Start-sup­por­ter som Kil-back

Kongs­vin­gers Jør­gen Richard­sen mø­ter Start for førs­te gang på Sør Are­na. Det blir spe­si­elt for 28-årin­gen fra Flek­ker­øy.

Faedrelandsvennen - - SPORT - HENRIK GILL

– Jeg gle­der meg vel­dig. Start er det bes­te la­get på Sør­lan­det, og jeg har all­tid fulgt med på dem, sier Richard­sen.

Fa­ren hans, Paul Richard­sen, har tid­li­ge­re spilt for Start. Det gjør an­led­nin­gen eks­tra spe­si­ell.

– Jeg gikk ofte på Start-kam­per da jeg var yng­re, og var jo Start-sup­por­ter. Så det blir vel­dig moro å møte dem på Sør Are­na, som i til­legg er den fi­nes­te are­na­en i hele di­vi­sjo­nen, sier KIL­back­en.

ÅP­NER OPP FOR START

Richard­sen har trent med Start ved fle­re an­led­nin­ger gjen­nom åre­ne, og av­slø­rer at det vil­le vært vans­ke­lig å tak­ke nei, om til­bu­det noen gang skul­le duk­ket opp.

– Ak­ku­rat nå er jeg i KIL, og jeg tri­ves kjempe­godt her. Men som sør­len­ding så had­de jeg na­tur­lig- vis vært åpen for spill på Start. Hvis Sør­lan­dets bes­te lag had­de ban­ket på dø­ren, had­de jeg ikke stengt dem ute, for­kla­rer han.

– VI ER GODE NOK TIL å VINNE

Richard­sen, som har slitt med lunge­be­ten­nel­se un­der de­ler av se­son­gen, hå­per på tre po­eng når la­ge­ne mø­tes på søn­dag.

– Vi spil­te egent­lig gans­ke bra da vi møt­te Start hjem­me i den and­re se­rie­run­den, selv om vi tap­te 0–2. Det har vært litt slik i år, vi har spilt bra uten å få med oss gode re­sul­ta­ter. Men nå har vi gått litt «back to ba­sic», og ting har bed­ret seg. Så jeg tror ab­so­lutt vi er gode nok til å slå Start på Sør Are­na, sier han.

KIL har tatt 17 po­eng på 15 kam­per i årets 1. di­vi­sjon, og lig­ger der­med på en noe skuf­fen­de 10.plass. Rød­trøy­ene øns­ker der­for å bru­ke opp­gjø­ret mot Start til å for­bed­re egen ta­bell­po­si­sjon.

FOTO: NTB SCANPIX

Jør­gen Richard­sen gle­der seg til å spil­le på Sør Are­na, og hå­per på en tre­po­en­ger mot Start.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.