Klart for pub­li­kums­pre­miere på sør­lands­film

I 2015 kap­ret re­gis­sø­re­ne Even Haf­nor og Li­sa Brooke Han­sen fle­re pri­ser for kort­fil­men «Small Talk». Søn­dag kveld har opp­føl­ge­ren pre­miere.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - KRIS­TI­AN HOLE

– «Re­kon­struk­sjon» hand­ler om en vok­sen sønn som drar hjem til sine for­eld­re for å knyt­te bånd med sin far. Det går ab­so­lutt ikke som han had­de tenkt, for­tel­ler re­gis­sør Even Haf­nor til Fædre­lands­ven­nen.

Kort­fil­men ble for førs­te gang vist un­der Den Nors­ke Kort­film­fes­ti­va­len i Grim­stad i år, hvor den mot­tok he­der­lig om­ta­le fra jury­en.

Men den of­fi­si­el­le pub­li­kums­pre­mie­ren skjer alt­så på Alad­din søn­dag kveld, hvor både Haf­nor, Han­sen og alle skue­spil­ler­ne skal møte opp.

«Re­kon­struk­sjon» byg­ger vi­de­re på den pris­be­løn­te kort­fil­men «Small Talk» fra 2015, som skild­rer en dys­funk­sjo­nell og kon­flikt­sky sør­lands­fa­mi­lie.

I «Re­kon­struk­sjon» er fo­ku­set ret­tet mot for­hol­det mel­lom far og sønn, som spil­les av Even Haf­nor og hans far Vi­dar.

– Man kan si at kort­fil­men skild­rer et kleint og mis­lyk­ket for­søk på å knyt­te bånd mel­lom far og sønn. Det­te er en fik­sjons­film, men vi spil­ler oss selv. Vi li­ker å spil­le på dif­fu­se lag mel­lom vir­ke­lig­het og fik­sjon, sier Haf­nor og leg­ger til at fle­re kul­tur­per­son­lig­he­ter fra Kris­tian­sand også med­vir­ker i fil­men:

– I en av sce­ne­ne be­sø­ker vi en fik­tiv Pia Eik­aas-ut­stil­ling på Ag­der kunst­sen­ter. Kunst­ner Erik Pi­rolt, dag­lig leder på kunst­sen­te­ret, Ag­nes Rep­stad og for­fat­ter Ter­je Drag­seth er noen av dem som er med på den­ne se­kven­sen, sier Haf­nor.

«Re­kon­struk­sjon» ble fil­met i Kris­tian­sand i fjor, og har fått øko­no­misk støt­te av Norsk film­in­sti­tutt, Fond for Lyd og Bil­de, Cul­ti­va Eks­press og Sør­norsk Film­sen­ter.

ARKIVFOTO: TORE ANDRÉ BAARDSEN

Film­ska­per­ne og kjæ­reste­pa­ret Li­sa Brooke Han­sen (t.v.) og Even Haf­nor står bak den nye kort­fil­men «Re­kon­struk­sjon». Bil­det er tatt un­der inn­spil­lin­gen av de­res for­ri­ge film­pro­sjekt «Small Talk».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.