Nor­ge best i Asia

Faedrelandsvennen - - SPORT - THO­MAS KARLSEN

Norsk fot­ball sli­ter kan­skje i mot­bak­ke når det kom­mer til å vinne kam­per, men på ett om­rå­de leder vi an: bære­kraf­ti­ge fot­ball­pro­sjek­ter for barn og unge i and­re de­ler av verden.

Tors­dag kveld mot­tok det Nor­ges fot­ball­for­bund-ini­tier­te pro­sjek­tet Foot­ball for All in Vietnam (FFAV) pris som bes­te fri­vil­li­ge fot­ball­or­ga­ni­sa­sjon i Asia un­der den år­li­ge Dream Awards Asia i Hong­kong, delt ut av Asi­an Foot­ball Con­fe­dera­tion, Asias svar på UEFA.

– At det skjer i den de­len av verden hvor to tre­de­ler av jor­dens be­folk­ning bor er en enorm in­spi­ra­sjon for tu­sen­vis av stab, fri­vil­li­ge og part­ne­re, for­tel­ler An­ders Kry­stad (60), på te­le­fon fra Vietnam, der han bor på 15. året. Han har vært pri­mus mo­tor i Foot­ball for All in Vietnam-pro­sjek­tet si­den 2002.

– Det er klart det har vært gans­ke ut­ford­ren­de inn­imel­lom. Det fin­nes ikke fri or­ga­ni­sa­sjons­rett i Vietnam, blant an­net, noe som med­fø­rer at det ikke ba­re er å dan­ne fot­ballag – du må få til­la­tel­se fra myn­dig­he­te­ne. Som ut­len­ding må alt det for­mel­le være ett hund­re pro­sent, og vi fant vel­dig tid­lig ut at vi var gans­ke nak­ne på det­te, og treng­te en part­ner som kun­ne lan­det. Da fant vi Kir­kens Nød­hjelp, som had­de vært her i ti år al­le­re­de.

I lø­pet av de på­føl­gen­de 15 åre­ne har FFVA satt i gang fot­ballak­ti­vi­te­ter for over 17000 spil­le­re i Hue-re­gio­nen, med mer enn 1,1 mil­lion inn­byg­ge­re.

– I Vietnam er det slik at man­ge spil­ler fot­ball på par­ke­rings­plas­ser og be­tong, og så har det vært en ri­ven­de ut­vik­ling på mini-ba- ner, som man kan leie. Men dis­se ba­ne­ne er kom­mer­si­el­le, og der­med opp­står det et skil­le mel­lom de som kan be­ta­le, og de som ikke kan, og for­skjel­le­ne på lønns­ni­vå­et er sto­re i Vietnam. Da vi kom hit fan­tes det en del så­kal­te Com­mu­ni­ty pitch­es, men gress­ba­ne­ne led un­der av li­te ved­li­ke­hold, og i by­ene er det trangt om plas­sen i skole­går­de­ne, sier Kry­stad, som for­tel­ler at halv­par­ten av bar­na i Foot­ball for All in Vietnam-pro­sjek­tet er jen­ter.

– Det har vært et ab­so­lutt krav fra oss helt si­den opp­star­ten.

– Sko­ler som øns­ker å være del av pro­sjek­tet har ikke an­led­ning til kun å opp­ret­te gutte­lag – de må lage et til­bud for jen­te­ne også.

I dag har FFVA vente­lis­ter på viet­na­me­sis­ke sko­ler som har lyst til å bli del av pro­sjek­tet, og også inn­ad i sko­le­ne vente­lis­ter på barn som har lyst å bli med.

– Det mest pre­kæ­re er tre­ne­re. Vietnam tren­ger 100.000 fot­ball­tre­ne­re. Og der­for job­ber vi med å få tre­ner­ut­dan­ning inn på pen­sum for gym­læ­re­re – det al­ler sis­te er at ut­dan­nings­de­par­te­men­tet i Vietnam har bedt oss om å le­ve­re lære­plan og pen­sum for gym­fa­get på bar­ne-, ung­doms- og vi­dere­gå­en­de sko­le, for hele lan­det.

FOTO: LI­SE ÅSERUD/NTB SCANPIX

Kron­prins Haa­kon og kron­prin­ses­se Met­te-ma­rit un­der felt­be­sø­ket på Huong An Seconda­ry School i Hue, Vietnam hvor kron­prins­pa­ret fikk se pro­sjek­ter som blir dre­vet av Foot­ball for All in Vietnam, Norsk Folke­hjelp og Kir­kens Nød­hjelp i for­bin­del­se med det of­fi­si­el­le be­sø­ket i Vietnam 18.-21. mars. An­ders Kry­stad i rødt har le­det Ffva-pro­sjek­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.