Na­tur­vern­for­bun­det po­li­tisk?

Faedrelandsvennen - - MENING - EGIL REMI JEN­SEN

Den iher­di­ge søgne­man­nen Pe­der Jo­han Pe­der­sen som ofte i kraf­ti­ge ord­lag ad­va­rer mot øde­leg­gel­se av kyst­na­tu­ren og un­der­teg­ner sine inn­legg i Fædre­lands­ven­nen på veg­ne av Na­tur­vern­for­bun­det i Vest-ag­der, går nå et skritt vi­de­re for å bli hørt i avi­sen 19. juli:

●● Det må ryd­des opp etter Høy­res og Frem­skritt­parti­ets fri­slipp. Un­der­teg­net Na­tur­vern­for­bun­det. Pe­der Jo­han Pe­der­sen er So­sia­lis­tisk Ven­stre­par­ti- mann og bur­de gjø­re det klart for alle oss som også er opp­tatt av na­tur­vern, om han har fått i opp­drag av Na­tur­vern­for­bun­det å gi Høy­re og Frp skyl­den for en ska­det grå­gåskyl­ling i Søg­ne. Em­net til Pe­der­sen er den­ne gang vann­scoo­ter­ne. Al­le­re­de nå, kort tid etter li­be­ra­li­se­rin­gen av bru­ken av vann­scoo­te­re, slår Ny Hel­le­sund-man­nen fast at vett­løs kjø­ring med scoo­ter­ne er i full gang.

«Re­gje­rings­par­ti­ene har til­ført kys­ten miljø­be­last­ning, mis­triv­sel, høy­ere kon­flikt­nivå og ska­de på dyre­li­vet», på­står Na­tur­vern­for­bun­det, el­ler er det Sv`eren som er på fer­de? Man­ge av oss som hol­der til i skjær­går­den så frem til li­be­ra­li­se­rin­gen av vann­scoo­ter­bru­ken med skep­sis. Med ut­sikt til sjø, hol­mer og skjær på Flek­ker­øy er det en gle­de å kon­sta­te­re at det, så langt, ikke kjø- res mer uan­svar­lig med scoo­te­re enn med and­re farts­bå­ter. Pe­der Jo­han Pe­der­sen og na­tur­verns­a­ken vil­le tje­ne på stør­re ryd­dig­het og et høy­ere fak­ta­nivå når stor­sleg­ga tasi bruk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.