Fjord­line har inn­stilt 186 sei­lin­ger i år

Fjord Li­ne har gått glipp av et stort an­tall kun­der på grunn av mo­tor­pro­ble­me­ne på Fjord­cat. Men to­talt sett har som­mer­en ikke vært noen ka­ta­stro­fe for sel­ska­pet.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no KRIS­TIAN­SAND

Ba­re i år har Fjord­line kan­sel­lert 184 sei­lin­ger på grunn av mo­tor­pro­ble­mer med fer­ja.

– Vi star­tet sei­lin­ge­ne 7. april og stan­set dem 16. april. Da be­gyn­te ut­ford­rin­ge­ne og vår eks­per­ti­se fant ut at det var rett å ta Fjord­cat ut av drift for å ut­bed­re den. Men alle kun­de­ne har fått al­ter­na­ti­ve reise­må­ter, sier Tri­ne Li­se Wold­bæk, mar­keds­di­rek­tør i Fjord Li­ne.

Til sam­men ble 184 sei­lin­ger kan­sel­lert på grunn av mo­tor­pro­ble­mer med ski­pet. Etter at ski­pet var til­ba­ke i må­neds­skif­tet juni/ juli, har det kun vært to kan­sel­le­rin­ger. De skyl­des beg­ge væ­ret.

– Det er klart at vi er ut­satt for vær over Ska­ger­rak. Om vi skal kan­sel­le­re sei­lin­gen er en av- gjø­rel­se som kap­tei­nen tar, sier Wold­bæk.

LITT BEDRING

Fjord Li­ne opp­lev­de i fjor at an­tall pas­sa­sje­rer to­talt økte til 1,2 mil­lio­ner. Det­te var en fram­gang på ti pro­sent fra året før. 220.000 av dis­se pas­sa­sje­re­ne reis­te på strek­nin­gen Kris­tian­sand - Hirts­hals.

I års­regn­ska­pet som kom tid­li­ge­re i juli, står det at Fjord Li­ne reg­ner med en yt­ter­li­ge­re for­bed­ring i år.

– Hvor­dan har som­mer­se­son­gen vært for sel­ska­pet to­talt?

– Sam­men­lig­net med for­ri­ge som­mer, er vi for­nøyd med ut­vik- lin­gen. Den er ge­ne­relt sett bed­re enn den var i fjor. Men vi er et børs­no­tert sel­skap og vil ikke gi noen nær­me­re kom­men­ta­rer. De kom­mer i kvar­tals­rap­por­ten, sier Wold­bæk.

Hun vil hel­ler ikke opp­gi noen tall for ru­ten Kris­tian­sand - Hirts­hals.

UNDERSKUDD

Fjord Li­ne har gått med sto­re underskudd i fle­re år. I fjor klar­te de å få en kraf­tig for­bed­ring av re­sul­ta­tet, men end­te li­ke­vel med et underskudd før skatt på 14 mil­lio­ner.

Drif­ten gikk mye bed­re enn året før, og inn­tek­te­ne økte med 267 mil­lio­ner.

I år kan pro­ble­me­ne med Fjord Cat bi­dra til en svek­kel­se av re­sul­ta­tet.

Fjord­line har tid­li­ge­re vars­let at det kan bli ak­tu­elt med et er­stat­nings­krav over­for sel­ska­pet som har hatt an­sva­ret for ut­bed­ring av mo­to­re­ne. Sel­ska­pet øns­ker ikke å kom­men­te­re det nær­me­re nå.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Her blir Fjord­cat gjort klar for årets se­song. Den vis­te seg å bli svært tur­bu­lent og hele juni gikk tapt. Si­den be­gyn­nel­sen av juli har ski­pet vært til­ba­ke i full drift.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.