Opp­fyl­lel­se av pro­fe­ti­er

Faedrelandsvennen - - MENING -

Et øken­de an­tall is­rae­le­re ser ikke len­ger på jø­de­nes el­ler IDFS nær­vær på «Vest­bred­den» som en ok­ku­pa­sjon.

●● Man­ge ser på det som en opp­fyl­lel­se av bi­bels­ke pro­fe­ti­er. To pro­fes­so­rer ved Tel Aviv Uni­ver­sity, dr. Nim­rod Ros­ler og Da­ni­el Bar-ta, fore­tok i sep­tem­ber 2016 en un­der­sø­kel­se un­der ban­ne­ret «Sa­ve Is­rael! Stop the Oc­cu­pa­tion!», for å få do­ku­men­tert en gang for alle det de trod­de de fles­te is­rae­le­re men­te om de bi­bels­ke kjerne­om­rå­de­ne Judea og Sa­ma­ria og de jø­dis­ke ny­byg­ger­sam­fun­ne­ne der. 500 jø­dis­ke is­rae­le­re ble spurt om hvor­dan de ser på Is­ra­els nær­vær i dis­se om­rå­de­ne. De to fors­ker­ne fant ikke hva de had­de hå­pet å fin­ne. Gal­lu­pen fikk i føl­ge “Is­rael Na­tio­nal News” et uven­tet ut­fall: Ba­re knapt 30% av da­gens is­rae­le­re ser på bo­set­nin­ge­ne i dis­se om­rå­de­ne som «en ok­ku­pa­sjon». Det er en mar­kert ned­gang si­den 2004 da 51% sa at «Is­rael ok­ku­pe­rer Vest­bred­den». Tal­let på is­rae­le­re som ikke ser på si­tua­sjo­nen i Judea og Sa­ma­ria som en ok­ku­pa­sjon, har økt , sam­ti­dig med at en like stor re­duk­sjon blant is­rae­le­re ikke len­ger støt­ter “land­for-fred pro­ses­sen”. Den po­li­tis­ke venstre­si­den har len­ge hå­pet at den­ne po­li­tik­ken vil­le føre til en to-stats­løs­ning og freds­av­ta­le med pa­le­sti­ner­ne. Pro­sent­tal­le­ne for­tel­ler egent­lig at 70% av is­rae­ler­ne i dag ikke ser på Is­rael som «en ok­ku­pant av Judea og Sa­ma­ria», og har sam­ti­dig mis­tet tro­en på to-stats­løs­nin­gen. De som me­ner at Is­rael er en ok­ku­pa­sjons­makt, støt­ter gans­ke na­tur­lig to­stats­løs­nin­gen, og de 70% som ikke vur­de­rer Is­rael som en ok­ku­pa­sjons­makt, er like na­tur­lig imot freds­pro­ses­sen.

På spørs­mål om Is­ra­els kon­troll over Judea og Sa­ma­ria ska­der det is­ra­els­ke de­mo­kra­ti­et, svar­te 67% at den en­ten ikke ska­der el­ler ba­re ska­der i li­ten grad. 33% men­te at den ska­der Is­ra­els de­mo­kra­ti. 51.5% av re­spon­den­te­ne men­te at Is­ra­els nær­vær i Judea og Sa­ma­ria en­ten ikke ska­der el­ler ba­re ska­der i li­ten grad det jø­dis­ke folks en­het. (de som bor i Is­rael) 46.5% svar­te at nær­væ­ret ab­so­lutt gjør ska­de. På spørs­mål

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.