To drept, hundre­vis ska­det

Et po­pu­lært ute­sted ble for­vand­let til en ruin­haug da jord­skjel­vet ram­met fe­rie­øya Kos natt til fre­dag. To om­kom og fle­re hund­re ble skadd, der­iblant nord­menn.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

– Vi har fått mel­ding om at en norsk mann ble al­vor­lig skadd som føl­ge av jord­skjel­vet på øya Kos. Han blir fløy­et til syke­hus for be­hand­ling. Uten­riks­tje­nes­ten har vært i kon­takt med på­rø­ren­de og føl­ger hans si­tua­sjon, opp­lys­te kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Astrid Sehl i UD fre­dag.

Iføl­ge VG er man­nen fløy­et til syke­hus i Aten, men det har ikke lyk­kes NTB å få det­te be­kref­tet. Sehl sier de ikke vil gå ut med yt­ter­li­ge­re opp­lys­nin­ger om man­nen.

Hun opp­ly­ser vi­de­re at et mind­re an­tall and­re nord­menn har mo­de­ra­te og let­te­re ska­der.

Fle­re hund­re men­nes­ker ble skadd i skjel­vet som før­te til ska­der på det tyr­kis­ke fe­rie­ste­det Bod­rum og gres­ke Kos. Skjel­vet ble målt til en styr­ke på 6,7 og had­de sitt sen­ter 10 kilo­me­ter un­der hav­bun­nen i Ege­er­ha­vet, 16 kilo­me­ter øst for Kos og 10 kilo­me­ter sør for Bod­rum, iføl­ge US Geo­lo­gical Sur­vey.

RASTE

Størst ska­der gjor­de skjel­vet i gam­le­byen Kos på øya med sam­me navn. Fle­re hund­re men­nes­ker be­fant seg i el­ler ved ba­ren Whi­te Cor­ner Club da de­ler av byg­ge raste sam­men ved 1.30-ti­den. To men­nes­ker om­kom, en svensk 27-åring og en tyr­kisk 39-åring. Om lag 120 ble skadd.

Man­ge øyen­vit­ner for­tel­ler dra­ma­tis­ke his­to­ri­er, blant dem nors­ke Jan Erik Stens­rud, som job­bet i ba­ren.

– Alt i hyl­le­ne falt over meg. Da vi dro ut, så vi fle­re hardt skad- de men­nes­ker i ga­te­ne. Jeg så fle­re men­nes­ker som kun­ne være døde i ga­te­ne. Jeg prøv­de å gi første­hjelp til fle­re, for­tel­ler Stens­rud til VG.

TSUNAMI

Jord­skjel­vet ut­løs­te en li­ten tsunami som skap­te over­svøm­mel­se i sen­trum av Kos.

Iføl­ge myn­dig­he­te­ne er øde­leg­gel­se­ne be­gren­set til Kos by. Re­gje­rings­tals­mann Dimi­tris Tzanakopou­los er vei­net­tet og res­ten av in­fra­struk­tu­ren på Kos i god stand.

Byg­nin­gen der ba­ren lå, var fra 1930-tal­let. Det er også meldt om ska­der på en kir­ke, en gam­mel mos­ke og en fest­ning fra 1300-tal­let. Iføl­ge Kos-ord­fø­rer Gior­gos Ky­rit­sis er det ikke man­ge gam­le bygg igjen på øya.

– Nes­ten alle byg­nin­ger er byg­get i tråd med nye ret­nings­lin­jer for å mot­stå jordskjelv, sier han.

Det er meldt om en rek­ke etter­skjelv. Gres­ke myn­dig­he­ter ad­va­rer om at bygg som ble skadd i det førs­te skjel­vet, er utryg­ge som føl­ge av etter­skjel­ve­ne.

SYKE­HUS FIKK SKA­DER

I Bod­rum ble nær­me­re 360 men­nes­ker skadd, opp­ly­ser Tyr­kias helse­mi­nis­ter Ah­met Demir­can. 272 av dem ble sendt til syke­hus, mens de øv­ri­ge fikk første­hjelp på ste­det. Fre­dag etter­mid­dag var 25 fort­satt inn­lagt, fle­re av dem med brudd­ska­der etter å ha hop­pet ut av vin­du­er i pa­nikk.

Syke­hu­set i byen fikk mind­re ska­der i ta­ket, og pa­si­en­ter ble der­for be­hand­let uten­for syke­hus­byg­get. Også det tyr­kis­ke fe­rie­ste­det ble ram­met av en mind­re tsunami.

FOTO: AP/NTB SCANPIX

En kafé på Kos lig­ger i rui­ner etter jord­skjel­vet natt til fre­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.