Solg­te palme­olje for 116 mill.

Kris­tian­sands­ba­ser­te Nor­palm solg­te palme­olje for 116 mil­lio­ner kro­ner i fjor, pro­du­sert ved dat­ter­sel­ska­pet og palme­olje­plan­ta­sjen NGL i Gha­na.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

Kris­tian­sands­ba­ser­te Nor­palm har tatt inn 100 mil­lio­ner kro­ner i over­skudd de sis­te ti åre­ne. I fjor om­sat­te de palme­olje for 116 mill.

– 2016 kan vel ka­rak­te­ri­se­res som mid­dels pluss. Re­sul­ta­te­ne våre av­hen­ger vel­dig av palme­olje­pri­sen, som his­to­risk sett har vært mye høy­ere enn de var i fjor, sier Per Schönberg til Fædre­lands­ven­nen.

Nor­palm kun­ne i fjor no­te­re seg for et over­skudd før skatt på ti mil­lio­ner av en om­set­ning på 116 mil­lio­ner kro­ner.

Schönberg pre­si­se­rer for­øv­rig at han ut­ta­ler seg som av­trop­pen­de styre­le­der om 2016-regn­ska­pet. Etter fem­ten år som Nor- palms styre­le­der trakk han seg ut av sty­ret etter ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i år og ble er­stat­tet av Truls Wil­liam Erik­sen. Schönberg er li­ke­vel tred­je størs­te ei­er i sel­ska­pet med en ei­er­an­del på 6,42 pro­sent.

De sis­te ti åre­ne har Nor­palms over­skudd før skatt sum­mert seg til 100 mil­lio­ner kro­ner.

– Det vil være år vi tje­ner gode pen­ger, og år vi ikke tje­ner pen­ger, men over tid har palme­olje vært god bu­tikk både for oss og and­re som dri­ver i bran­sjen, kom­men­te­rer Schönberg.

Nor­palm ble etab­lert av grün­der og sør­len­ding Andreas Kolaas i 1996. Først skjed­de pro­duk­sjo­nen gjen­nom en plan­ta­sje i Ecua­dor, før den da­væ­ren­de stats­eide plan­ta­sjen i Gha­na kom over i Nor­palms hen­der på slut­ten av 90-tal­let. Nor­palm har en ei­er­an­del på 68,6 pro­sent i plan­ta­sjen, mens sam­ar­beids­part­ne­ren PZ Cus­sons Gha­na ei­er res­ten.

– Det var mye styr med plan­ta­sjen i Ecua­dor til vi solg­te den ut i 2007. Etter det­te har vi tjent greit med pen­ger, for­tel­ler Schönberg.

OMSTRIDT BRANSJE

At palme­olje­virk­som­het er en omstridt ak­ti­vi­tet, kom­men­te­rer Schönberg slik.

– Det er et tema som til sta­dig­het duk­ker opp. Selv er vi RSPO­ser­ti­fi­sert med olje som kan spo­res. Vi er et sel­skap med skik­ke­li­ge ar­beids­for­hold som våre

❞ Vi er blant de fire sto­re palme­olje­pro­du­sen­te­ne i Gha­na og har den størs­te plan­ta­sjen i lan­det med om­lag 50.000 mål.

PER SCHÖNBERG,

av­trop­pen­de styre­le­der i Nor­palm an­sat­te er stol­te av å job­be i, sier den av­trop­pen­de styre­le­de­ren.

Iføl­ge års­rap­por­ten opp­nåd­de Nor­palm full Rs­po-ser­ti­fi­se­ring i de­sem­ber i fjor.

RS­PO står for «Round­tab­le on Sustai­nab­le Palm Oil» og er en for­ening som har som mål å leg­ge til ret­te for bære­kraf­tig pro­duk­sjon av palme­olje.

– Når det gjel­der regn­skogs­pro­ble­ma­tik­ken er vi selv­sagt imot all ned­hog­ging av den. Helse­ef­fek­te­ne av palme­olje tror jeg el­lers er sterkt over­dre­vet, leg­ger Schönberg til.

BLANT DE FIRE STO­RE

Mel­lom to og tre hund­re an­sat­te job­ber året rundt på plan­ta­sjen, mens det i høy­se­son­gen fra fe­bru­ar til slut­ten av mai kan være så man­ge som 2000 inn­lei­de per­soner i ar­beid.

I 2016 pro­du­ser­te Nor­palm

Gha­na Ltd, som Nor­palms ei­er of­fi­si­elt he­ter, 15.400 tonn palme­olje og 2000 tonn palme­kjerne­olje.

– Vi er blant de fire sto­re palme­olje­pro­du­sen­te­ne i Gha­na og har den størs­te plan­ta­sjen i lan­det med om­lag 50.000 mål, for­tel­ler Schönberg.

At kun­den som skul­le kjø­pe all palme­olje­pro­duk­sjon i 2016, PZ Cus­sons Ni­ge­ria, ikke klar­te å ta i mot så mye som en drå­pe grun­net im­port­for­bud i hjem­lan­det, løs­te seg li­ke­vel greit.

– Vi job­ber med et mu­lig er­stat­nings­krav, men grun­net ge­ne­rell un­der­dek­ning av palme­olje i VestAfri­ka har det li­ke­vel gått greit å bli av med ol­jen, sier Schönberg.

En 15 år lang dis­putt med Gha­na om skjø­te på land­om­rå­de­ne plan­ta­sjen dri­ves på, ser også ut til å gå mot en løs­ning.

– Og in­ne­væ­ren­de år? – Palme­olje­pri­sen har holdt seg sta­bil rundt 650-700 dol­lar per tonn, men falt litt etter høy­se­son­gen. Vi lig­ger på nivå med fjor­året, så mid­dels pluss der også, sva­rer Schönberg.

FOTO: NOR­PALM

Nor­palms plan­ta­sje i Gha­na er på 50.000 mål og iføl­ge ei­er­ne den størs­te palme­olje­plan­ta­sjen i lan­det.

FOTO: NOR­PALM

Palme­olje ut­vin­nes ved ko­king og pres­sing av frukt­kjøt­tet fra den afri­kans­ke og ame­ri­kans­ke olje­pal­men. Her fra Nor­palms plan­ta­sje i Gha­na.

FOTO: NOR­PALM

Palme­olje­plan­ta­sjen Nor­palm Gha­na Ltd. har 299 fast an­sat­te. I høy­se­son­gen fra fe­bru­ar til mai lei­es inn­til 2000 per­soner inn for å få unna pro­duk­sjo­nen.

FOTO: NOR­PALM

Fab­rik­ken i Gha­na pro­du­ser­te 15.400 tonn palme­olje og 2000 tonn palme­kjerne­olje i 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.