Pus­ser fa­sa­der for 25 mil­lio­ner

Torv­kvar­ta­lets ær­ver­di­ge fa­sa­der blir re­pa­rert, pus­set og malt etter al­le mu­rer­kuns­tens reg­ler.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - KRIS­TIAN­SAND TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

Mur­mes­ter Fro­de Lind­gren er krum­tap­pen i ar­bei­det med å ta vare på fa­sa­de­ne i Torv­kvar­ta­let.

– Det er vel­dig ver­di­fullt for byen å ta vare på det gam­le. Det­te er noe vi bren­ner for. Jeg li­ker så godt å få byg­ge­ne til å skin­ne igjen, det gir en gle­de, sier mur­mes­ter Fro­de Lind­gren.

64-årin­gen og sta­ben på 10–12 mann har nå tatt fel­les­fe­rie, men har til dag­lig ar­beids­ne­ve­ne ful­le i Torv­kvar­ta­let.

Stør­re pro­sjekt har de ald­ri lagt mur­skje­en på tid­li­ge­re.

– BARE Så LEKKERT

– Folk vil til­ba­ke til det gam­le, de sø­ker til røt­te­ne. Vi har gode med­ar­bei­de­re som kan kuns­ten og som læ­rer opp ung­gut­te­ne så ikke de gam­le skik­ke­ne dør ut. De må hol­des i hevd, un­der­stre­ker Fro­de Lind­gren.

De hak­ker av gam­mel, dår­lig mur­puss inn til kjer­nen, fjer­ner gam­mel plast­ma­ling som ikke slip­per ut fukt og skif­ter el­ler fik­ser ar­me­rings­jern.

De­ret­ter byg­ger de møy­som­me­lig opp fa­sa­den igjen og leg­ger på et par strøk «pus­ten­de» ma­ling.

Én ting er sik­kert som spare­ban­ken på mot­satt side av Ned­re Torv: Det duk­ker all­tid opp over­ras­kel­ser i den­ne type fa­sade­ar­beid.

– Akku­rat nå er det så rent og pent, det ser mer ut som kon­di­to­rer har holdt på enn byg­nings­ar­bei­de­re. Det er bare så lekkert, og bra at vi har så dyk­ti­ge hånd­ver­ke­re i byen, me­ner ar­ki­tekt Ragn­hild Hald.

Hun har tid­li­ge­re de­sig­net fa­sa­de­ne på Søn­nik-hjør­net i Mar­kens og Havne­kvar­ta­let i Vest­re Strand­gate.

Nå er ar­ki­tek­ten tungt in­volvert i 450-mil­lio­ners­pro­sjek­tet Torv­kvar­ta­let, der Za­ra er i ferd med å inn­re­de hjør­net Mar­kens/toll­bod­gata.

Og nett­opp det­te hjørne­byg­get ble av­du­ket for kort tid si­den. Byg­nin­gens to øvers­te eta­sjer pluss take­ta­sje er fer­dig, i lik­het med den sen­tra­le de­len av byg­get ved inn­gangs­par­ti­et fra Mar­kens.

HVER HAR SIN FARGE

Etter fe­rien går mu­rer­ne løs på Her­lig Land-hjør­net ved Ned­re Torv. Sam­ti­dig res­tau­re­res he­le rek­ka opp Toll­bod­gata.

Ar­ki­tek­ten har kla­rert far­ge­ne med by­an­tik­va­ren. Val­get falt på gult, lakse­rødt og uli­ke grå­to­ner. Sok­kel­eta­sje­ne får ly­se­re far­ger.

I til­legg er kar­me­ne i de nye vin­du­ene ikke len­ger hvi­te, men um­bra og se­pia. Det­te er tids­rik­ti­ge jord­far­ger som ble brukt fra gam­melt av, og som får fa­sade­far- gen bed­re fram.

Byg­nin­ge­ne ble reist etter by­bran­nen i 1892. Hus­rek­ka i Toll­bod­gata var tid­li­ge­re ly­se­gul, men får nå sam­me farge­va­ria­sjon som res­ten av kvar­ta­let.

– Jeg har prøvd å set­te det­te sam­men så vi får en god va­ria­sjon. Det lig­ger i Kvad­ra­tur­pla­nen at man skal ska­pe va­ria­sjon for hver ei­en­dom, en tra­di­sjon som er vik­tig å ved­li­ke­hol­de for å få et le­ven­de gate­bil­de, sier Ragn­hild Hald.

KOSTER 25 MIL­LIO­NER

Iføl­ge pro­sjekt­sje­fen var fa­sa­de­ne i skral for­fat­ning da job­ben be­gyn­te. Også det gam­le ski­fer­ta­ket res­tau­re­res.

– Vi har job­bet med tak- og fa­sade­ar­bei­der si­den mars 2016, og vil sann­syn­lig­vis hol­de på ut året. Jeg an­tar at kost­na­de­ne vil lig­ge

på rundt 25 mil­lio­ner kro­ner når vi er helt fer­di­ge, opp­ly­ser Ole Mor­ten Hel­land fra en­tre­pre­nø­ren Skans­ka.

Bygg­her­ren er mildt sagt til­freds med fa­sa­den som kom­mer til syne:

– Fan­tas­tisk, det er fi­ne­re enn jeg had­de trodd det skul­le bli. Folk er van­lig­vis ikke så flin­ke til å heve blik­ket når de går i Mar­kens, men det bør de gjø­re nå for å se hvor vak­kert det blir, me­ner Jon Bjør­gum, styre­le­der for Chris­ti­ans­holm Ei­en­dom – og for øv­rig gift med ar­ki­tekt Hald.

Mur­mes­ter Lind­gren AS had­de i fjor et re­sul­tat på 2,4 mil­lio­ner av en om­set­ning på 17,2 mil­lio­ner kro­ner.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Det nye hjør­net av Torv­kvar­ta­let, mot Mar­kens­gate og Toll­bod­gata, er nå av­du­ket. Her flyt­ter kles­gi­gan­ten Za­ra inn i førs åp­ning 26. ok­to­ber.

FOTO: PRIVAT

Mur­mes­ter Fro­de Lind­gren leder ar­bei­det med mur­fa­sa­de­ne på Tor­vet.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Ar­ki­tekt Ragn­hild Hald.

ste og and­re eta­sje, med

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Torv­kvar­ta­let sen­tralt i bil­det, ved Ned­re Torv, er i ri­ven­de ut­vik­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.