Slik gikk det med Sør­lan­dets frems­te ta­len­ter

Noen ble Start-pro­fi­ler, and­re la fot­ball­sko­ene tid­lig på hyl­la. I år er det ti år si­den Start ble nor­ges­mes­ter for junior.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEFFEN STENERSEN steffen.stenersen@fvn.no -

Av­ni Pe­pa er til­ba­ke i sør­lands­fot­bal­len. Der­med er nå halv­par­ten av Start-la­get som vant NM­gull for junior i 2007, spil­le­re i en av de tre klub­be­ne fra Sør­lan­det på nivå to.

Starts junior­lag vant Nm-fi­na­len både i 2006 og 2007, hen­holds­vis mot Ro­sen­borg og Vå­ler­en­ga.

Si­den den gang har kar­rie­re­ne til de el­le­ve juio­re­ne som star­tet i sei­e­ren over Vå­ler­en­ga gått i uli­ke ret­nin­ger.

Sa­mu­el Dir­scher

Fikk ald­ri noen stor kar­rie­re i norsk topp­fot­ball. Står opp­ført med to kam­per for Start 2 i 2015. Har el­ler vært på opp­hold i Al­ta og Strøm­men, men det er i Fløy keepe­ren har spilt flest av sine kam­per. Blant an­net var han med å slå ut Start av cu­pen tid­li­ge­re i år.

Es­pen Børuf­sen

Fort­satt i Start og på vei til å bli en klubb­le­gen­de. Har le­vert jevnt og trutt gjen­nom de sis­te ti åre­ne, og har vært Starts bes­te spil­ler så langt den­ne se­son­gen.

– Det var 88- og 89-år­gan­gen som var vel­dig bra på den tida. Jeg hus­ker fi­na­len mot Vå­ler­en­ga gans­ke godt. Vi ble kjørt fryk­te­lig til å be­gyn­ne med. Så var det vel Rolf som fikk et rødt kort. Etter det snud­de det litt for oss, og vi fikk litt tro på det. Det er stort å ha vun­net to år på rad,

– Men du får meg til å føle meg litt gam­mel. Jeg er ikke noen ung- gutt len­ger, sier Børuf­sen.

Henrik Om­mund­sen

– Jeg hus­ker ba­re det var ka­nong­øy, sier Henrik Om­mund­sen.

Året etter Nm-gul­le­ne i 2006 og 2007 valg­te han å gi seg med fot­bal­len.

– Det var ikke vel­dig len­ge etter at jeg gikk lei. Jeg føl­te ikke jeg ble sat­set på, og at jeg ikke fikk den støt­ten jeg treng­te i Start. Så da gadd jeg ikke å sat­se mer, sier Om­mund­sen.

For ham fris­tet det hel­ler ikke å sat­se i en an­nen klubb el­ler gå ned et nivå. Han gikk der­med over på ut­dan­nel­se, og job­ber i dag som flyge­le­der på Kje­vik.

– En ten­ker jo litt på karrieren, og en fø­ler jo at en kun­ne nådd gans­ke mye len­ger. Jeg skul­le kan­skje vært litt mer ego­is­tisk, og jeg var nok for snill. Men jeg fikk jo opp­le­ve noen ar­ti­ge ting, sier Om­mund­sen.

– Vi fikk jo noen gans­ke fine sølv­po­ka­ler, som står til pynt en plass, sier han.

Chris­ter Klei­ven

En av dem som fikk en re­spek­ta­bel kar­rie­re i topp­fot­bal­len. Nær­me­re hund­re kam­per for Starts A-lag, før vei­en gikk vi­de­re til Start og Odd. La fot­ball­sko­ene på hyl­la før 2015, men har se­ne­re fi­gu­rert i Vigør og Donn 2.

Av­ni Pe­pa

52 kam­per for Starts A-lag i se­son­ge­ne 2010 og 2011. Se­ne­re et leng­re opp­hold i Sand­nes Ulf, da kon­trak­ten med Start ikke ble for­ny­et. Nå til­ba­ke i Arendal, etter to og et halvt år i is­landsk fot­ball.

– Vi had­de et vel­dig bra lag. Jeg hus­ker det vel­dig godt. Det er gode min­ner. Jeg føl­ger med på Start. Det er ikke så man­ge igjen fra da jeg var der, men jeg har fulgt med hele vei­en, sier Pe­pa.

