Pol­fa­re­ren

Astrid Fur­holt

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

– Jeg har ald­ri opp­levd et så tøft år som 2016 i mine 30 år i bran­sjen, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Macgregor Norway, Høye Høye­sen.

For når regn­ska­pet for 2016 er gjort opp er fa­si­ten 179 mil­lio­ner i underskudd før skatt av en om­set­ning på 1,94 mil­li­ar­der kro­ner. Sam­men­lig­net med året før, alt­så 2015, snak­ker vi om et om­set­nings­fall på 733 mil­lio­ner sam­ti­dig som un­der­skud­det økte med 130 mil­lio­ner.

– BETYDELIGE TAP

– Fjor­året var pre­get av sto­re end­rin­ger og et mar­ked som har vært or­dent­lig svakt. Vi måt­te ta betydelige tap på fle­re kun­der som rett og slett ikke kun­ne gjø­re opp for le­ve­ran­ser de had­de kon­trakt med oss på. Vi had­de også fle­re opp­drag som ikke ble fullt ut be­talt, for­tel­ler Høye­sen og ut­dy­per:

– Vi er­fa­rer ofte at våre kun­der får be­ta­lings­pro­ble­mer si­den far­tøy­er og rig­ger kan­sel­le­res og ut­styr al­le­re­de er be­stilt. Vi bru­ker mye tid på å fin­ne løs­nin­ger sam­men med dem.

Sam­ti­dig har det også vært tøffe tak in­ternt, med sto­re run­der med ned­be­man­nin­ger og per­mit­te­rin­ger, samt flyt­ting både i Arendal og Kris­tian­sand.

RESTRUKTURERING

I fjor ble nem­lig ho­ved­kon­to­ret flyt­tet fra Kris­tian­sand til Arendal, i for­bin­del­se med at Macgregor flyt­tet helt ut fra Strand­hu­set på And­øya. De an­sat­te som job­bet på Strand­hu­set fikk nytt ar­beids­sted i Vente­lo-byg­get i Sør­lands­par­ken el­ler til det nye ho­ved­kon­to­ret på Bar­bu i Arendal.

– Det har vært be­ty­de­lig re­struk­tu­re­rings­kost­na­der, sier Høye­sen.

Nær­me­re be­stemt 91 mil­lio­ner kro­ner, som det står i styre­be­ret­nin­gen.

– TANKEVEKKER

Om 2016 blir bunn­året vil av­gjø­res nå til høs­ten.

– Jeg fikk meg en tankevekker da jeg var over i Hous­ton i for­bin­del­se med første­kvar­tals­rappor- te­rin­gen. En ak­tør i olje­bran­sjen for­tal­te meg at det­te var førs­te kvar­tal noen­sin­ne hvor det ikke var til­delt stør­re kon­trak­ter i bran­sjen, for­tel­ler Høye­sen.

Der­for vil det­te året stå å fal­le på hvor man­ge nye ord­rer som kom­mer inn sis­te halv­år.

– For vår del ser jeg sig­na­ler på at det kan snu i år. Det blir ikke 2013- el­ler 2014-tall, men det er po­si­ti­ve tren­der i mar­ke­det. Selv om vi så langt lig­ger om­trent på null på nye ord­rer, gjør vi god bu­tikk både på etter­mar­ked og sær­lig Trip­lex på Aver­øy. De le­ve­rer for det mes­te til fiske­flå­ten og gjør det kjempe­bra om da­gen, sier Macgregor-sje­fen.

FERSK KON­TRAKT

Så seint som tors­dag kun­ne han også sig­ne­re en kon­trakt med Ex­ce­le­rate Energy om le­ve­ring av ut­styr til det som skal bli Bang­la­desh’ førs­te Lng-ter­mi­nal.

– Det er en av de stør­re kon­trak­te­ne vi har fått på man­ge år og vil tryg­ge man­ge ar­beids­plas­ser, sier Høye­sen, som ikke vil for­tel­le kon­trakts­be­lø­pet.

PER­MIT­TE­RIN­GER

I lø­pet av 2016 for­svant 50 ar­beids­plas­ser hos Macgregor.

– Si­den ned­be­man­nin­ge­ne star- tet i 2016 har det blitt mye mer. To­talt har vi vel re­du­sert sta­ben med 30–40 pro­sent, og lig­ger rett un­der 500 an­sat­te, for­tel­ler Høye­sen og leg­ger til at be­drif­ten i det sis­te har be­nyt­tet seg av per­mit­te­rin­ger fram­for ned­be­man­nin­ger.

– Den sis­te ti­den har vi fak­tisk tatt til­ba­ke noen av våre per­mit­ter­te for å ta unna ord­rer på etter­mar­ked. Fram­over ser vi også for oss å bru­ke per­mit­te­rin­ger ak­tivt i for­hold til ordre­inn­gan­gen, sier Høye­sen.

LAV EGENKAPITALANDEL

At egen­ka­pi­tal­an­de­len hav­ner på lave 4,3 pro­sent kom­men­te- rer han slik:

– Det er klart at en del va­luta­dis­po­si­sjo­ner har hatt en vel­dig ne­ga­tiv ef­fekt for oss. Sam­ti­dig er Macgregor Norway en del av et mye stør­re kon­sern som har me­get sterk fi­nan­si­ell rygg­rad og er svært lang­sik­tig i sine in­ves­te­rin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.