Svakt og uklart fra Kva­nes

Faedrelandsvennen - - MENING - AR­VID ANDERSEN AR­NE SOLLIE LEIF-AAGE TØNNESSEN

Ar­vid Dan Kva­nes sva­rer den 15. juli på mitt tid­li­ge­re inn­legg om kom­mune­sam­men­slå­in­gen for Søg­nes ved­kom­men­de.

●● Han star­ter så fint – og skri­ver at han selv­sagt er helt enig i at man skal re­spek­te­re kom­mu­ne- og stor­tings­valg el­ler an­net of­fent­lig valg. Det var jo flott og be­tryg­gen­de. Men så, etter­som pen­nen rul­ler vi­de­re ned­over si­den blir det ikke fullt så en­kelt li­ke­vel. De som ikke av­gav stem­me me­ner han må til­leg­ges be­ty­de­lig vekt – men han nev­ner ikke alle de som fak­tisk stem­te. Det er kan­skje litt sno­dig? Nå me­ner han at det nok li­ke­vel er best at po­li­ti­ker­ne be­stem­mer, bl.a. for­di det­te var et råd­gi­ven­de valg og de, alt­så po­li­ti­ker­ne, vet best. Alt­så var det li­ke­vel ikke så vik­tig el­ler nøye med å re­spek­te­re valg­re­sul­ta­tet.

Så fort­set­ter han på Fur­re-lin­ja med å etter­ly­se, fra tvangs­mot­stan­der­nes side, hvor­dan man skal løse frem­ti­dens opp­ga­ver og vi­ser til det stat­li­ge pro­duk­ti­vi­tets­ut­val­get som visst­nok skal ha fun­net opp noe helt fe­no­me­nalt - de har ny­lig «kon­klu­dert» med at det vik­tigs­te ef­fek­ti­vi­tets­til­tak i for­bin­del­se med kom­mune­sam­men­slå­in­gen er å få til fel­les bo- og ar­beids­mar­ked og det­te skal visst­nok være opp­nådd i ful­le mon i den­ne sam­men­slå­ing – skri­ver han.

Man får ha meg unn­skyldt, men det­te «Pro­duk­ti­vi­tets­ut­val­get» kan nok min­ne litt vel mye på det Hei­de Ste­en’ske suppe­råd. Hva i all verden me­ner man med å få til et fel­les bo- og ar­beids­mar­ked? Jeg inn­bil­ler meg at det nett­opp er et helt og full­sten­dig fel­les bo- og ar­beids­mar­ked vi har i Nor­ge, he­r­under Søg­ne og alle øv­ri­ge kom­mu­ner i re­gio­nen. Vi kan, som du vet, bo og job­be ak­ku­rat der vi vil. Er ikke det flott? Har ald­ri hørt at noen i Nor­ge er blitt nek­tet å job­be i an­nen kom­mu­ne enn den man bor i, har du? Vi kan pend­le ak­ku­rat så mye vi or­ker, både langt og kort. Vi har in­gen pass- el­ler vi­sum­plikt­plikt mel­lom kom­mu­ne­ne i Nor­ge. Alt­så har vi fak­tisk, og har all­tid hatt, nett­opp det som Kva­nes sy­nes å etter­ly­se – et helt fel­les bo- og ar­beids­mar­ked for alle. Over hele lan­det, ikke minst i Os­lo­gry­ta pend­ler folk fra en mas­se om­lands­kom­mu­ner inn til ho­ved­sta­den for å gå på jobb. Er det det­te man vil ha slutt på?

Jeg etter­ly­ser sub­stan­si­el­le fakta som kun­ne være grunn­lag for tvangs­sam­men­slå­ing med Søg­ne, men har ennå ikke sett et enes­te på trykk. Av da­gens 426 kom­mu­ner er 325 mind­re enn Søg­ne. Pr. dags dato er Søg­ne Vest-ag­ders 4.de størs­te kom­mu­ne. Kun 2 av Aust-ag­ders kom­mu­ner er stør­re enn Søg­ne. Etter sam­men­slå­ings­pro­ses­sen vil det fort­satt være en lang rek­ke kom­mu­ner med un­der 1000 inn­byg­ge­re, bl.a. Ag­ders Åse­ral og Byk­le. Hvor er så det sak­li­ge grunn­la­get for å tvin­ge Søg­ne med ca 11.500 inn­byg­ge­re? Hva skul­le lik­som være pro­ble­met for Søg­ne med å fort­set­te som selv­sten­dig kom­mu­ne når et utall and­re, mind­re kom­mu­ner, ikke sam­men­slås?

Du vet like godt som meg at den­ne fjol­le­te ide­en om på tvin­ge Søg­ne sam­men med Kris­tian­sand ikke har an­nen be­grun­nel­se enn Fur­re & co’s skrekk­sce­na­rie om å mu­li­gens ikke len­ger få være Nor­ges fem­te størs­te by. El­lers fris­ter det ty­de­lig­vis med stor­by­til­legg til Kris­tian­sand (pen­ger fra Sta­ten) når kom­mu­nens folke­tall blir stør­re enn 100 000. Og så er det jo litt «kars­li» å være ord­fø­rer for lan­dets 5. størs­te by­kom­mu­ne.

Vi skjøn­ner jo den!

Inn­leg­get er for­kor­tet. Red. ne­ne be­gyn­ner å få et nær­mest ko­misk skjær over seg. Kong Da­vid spør i en av sine sal­mer: Hvor­for lar­mer hed­nin­ge­ne og ten­ker på det som få­fengt er? Han sier at Gud ler. Sta­ten Is­rael er kom­met for å bli. Han går ald­ri til­ba­ke på noe han har sagt. Lil­le­sands­folk til å be­ta­le av­lat til Kvad­ra­tu­ren når vi skal hand­le på Fel­les­kjø­pet el­ler kjø­pe ny sofa.

Men hele den­ne multi­fi­nan­sie­rin­gen av vei­byg­gin­gen kan da ikke dis­se ord­fø­rer­ne være uvi­ten­de om! Så hva slags tanke­gang er det som får dem til å be­grun­ne par­ke­rings­av­gift med at «bi­ler som be­nyt­ter pri­va­te par­ke­rings­plas­ser, be­las­ter veg­net­tet og in­fra­struk­tur like mye som bi­ler som står på av­gifts­be­lag­te of­fent­li­ge plas­ser?» Er det rart po­li­ti­ker­for­ak­ten flo­re­rer?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.