Aram Kha­li­li

Kah­li­li ble den sto­re hel­ten i fi­na­len for ti år si­den, med sine to sco­rin­ger. Start-karrieren var slutt to år se­ne­re da vei­en gikk vi­de­re til Bry­ne. Se­ne­re ble det opp­hold i Bodø/glimt og No­tod­den. Si­den 2013 er det Bry­ne som har vært klub­ben til spis­sen. Har så langt den­ne se­son­gen seks mål på 13 kam­per i 2. di­vi­sjon.

Mor­ten Be­ne­stad

Be­ne­stad had­de noen år i USA etter ti­den i Start, før han gikk til Jerv foran 2012-se­son­gen. Der fikk han være med på den etter hvert så kjen­te rei­sen fra 3. di­vi­sjon til 1. di­vi­sjon. Men da opp­ryk­ket var sik­ret i 2014, var også Mor­ten Be­ne­stads kar­rie­re på topp­nivå over.

– Jeg fikk en lyske­ska­de noen kam­per før opp­ryk­ket ble sik­ret, og ble ald­ri or­dent­lig god igjen. Jeg had­de spilt man­ge år i 2. di­vi­sjon, og da jeg føl­te at bei­na ikke hang or­dent­lig med, så var det en grei for­and­ring å kom­me seg til Oslo og få nye im­pul­ser, sier Be­ne­stad.

I dag job­ber han for å bli fer­dig med jus­stu­die­ne, sam­ti­dig som

Es­pen Knud­sen

Ble i Start i man­ge år etter NM­gul­let i 2007. Fikk 28 kam­per for A-la­get for­delt på to se­son­ger i 2010 og 2011. Si­den gikk tu­ren til Jerv, hvor han har vært med på rei­sen fra 3. di­vi­sjon til top­pen av 1. di­vi­sjon.

Knud­sen spil­ler fort­satt i Jerv, og er jevn­lig i start­opp­stil­lin­gen til Ar­ne Sand­stø.

Rolf Da­ni­el Vik­støl

Vik­støl har vært i klub­ben si­den han tok Nm-gull, og kap­tein for klub­ben i fle­re se­son­ger. Har fått til­nav­net Røde-rolf, og det skal sies at han ble ut­vist halv­veis inn i fi­na­len i 2007, da både han og da­væ­ren­de Vå­ler­en­ga-spil­ler Amin Nou­ri ble vist det røde kor­tet.

Jan Jens­sen

Bo­he­men Jens­sen ble tatt opp i A-stal­len til Start i 2008, men gikk se­ne­re ned­over i di­vi­sjo­ne­ne og had­de egent­lig be­stemt seg for å trap­pe ned. Gikk til Jerv i 3. di­vi­sjon foran 2012-se­son­gen, og si­den har han vært med på rei­sen som igjen har gjort ham til en topp­spil­ler.

Har det sis­te året slitt med ska­der, men er nå til­ba­ke og har fått fem kam­per for Ar­ne Sand­støs menn den­ne se­son­gen.

Vi­dar Vik­støl

Vik­støl fikk to­talt fem år i Start, men vei­en gikk vi­de­re til Vind­bjart før 2010-se­son­gen. Sist re­gist­rert i 2014-se­son­gen, da han spil­te 25 kam­per for Ven­ne­slaklub­ben. Job­ber i dag som fy­sio­te­ra­peut.

FOTO: NTB SCANPIX

Bak fra ven­st­re: Sa­mu­el Dir­scher, Es­pen Børuf­sen, Henrik Om­mund­sen, Chris­ter Klei­ven, Av­ni Pe­pa, Aram Kha­li­li. Foran fra ven­st­re: Mor­ten Be­ne­stad, Es­pen Knud­sen,rolf Da­ni­el Vik­støl, Jan Jens­sen, Vi­dar Vik­støl.

FOTO: NTB SCANPIX

Rolf Da­ni­el Vik­støl og Amin Nou­ri fikk beg­ge rødt kort i fi­na­len i 2007. – Vi har snak­ket en del om det i etter­tid, sier Vik­støl. De to ble se­ne­re lag­ka­me­ra­ter i Start.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.