4000 på fest

Både pub­li­kum, fes­ti­val­sje­fen og ar­tis­te­ne selv var stor­for­nøyd med årets Rav­ne­da­len Live.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KRISTIAN HOLE kristian.hole@fvn.no

Al­le var for­nøy­de med den sto­re som­mer­fes­ten i Rav­ne­da­len i hel­ga. 20 mi­nut­ters øl-kø var enes­te mi­nus.

– For en ny­de­lig na­tur dere har her i Rav­ne­da­len, det er her­lig å være her i kveld! Jeg er glad det ikke reg­ner, men dere vi­kin­ger had­de jo tålt det uan­sett, sier vo­ka­list Ber­nie Shaw fra det bri­tis­ke rocke­ban­det Uriah He­ep til de 4000 til­skuer­ne, etter­fulgt av full ju­bel og ap­plaus.

Årets pro­gram be­sto av CC Cow­boys, Uriah He­ep, Si­vert Høyem og Ka­ri Brem­nes, i til­legg til kon­fe­ran­sier Ka­ri Slaatsve­en.

– BED­RE I år

Noen av dem som kos­te seg i Rav­ne­da­len lør­dag kveld var Mo­na Tve­rå og venn­in­ne­ne Ve­ro­ni­ka An­der­sen og Ro­se-linn Hans­sen. Tve­rå me­ner at årets line­up top­pet fjor­årets.

– For min del var det bed­re i år, si­den jeg els­ker Si­vert Høyem. Han er jo Nor­ges bes­te vo­ka­list, sier Tve­rå, og gir or­det vi­de­re til An­der­sen.

– Vi er eni­ge. Han er utro­lig flink.

Til­skuer At­le Sachs tok med seg kjæ­res­ten Caro­lina og nabo­ven­ner fra Pa­ra­di­s­vei­en, som er like ved Rav­ne­da­len.

Selv om Sachs har bodd et stein­kast unna i fle­re år, ble lør­dags­kvel­den hans førs­te møte med Rav­ne­da­len Live.

– Jeg fikk ikke an­led­ning til å dra på Rav­ne­da­len Live i fjor, så jeg er glad jeg kun­ne i år. Både Brem­nes, CC Cow­boys og Høyem er ar­tis­ter jeg li­ker. Uriah He­ep har jeg også hørt på len­ge, så ar­tis­te­ne og årets som­mer­fest får tom­mel opp fra meg, for­tel­ler At­le Sachs.

HØYEM HYLLER RAV­NE­DA­LEN

Også Si­vert Høyem var for­nøyd da Fædre­lands­ven­nen møt­te ham back­sta­ge rett etter kon­ser­ten.

Han me­ner Rav­ne­da­len er et av de vak­res­te ste­de­ne han har spilt.

– Da jeg gikk ut av turné­bus­sen tid­li­ge­re i dag ante jeg ikke hva jeg kom til. Pl­ut­se­lig så vi den­ne utro­li­ge da­len, og den enes­te tan­ken i ho­det mitt var bare «wow!». Det er rett og slett sinns­sykt fint her, og en helt utro­lig plass å spil­le.

–Hva sy­nes duo m Ravn e da­len­pub­li­kum m et?

– De var helt fan­tas­tis­ke.

– EKSTREMT HEKTISK

Fes­ti­val­sjef Jan Ken­neth Tran­seth opp­sum­me­rer lør­da­gen både som ekstremt hektisk lo­gis­tikk­mes­sig, men også ma­gisk når det kom­mer til selve fes­ti­val­opp­le­vel­sen.

– Det har vært en ekstremt hektisk dag, med 5–600 te­le­fon­sam­ta­ler fram og til­ba­ke. Men etter man­ge po­si­ti­ve til­bake­mel­din­ger fra pub­li­kum er det trygt å si at alt var verdt det. Det er jo sli­ke øye­blikk som gjør at vi dri­ver med det her, sier Tran­seth.

Og til tross for at 4000 til­skue­re var in­ne på om­rå­det, sier Tran­seth vi­de­re at alt har gått re­la­tivt knirke­fritt. Li­ke­vel er det en ting han skal for­bed­re til nes­te år.

– Vi fikk til­bake­mel­din­ger om at øl­køen på sitt ver­ste var på rundt tjue mi­nut­ter, og det­te er noe vi må se på og for­bed­re til nes­te år.

– Hvor­dan lig­ger dere an øko­no­misk?

– Det er for tid­lig å si noe om kon­kre­te tall, men al­le pi­ler pe­ker mot at det­te går i over­skudd, si­den det ble ut­solgt i år også. Det er nok trygt å si at det blir Rav­ne­da­len Live i 2018, av­slut­ter Tran­seth.

FOTO: KRISTIAN HOLE

Slik så det ut da CC Cow­boys av­slut­tet årets ut­solg­te Rav­ne­da­len Live lør­dag kveld.

FOTO: KRISTIAN HOLE

Mo­na Tve­rå (t.v.), Ve­ro­ni­ka An­der­sen og Ro­seLinn Hans­sen trek­ker fram Si­vert Høyem som lør­da­gens høyde­punkt.

FOTO: KRISTIAN HOLE

Vo­ka­list Ber­nie Shaw fra det bri­tis­ke rocke­ban­det Uriah He­ep.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.