Jeg er vel­dig glad i ma­krell.

Sjø­bo­den i Mandal nøy­er seg ikke med én kveld med Jørn Ho­el. De måt­te ha to.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: ELI VAN DER EYN­DEN eli.van.der.eyn­den@fvn.no

– Vi gjør noe vel­dig in­timt og nært, og jeg prø­ver å for­tel­le his­to­ri­er om san­ge­ne og meg selv. Både hu­mor og al­vor­li­ge ting, sier Jørn Ho­el.

På man­dag og tirs­dag spil­ler ar­tis­ten på Sjø­bo­den i Mandal. Med seg har han per­ku­sjo­nist Alex­an­der Pet­ter­sen.

Iføl­ge Ho­el har re­spon­sen på som­mer­tur­ne­en så langt vært over­vel­den­de og av det po­si­ti­ve sla­get.

– Jeg har gjort man­ge for­skjel­li­ge ting, men det er en vel­dig kraft i det­te ut­tryk­ket med ba­re meg og Alex­an­der.

ET SPEILBILDE AV KARRIEREN

Duo­en spil­ler lå­ter fra hele Ho­els kar­rie­re, fra de størs­te sla­ger­ne til de litt mer ukjen­te tin­ge­ne. De pir­ker godt i Ho­els blues- og soul­røt­ter, og det blir i til­legg noen fers­ke­re lå­ter.

For øye­blik­ket hol­der ar­tis­ten på å skri­ve lå­ter til en ny pla­te, og iføl­ge ham selv er tur­neer en gyl­den an­led­ning til å koke sam­men nytt ma­te­ria­le.

– Jeg har all­tid skre­vet lå­te­ne mine når jeg er i be­ve­gel­se – på fly, tog, i bil el­ler mens jeg går.

Ide­ene kom­mer når de kom­mer. For noen år si­den var han i Pamp­lo­na i Spa­nia, og plut­se­lig duk­ket det opp en me­lo­di i ho­det. Ak­ku­rat da stod han på et busstopp, men måt­te syn­ge to­ne­ne høyt for å hus­ke dem. Ho­el ble kjapt han små­sprø, blon­de tu­ris- ten som gau­let seg inn på bus­sen.

SOMMERJOBB På VEI­EN

Tur­ne­en som svin­ger inn­om Mandal nes­te uke, star­tet i slut­ten av juni og har gått ri­me­lig i ett si­den da. Etter 30. juli blir det ti da­ger fri. Da har de snirk­let seg gjen­nom konge­ri­ket på kryss og tvers, og be­søkt blant an­net Finn­sko­gen, Fyres­dal, Arendal, Brønn­øy­sund og Tu­fjord.

En av de ar­tigs­te epi­so­de­ne inn­traff da de spil­te i Tøns­berg un­der Slotts­fjell­fes­ti­va­len. Det skul­le være punke­kon­sert sam- me sted se­ne­re på kvel­den, så ar­ran­ge­men­tet trakk en langt mer rock­ete ban­de enn duo­en van­lig­vis gjør. Men i lø­pet av kon­ser­ten smel­tet hane­kam­mer og skinn­jak­ker sam­men med hes, nord­norsk «croo­ning», og fle­re av dem som ut­gangs­punk­tet ven­tet på langt har­de­re sa­ker, kom bort etter kon­ser­ten og skrøt av duo­en.

– Det rø­rer vel­dig. De had­de jo ikke trengt å si det.

– KRIS­TIAN­SAND ER VIK­TIG

På sin førs­te tur­né uten­for Tromsø, var Kris­tian­sand et av de før- ste stop­pe­ne. Det har gått noen år si­den den gang, men han tri­ves fort­satt godt i sør.

– Det er jo på en måte Sy­den for en fra Tromsø, ler han.

De sis­te åre­ne har Ho­el også gjort seg kjent som svært mat­glad. In­ter­es­sen opp­stod som føl­ge av litt for man­ge be­drit­ne turné­mål­ti­der på åtti­tal­let. Nå leg­ger han opp tur­ne­ene etter hvor han vet det er god mat å få.

– Kris­tian­sand er et vik­tig sted å dra til. Det er så utro­lig bra rå­va­rer her.

Han er blant an­net, i mot­set­ning til nord­len­din­ger flest, svært be­geist­ret for ma­krell, og prø­ver å slur­pe i seg noen ek­semp­la­rer av ar­ten i lø­pet av som­mer­se­son­gen.

– Da er sje­len og tan­ke­ne på Sør­lan­det.

Noen ting me­ner han li­ke­vel er bed­re i nord enn i sør:

– Re­ke­ne er bed­re i Tromsø enn på Sør­lan­det.

FYL­LER 60 år

Nes­te uke run­der ar­tis­ten 60 år. Kvel­den skal fei­res med kon­sert på Tjø­me. Beste­ka­me­rat og med­mu­si­kant gjen­nom 54 år, Stei­nar Al­brigt­sen, blir også med på sce­nen.

Tromsø­væ­rin­gen har et litt be­tenkt for­hold til det å skul­le run­de 60.

– Det er en rar fø­lel­se. Det hø­res så gam­melt ut, men jeg fø­ler meg så ung. Men hva er det man sier? 60 is the new 50. El­ler kan­skje til og med 30, sier han og ler.

FOTO: PRESSEFOTO

Jørn Ho­el spil­ler på Sjø­bo­den i Mandal man­dag 24. og tirs­dag 25. juli.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.