P-av­gift på kjøpe­sent­re

Faedrelandsvennen - - MENING -

En del ord­fø­re­re vil ha par­ke­rings­av­gift ved pri­va­te kjøpe­sent­re.

●● Be­grun­nel­sen er at «bi­ler som be­nyt­ter pri­va­te par­ke­rings­plas­ser, be­las­ter veg­net­tet og in­fra­struk­tur like mye som bi­ler som står på av­gifts­be­lag­te of­fent­li­ge plas­ser.»

Det er en tanke­gang som dess­ver­re føy­er seg inn i en li­te ære­rik po­li­ti­ker­his­to­rie. For hvor man­ge gan­ger skal vi be­ta­le for «veg­net­tet og in­fra­struk­tur»? Vei­av­gif­ten ble i sin tid inn­ført for å fi­nan­siere vei­byg­ging, men pen­ge­ne er gått i det sto­re slu­ket og bi­drar til stats­bud­sjet­tet med om­trent det dob­belte av det som har vært brukt til vei­byg­ging. I and­re sam­men­hen­ger vil­le det i det mins­te blitt kalt uryd­dig øko­nomi­for­valt­ning.. – Det er for øv­rig det sam­me som har skjedd med Co2-av­gif­ten. Nav­net «Co2-av­gift» er ba­re en hvit­vas­king av enda en til­leggs­skatt: Man sat­te et po­li­tisk kor­rekt navn på en po­li­tisk ukor­rekt av­gift for at den skul­le være let­te­re for pub­li­kum å slu­ke.

Men si­den man ikke be­nyt­tet vei­pen­ge­ne til å byg­ge vei­er for, måt­te man fin­ne på en an­nen måte. Slik fikk vi bom­pen­ge­ne. I be­gyn­nel­sen var det en for­ut­set­ning at det fan­tes al­ter­na­ti­ve ru­ter slik at pub­li­kum kun­ne vel­ge be­ta­ling for bed­re vei el­ler gra­tis på dår­li­ge­re. Den gan­gen viss­te po­li­ti­ker­ne at frem­kom­me­lig­het var et of­fent­lig an­svar til bes­te for lan­det. Nå har de inn­sett at frem­kom­me­lig­het er en prak­tisk nød­ven­dig­het, som det der­for er mulig å mel­ke enda mer av­gifts­kro­ner ut av. Der­for be­las­tes nå også al­ter­na­ti­ve­ne gjer­ne med bom­pen­ger slik at de som vel­ger dis­se, tvin­ges til å be­ta­le for en tje­nes­te de ikke be­nyt­ter. - I and­re sam­men­hen­ger kal­les det­te for snyl­ting.

I våre da­ger er bom­pen­ger blitt en far­sott som er sprun­get full­sten­dig løpsk, og bom­pen­ge­ne bru­kes i sta­dig stør­re grad også til and­re for­mål en vei­byg­ging. For ek­sem­pel til å fi­nan­siere kol­lek­tiv­tra­fikk, el­ler tvin­ge

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.