Me­ner Varodd­broa fort­satt er far­lig

– Den­ne broa er fort­satt livs­far­lig. Det me­ner fa­mi­li­en til Mats Da­land (20), som døde på Varodd­broa. I dis­se da­ger er det ett år si­den ulyk­ken.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Ni­na End­re­sen bren­ner for til­tak som kan gjø­re det mind­re far­lig å kjø­re mo­ped på Varodd­broa. Det er et år si­den nevø­en Mats Da­land døde her.

– Skal fle­re liv gå tapt før de gjør noe med den­ne broa? Jeg har en sønn selv, og å få te­le­fo­nen om Mats er det ver­ste noen­sin­ne. Han var så livs­glad, for­tel­ler tan­ten hans, Ni­na End­re­sen.

Rundt klok­ka 09.00 tors­dag 21. juli i fjor sat­te Mats Da­land seg på mo­pe­den hjem­me i Bjørne­bak­ken, på vei til som­mer­jobb hos Fel­les­kjø­pet i Sør­lands­par­ken.

Et kort styk­ke ut på Varodd­broa, like etter den førs­te skjø­ten i as­fal­ten, vel­tet ung­gut­ten og ble truf­fet av en laste­bil i venst­re felt. Han ble se­ne­re er­klært død på syke­hu­set.

– FOLK GLEMMER

For­eld­re­ne og bro­ren til Mats har stål­satt seg for da­gen da det er ett år si­den ulyk­ken. De or­ker ikke selv å stil­le opp på in­ter­vju, men sy­nes det er i or­den at tvil­ling­søs­te­ren til Jan Da­land, fa­ren til Mats, nå tar or­det.

– Det­te blir en utro­lig vans­ke­lig uke. Jeg står vel­dig nær min bror, og jeg kjen­ner at de har det vondt, for­tel­ler End­re­sen.

Etter ulyk­ken ble det man­ge re­ak­sjo­ner rundt tra­fik­ken på Varodd­broa i for­hold til tung­tra­fikk, sku­te­re og mo­pe­der. Ett av spørs­må­le­ne etter ulyk­ken som kos­tet 20-årin­gen li­vet, var om venstre­fi­len skul­le bli stengt for sto­re kjøre­tøy.

– Etter ulyk­ken var det man­ge som rea­ger­te. Så går ti­den, og folk glemmer det litt. Der­for er det desto vik­ti­ge­re å si ifra nå, me­ner End­re­sen.

I etter­kant av ulyk­ken ble has­tig­he­ten sen­ket med 10 km/t, samt at den ene fu­gen hvor Mats tro­lig kom i uba­lan­se, ble for­bed­ret.

Sta­dig job­ber fa­mi­li­en for at det skal bli tryg­ge­re å fer­des over broa med sku­te­re og mo­pe­der.

– Jeg bren­ner sånn for det­te, og lig­ger vå­ken om net­te­ne. Jeg ten­ker på at det­te er noe jeg må ta tak i, sier hun.

ØNS­KER NYE TIL­TAK

Tan­ten til Mats stod på broa da­gen etter ulyk­ken. He­le gang­sti­en ris­tet da laste­bi­le­ne kom for­bi i 70 kilo­me­ter i ti­men som var farts­gren­sen da, for­tel­ler hun.

– Men som vi sa til po­li­ti­et den gan­gen. De kjør­te mye hur­ti­ge­re enn 70 kilo­me­ter i ti­men. Og det gjør de fort­satt.

Per Egil Da­land, on­ke­len til Mats, har også tatt tu­ren til Kris­tian­sand for å være til ste­de med fa­mi­li­en i det års­da­gen for den fa­ta­le ulyk­ken pas­se­res.

– Ald­ri skul­le det vært lov­lig å kjø­re for­bi på Varodd­broa. Had­de trai­le­ren holdt seg bak Mats, had­de han kan­skje fort­satt vært i live, sier Da­land.

Søsk­ne­ne har selv kjent hvor­dan broa «gyn­ger» når tung­tra­fikk kjø­rer over den.

De sy­nes ut­bed­rin­ge­ne av Varodd­broa har gått fryk­te­lig tregt.

– Hvor­for har ikke fle­re til­tak blitt gjort, spør de beg­ge.

– Et ef­fek­tivt til­tak vil være å for­by forbi­kjø­ring, sier Da­land, som i til­legg me­ner at farts­gren­sen må ned til 40.

– Det er en grunn til at vi har den farts­gren­sen i tett­byg­de strøk.

End­re­sen har selv kjørt sku­ter si­den 2006.

– Men jeg slut­tet med det en stund før ulyk­ken for­di jeg syn­tes det var så ube­ha­ge­lig å kjø­re der, med­de­ler hun.

SKAL IKKE SKJE IGJEN

Si­den ulyk­ken har End­re­sen blitt eks­tra opp­merk­som på myke tra­fi­kan­ter. På mor­ge­nen har hun på det mes­te sett 40 mo­pe­der kom­me kjø­ren­de over broa på 10 mi­nut­ter.

De er gla­de for at det skal byg­ges ny bro, men sy­nes det tar for lang tid.

– Fort­satt er det en tre-fire år til. Det er vik­tig med til­tak i den ti­den. Ned med farts­gren­sen og forbi­kjø­ring for­budt, kon­sta­te­rer Per Egil Da­land igjen.

