Vet hva som må for­bed­res

Søn­dag star­ter 1. di­vi­sjon etter fe­rien. Der må Start kla­re seg uten kap­tein Si­mon Larsen.

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEFFEN STENERSEN

– Si­mon har spilt alle kam­pe­ne, og spe­si­elt inn­led­nings­vis var han vel­dig bra. Rolf Da­ni­el Vik­støl og Tapio Heik­kilä skal inn og gjø­re den job­ben, og det lø­ser vi. Men Si­mon Larsen har vært bra og er kap­tein. Nå må and­re inn og ta an­svar, sier Start-tre­ner Stei­nar Pe­der­sen.

Midt­stop­per Larsen fikk sitt tred­je gule kort mot El­ve­rum, og må der­med stå over.

Stei­nar Pe­der­sen og hans gjeng står foran en høst­se­song som blir vik­tig for et lag som har et mål om å ryk­ke opp til elite­se­ri­en.

– GÅTT VEL­DIG I DETALJ

Tal­le­ne vi­ser at Bodø/glimt har et godt for­sprang. Det er tett kon­kur­ran­se om den and­re opp­rykk­s­plas­sen. Ran­heim har 28 po­eng, så føl­ger Start og Sand­nes Ulf med 27. Der­et­ter føl­ger fle­re lag fem po­eng bak der igjen.

Start får en hard åp­ning på høs­ten, med Kongs­vin­ger, Sand­nes Ulf og Mjøn­da­len i de tre førs­te. Stei­nar Pe­der­sen og hans gjeng har eva­lu­ert se­son­gen så langt, og har fun­net ut hva som må for­bed­res om det skal fei­res opp­rykk i no­vem­ber.

– Vi har gått vel­dig i detalj på hva som må bli bed­re. Men for oss hand­ler det om de enk­le tin­ge­ne, som gjør de kom­pli­ser­te tin­ge­ne let­te­re å gjen­nom­føre. Det går på kom­mu­ni­ka­sjon, pre­si­sjon og in­ten­si­tet i hver enes­te økt, sier Pe­der­sen.

HEIK­KILÄ OG VIK­STØL

Larsen blir ikke å se på ba­nen søn­dag, men de­ler sine tan­ker om hva som må bli bed­re ut­over høs­ten:

– Vi har hatt en grun­dig eva­lu­e­ring, hvor har vi har job­bet en del i grup­per og tatt opp gans­ke man­ge tema. Vi er fullt klar over hva vi må bli bed­re på.

– Og det er?

– Det hol­der vi in­ternt. Jeg har ikke noe be­hov for å bret­te det ut i avi­sen. Men vi må ha litt mer sprut i bei­na, og være litt mer til­ba­ke der vi var før se­son­gen. Vi skal for­hå­pent­lig­vis bli enda flin­ke­re til å sty­re spil­let, sier Larsen.

Ei­rik Wich­ne fikk seg en smell på ons­da­gens tre­ning, og stod over da­gen etter. Han skal imid­ler­tid være klar til kamp.

Kongs­vin­ger kom­mer rett fra en tre­nings­kamp mot Rau­foss som end­te med 4–1-sei­er. Mar­tin El­lin­gens, en av la­gets nøk­kel­spil­le­re, er solgt til Mol­de, men er tro­lig med mot Start.

FOTO: NTB SCANPIX

Stei­nar Pe­der­sen og Start åp­ner høst­se­son­gen mot Kongs­vin­ger søn­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.