Pad­le­ven­ner

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - KRIS­TIN OLSEN

Siw Kris­tin Sæll­mann og Pet­ter Stor­da­len

Det var både kjen­dis­fak­tor, bol­ler og stor­stilt stem­ning på Brekke­stø bryg­ge da Blin­de­leialø­pet 2017 gikk av sta­be­len lør­dag for­mid­dag.

– Det­te er årets høyde­punkt. Det er flagg over­alt, og folk gle­der seg, sier Siv Kris­tin Sæll­mann.

Hun er med­ar­ran­gør av Blind­leialø­pet som i 2017 ar­ran­ge­res for 13. året.

– Jeg er over­vel­det over at det er så man­ge som stil­ler til start, sier Sæll­mann.

– Alt er bra med Blind­leialø­pet. Det er et fan­tas­tisk ar­ran­ge­ment, med man­ge flot­te fri­vil­li­ge som leg­ger til ret­te for at vi skal ha det kjempe­moro, sier Pet­ter Stor­da­len.

Ho­tell­in­ves­to­ren la­der opp på bryg­ga mi­nut­ter før start, sam­men med med-pad­ler Mag­nus Ha­mar.

– Vi går all­tid ut for hardt, og sat­ser på at det skal hol­de – noe det ikke har gjort én gang, sier Stor­da­len.

EM-BRONSE

Det er Ei­vind Vold som blir den førs­te til å krys­se mål­stre­ken, og in­nen de sis­te pad­ler­ne re­tur­ne­rer, har han nes­ten ruk­ket å bli tørr i hå­ret. – Hvor­dan fø­les det?

– Det er gøy å vin­ne! Også blir det litt pen­ger og, så det er eks­tra moro, smi­ler 22-årin­gen fra Oslo.

Han kom i mål fem se­kun­der bak re­kor­den. For­ri­ge helg pad­let Vold til bronse­me­dal­je i EM i Bul­ga­ria. Det er førs­te gan­gen en nord­mann har hen­tet hjem en se­nior-me­dal­je i ka­jakk si­den Ei­rik Ve­rås Lar­sen tok gull­me­dal­je un­der Lon­don-ol i 2012.

I dag måt­te Ve­rås Lar­sen nøye seg med en åt­ten­de plass i elite­klas­sen for menn. Hans kone, Mi­ra Ve­rås Lar­sen,ble num­mer to i elite­klas­sen for kvin­ner.

SEKS MÅNEDER På VEI

– Jeg sy­nes det gikk over­ras­ken­de bra. Må­let mitt har vært å kun­ne gjen­nom­føre i år, og på en god tid, og det syns jeg at jeg gjor­de, sier Lar­sen.

Hun er gra­vid på snart sjet­te må­ne­den og måt­te kun se seg slått av Loui­se Le­ren Mo­en.

– Stem­nin­gen er helt topp, og det er der­for vi er med år etter år, sier Lar­sen for­nøyd.

Fa­mi­li­en hen­nes, som har hyt­te langs løy­pa, stil­ler sterkt med re­pre­sen­tan­ter fra tre ge­ne­ra­sjo­ner i årets kon­kur­ran­se.

FOTO: KRIS­TIN OLSEN

Pet­ter Stor­da­len skry­ter av Siv Kris­tin Sæll­mann og med-ar­ran­gø­re­nes inn­sats på Blind­leialø­pet 2017.

OLSEN FOTO: KRIS­TIN

Hauge­vis av ka­jak­ker set­ter ut mot Blind­leia, og for­svin­ner bort fra heia­ro­pe­ne til folke­meng­den på brygge­kan­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.