Le­ger bør vise til Helse­di­rek­to­ra­tet

Faedrelandsvennen - - MENING - TANJA KALCHENKO, Lege og leder for Helse­per­so­nell for plante­ba­sert kost­hold

Det er gle­de­lig å lese i Fædre­lands­ven­nen sin re­por­ta­sje om ve­ge­tar­mat (10. juli) at sta­dig fle­re le­ger, blant an­net kom­mune­over­lege Dag­finn Haarr, an­er­kjen­ner ve­ge­ta­risk og ve­gansk kost­hold som både sunt og full­ver­dig.

Jeg me­ner sam­ti­dig at det er uhel­dig at Haarr ska­per inntrykk av at det er kre­ven­de å set­te sam­men et full­ver­dig ve­ge­ta­risk kost­hold. Iste­den bur­de Haarr be­nyt­te an­led­ning til å vise til Helse­di­rek­to­ra­tets gode nett­si­der for pub­li­kum om ve­ge­ta­risk og ve­gansk kost­hold, på helse­nor­ge.no.

Det er all­tid vik­tig med ny kunn­skap når man leg­ger om kost­hol­det sitt. Helse­ve­se­net bør kun­ne bi­dra med in­for­ma­sjon og vei­led­ning, spe­si­elt for små­barns­for­eld­re. Helse­di­rek­to­ra­tet har al­le­re­de tatt sitt an­svar på al­vor, og gir gode, prak­tis­ke og de­tal­jer­te råd om hvor­dan set­te sam­men et sunt ve­ge­ta­risk og ve­gansk kost­hold både for barn, gra­vi­de og am­men­de, og for voks­ne. I til­legg til Helse­di­rek­to­ra­tet nett­si­der gir Helse­di­rek­to­ra­tets nye ret­nings­lin­jer for sped­barn­ser­næ­ring man­ge gode råd for dem som ute­luk­ker kjøtt og an­nen mat fra dyr fra kost­hol­det. Å til­eg­ne seg kunn­skap om er­næ­ring er lurt for alle som vil spi­se sunt, uav­hen­gig om de har ve­ge­ta­risk, ve­gansk el­ler blan­det kost­hold.

I til­legg til å vei­le­de dem som al­le­re­de har valgt å kut­te ut mat fra dyr, blant an­net av etis­ke år­sa­ker, er det vik­tig at le­ger hjel­per sine pa­si­en­ter til å leg­ge om til et sun­ne­re kost- hold. Tro­en på at man må spi­se biff for å få i seg næ­ring er uhel­dig for­di den­ne kan for­hind­re man­ge fra å spi­se sun­ne­re. Fle­re un­der­sø­kel­ser vi­ser at det er sunt å er­stat­te en del rødt og be­ar­bei­det kjøtt med bøn­ner, er­ter, nøt­ter og grønn­sa­ker.

I til­legg kom­mer det sta­dig fle­re stu­di­er og opp­sum­me­rin­ger som vi­ser at ve­ge­ta­ria­ne­re og ve­ga­ne­re le­ver leng­re,

Helse­di­rek­to­ra­tet har al­le­re­de tatt sitt an­svar på al­vor, og gir gode, prak­tis­ke og de­tal­jer­te råd om hvor­dan set­te sam­men et sunt ve­ge­ta­risk og ve­gansk kost­hold både for barn, gra­vi­de og am­men­de, og for voks­ne.

har la­ve­re fore­komst av kreft, hjer­te- og kar­syk­dom, dia­be­tes type to og over­vekt. I til­legg kan et mer plante­ba­sert kost­hold være en del i be­hand­ling ved økt ko­les­te­rol og for­høy­et blod­suk­ker. Jeg me­ner der­for at det er på tide at helse­per­so­nell frem­mer ve­ge­tar­kost som et sunt al­ter­na­tiv, i hvert fall for sine helse­be­viss­te pa­si­en­ter. Selv om kjøtt inne­hol­der noen næ­rings­stof­fer, kan alle dis­se fås med et va­riert ve­ge­ta­risk kost­hold. Meste­par­ten av jer­net i norsk kost­hold kom­mer med korn og grønn­sa­ker, og røde lin­ser inne­hol­der fle­re gan­ger mer jern enn biff. Si­den biff og fer­dig­pro­duk­ter av kjøtt øker ri­si­ko for fle­re syk­dom­mer, er det­te ikke den kil­den for jern man bør fa­vo­ri­se­re.

FOTO: KOLLSTAD, REIDAR

Det er uhel­dig at kom­mune­over­lege Dag­finn Haarr ska­per inntrykk av at det er kre­ven­de å set­te sam­men et full­ver­dig ve­ge­ta­risk kost­hold, skri­ver inn­sen­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.