Har klart å for­nye seg

Cold­play er et av ver­dens størs­te band po­pu­la­ri­tets­mes­sig. Men de var vel bed­re før?

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RUNE SLYNGSTAD

Ak­ku­rat det er en smaks­sak. De tre førs­te al­bu­me­ne de­res var propp­ful­le av ster­ke, me­lo­diø­se lå­ter. Det er man­ge av de størs­te ban­de­ne som le­ver­te sine bes­te sa­ker først i karrieren. Slike som The Kil­lers, Kings of Le­on og Mu­se. Ak­ku­rat nå er nok Cold­play stør­re enn alle dis­se tre. De skyl­des først og fremst at de har klart å for­nye seg.

Det har de gjort via and­re ar­ran­ge­men­ter, et mer elek­tro­nisk lyd­bil­de og en stor trang til å ut­fors­ke og smel­te sam­men stil­ar­ter. Nå er de ute med en EP med fem lå­ter som tik­ker inn på knapt 25 mi­nut­ter. Noen av dem er al­le­re­de sto­re hits.

De be­gyn­ner med den litt slø­ve og slap­pe, «All I Can Think About Is You». Den vir­ker litt søvn­dys­sen­de og ufer­dig, men når det ty­pis­ke pia­no-soun­det de­res kom­mer inn mot slut­ten av lå­ten, så lå­ter det helt ål­reit li­ke­vel. På «Mi­rac­les (Some­one Spec­i­al)» stil- ler Cold­play med en sti­lig låt som løf­tes opp av kjed­som­he­ten med rap­pe­ren Big Sean. «Ali­ens» er rett og slett ba­re en mid­dels spen­nen­de låt, mens «So­met­hing Just Like This» med The Chains­mokers fra en kon­sert i Tokyo for­tel­ler alt om hvor godt Cold­play pas­ser til de sto­re sta­dio­ne­ne og de sto­re an­led­nin­ge­ne.

Til slutt får vi «Hyp­no­ti­sed»; en lang bal­la­de som byg­ger seg opp til et for­fø­ren­de kli­maks. Cold­play hol­der ko­ken. I alle fall kom­mer­si­elt sett.

FOTO: NTB SCANPIX

Vo­ka­list Chris Mar­tin i Cold­play un­der en kon­sert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.