Ski­sen­ter meld­te opp­bud

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

Li­te snø og fle­re år med underskudd før­te til at Kna­ben Ski & Ak­ti­vi­tets­sen­ter den­ne uka meld­te opp­bud. Si­den opp­star­ten i 2000 har ski­sen­te­ret kun gått i pluss i 2005 og 2016.

– Grun­nen til at vi meld­te opp­bud er en­kelt og greit at øko­no­mi­en er så dår­lig at vi ikke så noen mu­lig­het til å dri­ve len­ger, for­tel­ler styre­le­der Eilef Net­land i Kna­ben Ski & Ak­ti­vi­tets­sen­ter til Fædre­lands­ven­nen.

Tors­dag ble det der­med åp­net kon­kurs i ski­sen­te­ret som har holdt det gå­en­de si­den 2000.

TO AV SEKSTEN år I PLUSS

– Vi har dre­vet så man­ge år med underskudd og be­talt inn så mye av våre egne pen­ger at vi ikke så det hen­sikts­mes­sig å fort­set­te. Vi har også prøvd å gjø­re om de­ler av varme­stua til lei­lig­he­ter, men det ble for om­fat­ten­de og vans­ke­lig å få til, for­tel­ler Net­land.

Kun i 2005 og 2016 har sel­ska­pet le­vert over­skudd. De øv­ri­ge regn­skaps­åre­ne sum­me­rer un­der­skud­de­ne seg til 3,25 mil­lio­ner før skatt.

Selv om fjor­året vis­te et over­skudd før skatt på 361.000 kro­ner av en om­set­ning på 1,6 mil­lio­ner, var det alt­så ikke nok til å fort­set­te.

20 ÅPNINGSDAGER I VINTER

– Den sis­te vin­te­ren gikk vi så mye i underskudd at vi valg­te å kas­te kor­te­ne. Vi had­de kun 20 åpningsdager gjen­nom se­son­gen, og selv om tal­le­ne for i år ikke er kla­re, ser det dår­lig ut, sier Net­land.

Uten snø­ka­non­an­legg er nem­lig ski­sen­te­ret øverst i Kvinesdal kom­mu­ne av­hen­gi­ge av væ­ret.

NE­GA­TIV EGEN­KA­PI­TAL

For­uten Eilef Net­land selv var Bjørn Dag­finn­sen, Tor­kel Mo­land og An­ton I. Huns­bedt AS ak­sjo­næ­re­ne i sel­ska­pet med 25 pro­sents ei­er­an­del hver. Kvinesdal Spare­bank og In­no­va­sjon Nor­ge had­de beg­ge ute­stå­en­de gjeld på hen­holds­vis 470.000 og 918.000 kro­ner ved ut­gan­gen av 2016, i til­legg til at ei­er­ne had­de skutt inn 1,1 mil­lio­ner som et ak­sjo­nær­lån.

Sel­ska­pet had­de en ne­ga­tiv egen­ka­pi­tal på 1,56 mil­lio­ner kro­ner. Tom­ter, byg­nin­ger og an­nen fast eien­dom had­de en bok­ført ver­di på 1,36 mil­lio­ner.

Bo­sty­rer Ing­vald Snert­ham­mer var på fe­rie og ikke til­gjen­ge­lig for kom­men­tar.

Net­land selv vet ikke hva som skjer vi­de­re med an­leg­get, ut­over at alle i fjell­byg­da har et håp om at det skal bli drift igjen.

Al­pin­an­leg­get på Kna­ben had­de et t-trekk, tre ned­far­ter, varme­stue og ski­ut­leie.

FOTO: PRIVAT

Kna­ben Ski & Ak­ti­vi­tets­sen­ter meld­te tors­dag opp­bud etter fle­re år med underskudd og dår­li­ge vin­tre.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.