All­sang på Storåke­ren

Tid­li­ge­re har mu­si­kals­ke stjer­ner gitt som­mer­kon­ser­ter på Åger­øya. I år gjor­de de det selv, alle som had­de lyst.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Det had­de fle­re enn 100.

De ga hver­and­re en kveld for minne­boka. De sang så det hør­tes mel­lom hol­mer og knat­ter, fra jor­det til Per Strøn­stad som kal­les Storåke­ren, der det el­lers går an å spil­le golf og der bringe­bær­ne snart rød­mer og po­te­ter kan hen­tes når det lir mot høst.

Kon­ser­ten ble en hyllest til li­vet, der alle med­vir­ket, selv uten mik­ro­fon el­ler høyt­ta­ler el­ler øl­telt av noe slag.

Egent­lig kun­ne de sun­get hele som­mer­nat­ta gjen­nom.

Det var i alle fall san­ger nok, i hef­tet som alle fikk, med teks­ter til 59 mer el­ler mind­re kjen­te stro­fer, for ek­sem­pel «To i pram­men», med tekst så ro­man­tisk at man nes­ten får hull i ten­ne­ne av å syn­ge den.

Det sa i alle fall Al­fred Sol­gaard, kvel­dens mu­si­kals­ke leder.

Per Strøn­stad sa at han len­ge had­de gått svan­ger med ide­en om all­sang på sitt jor­de på vak­re Åger­øya.

– Hans idé ble uni­sont ved­tatt i Åger­øya vel­for­enings sty­re, for­sik­ret av­trop­pen­de styre­le­der Vi­dar Iver­sen.

Også Al­fred Sol­gaards mu­si­se­ren­de ven­ner gjor­de seg for­tjent til om­ta­le. Det vil si Per Tho­mas Govert­sen med trekk­spill, Tor­mod Lind­land med gi­tar og på key­board hvis Sol­gaard øns­ket pau­se fra det in­stru­men­tet, samt san­ger­ne Ulf Sing­stad og Bjør­gulv Ham­re.

– En sær­lig takk til Al­fred Sol­gaard og hans ven­ner, sa Per Strøn­stad, da han el­lers tak­ket alle som kom.

App­laus og he­der får na­tur­lig­vis også Mai­ken Bug­ge og Aur­ora Linde­berg, en fire­åring og en fem­åring som grep den gyld­ne an­led­nin­gen til å klat­re opp på mu­si­kan­te­nes bord for å frem­føre du­et­ter som sjar­me­ren­de at pub­li­kum både suk­ket og klap­pet på jor­det som tro­lig er Åger­øyas størs­te.

Blant dem Tor Ru­nar Sørei­de, som had­de juli­kvel­dens mest krea­ti­ve sit­te/ligge­plass i med­brakt trille­bår.

På den­ne øya i Blind­leia, som i sin tid had­de både sjø­mann­sko­le, barne­sko­le, sko­ma­ker og fi­re bu­tik­ker, er som­mer­ens kul­tu­rel­le pro­gram langt fra over, selv om den år­li­ge guds­tje­nes­ten er holdt, ba­sar­ge­vins­te­ne hen­tet, fot­ball­tur­ne­rin­gen spilt og all­san­gen har stil­net.

På øyas pla­kat gjen­står kon­sert med Dag Ring­stad trio, guidet tur i øyas plante­ver­den og ikke minst golf­tur­ne­ring på det sam­me jor­det, der fle­re enn 100 sang så len­ge og vel.

ALLE BIL­DER: LARS HOLLERUD

Om lag 100 vil­le være med på ur­frem­fø­rin­gen av all­sang på jor­det som el­lers gjør tje­nes­te som golf­bane med sju hull, po­tet­åker, frukt­trær og bringe­bær­bus­ker.

TEKST: lars.hollerud@fvn.no

De­bu­ter­te: Mai­ken Bug­ge (4) og Aur­ora Linde­berg (5) fikk lyst til å syn­ge et par du­et­ter.

Olav Sætre (f.v.) og Kris­tof­fer Marø mis­un­te mu­li­gens ka­me­ra­ten Tor Rag­nar Rag­nar Sørei­des krea­ti­ve plas­se­ring. Ba­k­om sang fru­ene Liss Sørei­de (f.v.), Kris­tin Sætre og Eli­sa­beth Marø.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.