på ny jobb som syke­plei­er i Byg­land.

Bå­ten har vært pa­rets hjem i tre år. Nå skal den sel­ges.

– Det blir litt trist. Det er en god båt, sier Si­men­sen.

– Men nå er vi kla­re for å kom­me på land. Det fø­les godt. Jeg sav­ner opp­vask­ma­skin og stør­re plass, smi­ler Aak­hus.

– Kom­mer dere til å sav­ne bå­ten?

– Det er litt vans­ke­lig å si nå. Spør oss igjen om et år, ler hun.

MAN­GE INNTRYKK

På spørs­mål om hvil­ket sted de hus­ker best, må beg­ge ten­ke seg nøye om. Til slutt trek­ker An­ne Aak­hus fram Kapp Ver­de som fa­vo­ritt­de­sti­na­sjon. For Even Si­men­sen var det Do­mi­ni­ca i Ka­ri­bi­en som gjor­de størst inntrykk:

– Ka­ri­bi­en er et drømme­pa­ra­dis. Der er be­folk­nin­gen fat­ti­ge, men de var utro­lig hyg­ge­li­ge. De er ikke så opp­tatt av det ma­te­ri­el­le der. Å eie ting var lik­som en byr­de for dem, sier han und­ren­de.

– Fikk dere noe kul­tur­sjokk, da?

– I Kapp Ver­de måt­te de ryd­de ut av du­sje­ne før vi kun­ne bru­ke dem. Det var fullt av ka­ker­lak­ker der, grøs­ser han og ler.

Etter det be­stem­te de seg for å du­sje i bå­ten res­ten av tu­ren.

I til­legg trek­ker de fram litt språk­trøb­bel i Spa­nia.

– Vi be­stil­te oss to øl, men så fikk vi kam­skjell. Det var svin­dyrt, men kjempe­digg. Det er jo gøy å prø­ve noe nytt, ler An­ne.

KRESEN På BADEVANN

På spørs­mål om de vil­le dratt på sam­me rei­se en gang til, sva­rer Even:

– Ja! Uten tvil, nes­ten før vi er fer­dig med spørs­må­let.

– Nå blir det vel­dig kje­de­lig å ba­re dra til Ka­na­ri­øy­ene på char­ter­tu­rer. Det fris­ter ikke ak­ku­rat å ba­re lig­ge på en strand nå, sier han.

Skul­le seil­bå­tabsti­nen­se­ne mel­de seg etter at Tone II er solgt, har pa­ret en nød­løs­ning: De har blitt kjent med man­ge sør­len­din­ger med seil­båt på tu­ren.

– Vi har blitt kjent med utro­lig man­ge. De vi hang mest med var fak­tisk et svensk par på 72 år, for­tel­ler Aak­hus, og leg­ger til at de har blitt kjent med lo­ka­le og sei­le­re fra alle ver­dens hjør­ner.

HVERDAGSLIV På SJØEN

Da pa­ret dro fra Nor­ge holdt de alle mu­lig­he­ter åpne, og valg­te å plan­leg­ge rei­sen un­der­veis. Tan­ken på å for­hol­de seg til en plan ble for kje­de­lig.

Men til og med li­vet til sjøs ble til en slags ru­ti­ne.

– Det er litt rart med det, men man får jo en hver­dag uan­sett hva man gjør. Skul­le jeg vært på seil­tur len­ger, måt­te jeg ha be­gynt med et el­ler an­net. Even er bed­re på å sty­re da­ge­ne sine enn det jeg er, for­tel­ler Aak­hus, men leg­ger til at det har gått fint å leve uten ru­ti­ner i en kor­te­re pe­rio­de.

MULIG FOR ALLE

Bud­sjet­tet på rei­sen har vært på om­trent 225.000 kro­ner, pluss ut­gif­ter for seil­bå­ten. Men pa­ret har møtt fle­re sei­le­re med la­ve­re bud­sjett.

– De har hatt en minst like bra tur som oss, sier Si­men­sen.

– Det kom­mer jo an på hvor pri­mi­tivt du vil leve, føy­er An­ne Aak­hus til.

Selv sy­nes de ikke at de har levd et pri­mi­tivt liv.

– Det er jo selv­føl­ge­lig mer pri­mi­tivt enn et hus. Men så er jo det også litt av sjar­men, for­tel­ler Si­men­sen.

– Er det­te er noe for alle?

– Ja. Men du må vir­ke­lig vil­le gjø­re det. Jeg er opp­tatt av å ikke skrem­me and­re fra å gjø­re det sam­me som oss. Til sam­men har vi kan­skje hatt fem da­ger med or­dent­lig dår­lig vær, un­der­stre­ker Even Si­men­sen.

FOTO: KAMILLA RUDBERG

Med van­te be­ve­gel­ser hjel­per Aak­hus til med å for­tøye bå­ten Tone II for godt når Fædre­lands­ven­nen er inn­om.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.