Ter­ror­frykt på­vir­ker man­ges reise­pla­ner

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Nes­ten halv­par­ten av de spur­te i en un­der­sø­kel­se sva­rer at ter­ror­frykt har på­vir­ket de­res reise­pla­ner i som­mer. Tyr­kia er nes­ten helt ute som fe­rie­de­sti­na­sjon.

I en un­der­sø­kel­se Ip­sos MMI har ut­ført for Dag­bla­det kom­mer det fram at 29 pro­sent sva­rer at ter­ror­frykt i li­ten grad har på­vir­ket dem, 15 pro­sent sva­rer at ter­ror­frykt i noen grad har på­vir­ket de­res valg, mens tre pro­sent sva­rer at ter­ror­frykt i stor grad har på­vir­ket de­res valg av fe­rie­sted.

Kvin­ner har mer frykt for ter­ror når de tar stil­ling til reise­pla­ner enn menn. Folk i Midt-nor­ge kjen­ner også mer på frykt enn de som bor i Oslo. Sam­boen­de har mer frykt enn ens­li­ge.

– Etter den sis­te hen­del­sen på Bor­row Mar­ked i Lon­don, mer­ket vi en be­ty­de­lig ned­gang i an­tall rei­ser i uke­ne etter­på. Den­ne tren­den har hel­dig­vis snudd og sal­get av rei­ser er om­trent til­ba­ke slik det var, sier presse­kon­takt Chris­ti­ne Haf­nor i Apol­lo.

– Skep­si­sen til Tyr­kia som reise­mål har vært størst. De sis­te åre­ne har det vært en ned­gang på nes­ten 90 pro­sent, og det er førs­te gang på ti år at vi ikke har et enes­te char­ter­fly dit. På grunn av den re­du­ser­te ka­pa­si­tet til Tyr­kia har rei­ser til Hel­las, Spa­nia og Kroa­tia økt i år. Det­te kan være et ek­sem­pel på hvor­dan ter­ror­frykt på­vir­ker nord­menns fe­rie­va­ner, sier Haf­nor.

Mar­keds­sjef El­len Wolff And­re­sen i reise­byrå­kje­den Tick­et har lig­nen­de er­fa­ring.

– For få år si­den lå Tyr­kia på tred­je el­ler fjer­de plass over mest po­pu­læ­re reise­land. Nå er lan­det helt ute av vår ti-på­topp-lis­te. Det har med ter­ror­frykt og usta­bi­li­tet å gjø­re, sier And­re­sen.

Salgs­tal­le­ne fra reise­by­rå­ene vi­ser at Spa­nia, Hel­las og Kroa­tia er de tre mest po­pu­læ­re reise­må­le­ne i som­mer. Thai­land har også kom­met høyt på prio­ri­te­rings­lis­ta.

FOTO: NTB SCANPIX

Nord­menns reise­va­ner på­vir­kes av ter­ror­frykt. Det er nes­ten in­gen som rei­ser til Tyr­kia på fe­rie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.