End­re­sen har hørt av fle­re for­eld­re at de hel­ler vil ta bo­ten for at ung­dom­me­ne kjø­rer på syk­kel­sti­en over broa, enn at de kjø­rer i vei­ba­nen.

Iføl­ge fa­mi­li­en har Veg­ve­se­net sagt at det ikke er kraft nok i broa til å leg­ge på mer as­falt for å for­bed­re fu­ge­ne.

– Men hva når det kjø­rer tung­tra­fikk på 20 til 30 tonn over broa

og de hop­per over dem, hvor stor be­last­ning er ikke det, spør Da­land re­to­risk.

SKAL ASFALTERES På NYTT

Fun­ge­ren­de av­de­lings­di­rek­tør i Sta­tens veg­ve­sen i Vest-ag­der, An­ne Gre­te Tof­te, kan for­tel­le at de har vur­dert strek­nin­gen slik de all­tid gjør etter en døds­ulyk­ke.

– Vi ser etter til­tak som kan gjø­res for å unn­gå nye ulyk­ker. Vi har gjort de til­ta­ke­ne vi me­ner er ef­fek­ti­ve. En for­høy­ning av fu­gen der mo­ped­fø­re­ren vel­tet har av­hjul­pet noe. Broa er 60 år og pre­get av man­ge år med mye tra­fikk, blant an­net stor an­del tung­bi­ler, skri­ver hun til Fædre­lands­ven­nen.

Hun sier at broa skal re-asfalteres til høs­ten.

– Det­te vil gi bed­re kjøre­for­hold, og etter as­fal­te­rin­gen vil også de to and­re fu­ge­ne bli ut­bed­ret.

Fa­mi­li­ens for­slag om å jus­te­re ned far­ten til 40 kilo­me­ter i ti- men, og sten­ging av forbi­kjø­ring me­ner hun ikke vil være ak­tu­elt.

– Vi me­ner at det i stor grad ikke vil bli over­holdt, og det vil gi en falsk trygg­het. Farts­gren­se på 40 etab­le­res bare sam­men med fy­sis­ke til­tak. Det vil også føre til mye mer forbi­kjø­rin­ger da man­ge ikke vil over­hol­de farts­gren­sen.

– Det er drøf­tet inn­fø­ring av for­bud mot forbi­kjø­ring for laste­bi­ler for å unn­gå at mo­pe­der skul­le bli forbi­kjørt over broa. Vi har kon­klu­dert med at det ikke skal inn­fø­res et slikt for­bud. Grun­nen er at det­te kun vil gjel­de forbi­kjø­ring av kjøre­tøy med mer enn to hjul. Det vil si at det frem­de­les er til­latt å kjø­re for­bi mo­pe­der, iføl­ge Tof­te.

HAR GJORT INNTRYKK

En­hver ulyk­ke er en ulyk­ke for mye, skri­ver Tof­te vi­de­re, og leg­ger til at Veg­ve­se­net gjør sitt yt­ters­te for at in­gen blir drept el­ler hardt ska­det i tra­fik­ken i Nor­ge. Ut­bed­ring av vei­ene er ett av fle- re til­tak, skri­ver hun.

Fa­mi­li­en til Mats er sam­let for å kom­me gjen­nom den tøf­fe ti­den sam­men. Ni­na End­re­sen tror også and­re har blitt på­vir­ket av den tra­gis­ke hen­del­sen.

– Ulyk­ken har nok gjort et inntrykk på man­ge i byen. Jeg har snak­ket med fle­re som sier de auto­ma­tisk skrur ned far­ten bak mo­pe­dis­ter. De er så sår­ba­re, for­tvi­ler hun, mens bro­ren leg­ger til:

– Jan og fa­mi­li­en får ald­ri Mats igjen. Men vi må for­hind­re at nye sli­ke ulyk­ker skjer, av­slut­ter han.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Ni­na End­re­sen har selv kjørt sku­ter si­den 2006, men ga seg en stund før den fa­ta­le ulyk­ken med nevø­en. Hun slut­tet for­di det var så ube­ha­ge­lig å kjø­re over Varodd­broa, men had­de førs­te tu­ren over broa igjen i mai. – Da måt­te jeg bare kjen­ne litt på fø­lel­sen. Her kjør­te han sist, sier hun.

FOTO: PRIVAT

Fre­dag 21. juli var det ett år si­den den tra­gis­ke ulyk­ken hvor Mats Da­land mis­tet li­vet.

FOTO: PER EGIL DA­LAND

Per Egil Da­land, on­ke­len til Mats Da­land, har do­ku­men­tert det han me­ner et ek­sem­pel på ufor­svar­lig forbi­kjø­ring på Varodd­broa i etter­kant av ulyk­ken.

ARKIVFOTO: EIRIN MARGRETHE FIDJE

20 år gam­le Mats Da­land om­kom da mo­pe­den han kjør­te vel­tet foran en laste­bil på Varodd­broa 21. juli.

ARKIVFOTO: VEGARD DAMSGAARD

Her er skjø­ten som tro­lig fikk Mats Da­land til å mis­te ba­lan­sen med sku­te­ren. Den­ne har i etter­tid blitt as­fal­tert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.