Hva har vi lært?

Det er seks år si­den ter­ror­an­gre­pet i Oslo og på Utøya. Vi mar­ke­rer an­sla­get hvert år, vi skal ald­ri glem­me. Men har vi lært?

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Vi hus­ker alle den for­fer­de­li­ge kvel­den og på­føl­gen­de mor­ge­nen. Vi hus­ker bil­der av ung­dom på flukt, he­li­kopt­re sve­ven­de over Tyri­fjor­den, uvir­ke­li­ge sce­ner fra stren­de­ne og vitne­skild­rin­ger fra øya. Vi hus­ker også bil­de­ne av den nors­ke be­red­ska­pen – bil­det av den over­fyl­te små­bå­ten med po­li­ti som kom­mer for sent.

Ter­ro­ren for seks år si­den tvang oss til å se at også hos oss kun­ne det uten­ke­li­ge skje. Den min­net oss om vårt skjø­re de­mo­kra­ti, ver­di­en av vår yt­rings­fri­het, men ble også en bru­tal vek­ker om hvor sår­ba­re vi er over­for dem som vir­ke­lig vil vårt sam­funn vondt.

I 2017 er fort­satt den nors­ke be­red­ska­pen en stor po­li­tisk dis­ku­sjon. I vår la Riks­re­vi­sjo­nen fram en rap­port som re­gje­rin­gen øns­ket å hol­de de­ler av hem­me­lig – med ar­gu­ment i ri­kets sik­ker­het. Rap­por­ten, som li­ke­vel ble gjort kjent gjen­nom Da­gens Næ­rings­liv, kom med til dels knu­sen­de kri­tikk av ar­bei­det med be­red­skap og ter­ror­be­kjem­pel­se.

Riks­re­vi­sjo­nens un­der­sø­kel­ser kon­klu­der­te med at «det er sann­syn­lig­het for at hver­ken po­li­ti­et el­ler For­sva­ret, sam­men el­ler hver for seg, vil være i stand til å ut­øve til­strek­ke­lig be-

Be­skyt­tel­se av vårt sam­funn er en helt ba­sal rett vi bor­ge­re har, og vi må gjen­rei­se til­li­ten til det­te ver­net.

skyt­tel­se av vik­ti­ge ob­jek­ter når en trus­sel­si­tua­sjon til­si­er det.»

Det er al­vor­lig av vi ikke har kom­met leng­re i ar­bei­det. Spe­si­elt hvis det med­fø­rer rik­tig­het, som en­kel­te me­ner, at ar­bei­det hind­res av pre­sti­sje­kamp mel­lom po­li­ti, for­svar og di­rek­to­ra­ter. Det er også al­vor­lig at åpen­he­ten rundt det­te ikke er stør­re. Ikke en­gang tid­li­ge­re høy­re-po­li­ti­ker og leder av Riks­re­vi­sjo­nen, Per-kris­ti­an Foss, trod­de på For­svars­de­par­te­men­tets unn­skyld­ning om å ver­ne lan­dets sik­ker­het.

Det må bli en helt sen­tral jobb for den kom­men­de re­gje­ring å ryd­de opp i det­te.vi må ta lær­dom av alle gransk­nin­ge­ne, hø­rin­ge­ne og rap­por­te­ne. Be­skyt­tel­se av vårt sam­funn er en helt ba­sal rett vi bor­ge­re har, og vi må gjen­rei­se til­li­ten til det­te ver­net.

Trøs­ten i dis­se da­ger kan være det­te: Ter­ro­ris­ten vil­le ut­slet­te den opp­vok­s­en­de ge­ne­ra­sjon po­li­ti­ke­re. Det klar­te han ikke. Til høs­ten vil vårt lands par­la­ment har fle­re over­le­ven­de i sa­len, både på fas­te plas­ser og som vara. Han klar­te ikke stil­ne alle stem­me­ne.

Fi­re ung­dom­mer fra Vest-ag­der kom ald­ri hjem fra Utøya 22. juli 2011. Kun­ne vi sik­ret dem bed­re i dag?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.