NRK og Is­rael

Faedrelandsvennen - - MENING - JOHN VIS­TE

Tid­lig fre­dag mor­gen 14. juli kom tre væp­ne­de ter­ro­ris­ter ut fra tem­pel­høy­den og be­gyn­te å sky­te med auto­mat­vå­pen mot is­ra­els­ke po­li­ti som sto vakt ved «Løve­por­ten» ut­gan­gen.

●● To is­ra­els­ke po­liti­menn ble al­vor­lig så­ret og beg­ge døde kort tid etter. En tred­je per­son ble let­te­re ska­det og en fjer­de måt­te be­hand­les for sjokk. Det var etter dis­se hen­del­se­ne at Is­ra­elsk po­li­ti skjøt og drep­te de tre ter­ro­ris­te­ne. Det hø­rer med til hen­del­sen at de to ter­ro­ris­te­ne 3 ti­mer før an­gre­pet pos­tet en sel­fie der de smi­len­de sier: «The smi­le will be more beaut­i­ful to­mor­row.»

Tra­di­sjo­nen tro fort­set­ter NRK med sin anti-is­ra­els­ke hold­ning. Se ba­re her hvor­dan NRK kla­rer å for­mid­le det­te vi­de­re til oss – og hele verden. I Dags­revy­en fre­dag 15. juli fikk vi høre føl­gen­de – og jeg si­te­rer: «Tre pa­le­sti­ne­re ble drept av is­ra­elsk po­li­ti i gam­le­byen i Jerusalem i dag. De tre skal da ha ska­det tre per­soner. To po­liti­menn døde av skudd­ska­der. Mus­li­me­nes fre­dags­bønn i den hel­li­ge Ha­ram al-sha­rif (i om­rå­det kjent som tem­pel­høy­den for jø­de­ne) ble av­lyst som føl­ge av an­gre­pet.» Si­tat slutt. Det er nes­ten ikke til å tro at NRK, som vår stats­ka­nal ikke kla­rer å opp­tre mer ba­lan­sert i sin ny­hets­dek­ning. Her star­ter de sen­din­gen med - som jo blir tv-inn­sla­gets over­skrift - at «tre pa­le­sti­ne­re ble drept av is­ra­elsk po­li­ti,» mens vir­ke­lig­he­ten var at det be­gyn­te med at ter­ro­ris­ter skjøt og drep­te to is­ra­els­ke po­liti­menn. Det­te går over alle gren­ser for skan­da­løs dek­ning.

Jeg grem­mer meg over at jeg må be­ta­le nes­ten 3000,- kr. hvert år i abon­ne­ments­av­gift til NRK - uten mu­lig­het til å si opp abon­ne­men­tet.

Det­te bør få kon­se­kven­ser for NRK`S ny­hets­dek­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.