Vil ikke prio­ri­te­re tann­helse­fi­nan­sie­ring

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Nor­ge er det nor­dis­ke lan­det med minst fi­nan­sie­ring av tann­helse til voks­ne. Li­ke­vel er nors­ke po­li­ti­ke­re til­bake­hold­ne med å ta tak i den­ne helse­ut­ford­rin­gen.

Alle over 20 år må som ho­ved­re­gel hel­fi­nan­siere tann­lege­be­søk i Nor­ge, mens både Dan­mark og Sve­ri­ge har ord­nin­ger der man re­fun­de­rer en an­del av be­hand­lin­gen. Også Fin­land har en bed­re ord­ning, men her er bil­det mer ny­an­sert, skri­ver Af­ten­pos­ten.

– Til­syne­la­ten­de har Fin­land en bed­re fi­nan­sie­rings­ord­ning enn Nor­ge når det gjel­der å fore­byg­ge so­si­al ulik­het i bruk av tann­helse­tje­nes­ter. Ut ifra de tal­le­ne vi har, vir­ker det som at fin­ne­ne har and­re år­sa­ker til ikke å gå til tann­le­gen sam­men­lig­net med nord­menn, sier se­nior­råd­gi­ver Ar­ne Jen­sen i Sta­tis­tisk sen­tral­byrå som har un­der­søkt og sam­men­lig­net of­fent­lig tann­helse i nor­dis­ke land.

Av fins­ke pa­si­en­ter som ikke har gått til tann­le­gen det sis­te året tross be­hov, opp­gir 77 pro­sent at det­te skyl­des vente­lis­ter. Jen­sen på­pe­ker li­ke­vel at den so­sia­le ulik­he­ten vil kun­ne gjen­spei­les også i vente­lis­te­ne.

– Selv om ikke per­son­lig øko- nomi vil ha di­rek­te på­virk­ning på om den en­kel­te fin­ne går til tann­le­gen el­ler ei, er det grunn til å tro at fler­tal­let av dem som står i kø for tje­nes­ter i of­fent­lig tann­helse­tje­nes­te har for dår­lig øko­no­mi til å få ut­ført tje­nes­ter and­re ste­der.

Av par­ti­ene på Stor­tin­get er det ba­re SV som har pro­gram­fes­tet at de øns­ker et maks­tak på egen­an­de­len etter mo­dell av helse­ve­se­net, mens Ven­st­re nev­ner en høy­inn­tekts­be­skyt­tel­se uten å vise til kon­kre­te tall. Fle­re par­ti­er øns­ker å ut­vi­de el­ler få på plass nye re­fu­sjons­ord­nin­ger for en­kelt­grup­per.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.