Stort stein­ras i Val­le

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: JOHS. BJØRKELI johs.bjoer­ke­li@hot­mail.no

Et stein­ras på 250 tonn dund­ret ned fra Nome­lands­fjel­let i Val­le lør­dag, tvers over po­pu­lær klatre­løy­pe.

– At Val­le-byg­da var så hel­dig at in­gen om­kom i dag, er som å vin­ne i lot­to.

Det sa ut­ryk­nings­le­der i Se­tes­dal Brann­ve­sen i Val­le, Jørund Ge­org Jo­re lør­dag etter­mid­dag. Tid­li­ge­re på da­gen had­de et svært stein­ras gått over den po­pu­læ­re Via Fer­ra­ta­en i Nome­lands­fjel­let.

Da var det også av­klart at in­gen be­fant seg i klatre­løy­pa da ra­set gikk.

– Du vet. Det­te skjed­de klok­ka 10.40, om­trent på den ti­den da klat­rin­gen for da­gen akku­rat plei­er å be­gyn­ne. Det er lør­dag, folk har fri. Via Fer­ra­ta­en her er po­pu­lær og væ­ret var godt. Helt utro­lig at in­gen var i fjell­veg­gen, sa Jo­re.

Noen gan­ger kan det være 10 −15 klat­re­re i fjel­let her på en gang.

VÆRMELDING REDDET LIV?

Dag­lig leder for Via Fer­ra­ta­en i Nome­lands­fjel­let, Ar­ne Bak­ke, var hjem­me i Val­le da stein­ra­set gikk. Han viss­te at sann­syn­lig­he­ten for at det var folk i fjell­veg­gen var li­ten. Han er klatre­fø­rer og skynd­te seg av går­de til ras­ste­det der red­nings­mann­ska­pe­ne stor­met til.

– Men vi var noen som snak­ket om det i går, at vi kan­skje skul­le ta en tur. Men så var vær­mel­din­gen dår­lig, sier Bak­ke.

Væ­ret ble der­imot bra, så kan­skje var unøy­ak­tig værmelding år­sa­ken til at det ikke gikk liv tapt, ble det sagt mann i mel­lom på ste­det.

FAR­LIG å NÆRME SEG T

Geo­log An­ders Sol­heim og Ar­ne Bak­ke var oppe i he­li­kop­ter og sjek­ket for­hol­de­ne. In­gen kan ute­luk­ke at nye ras går, var mel­din­gen fra geo­lo­gen.

Et en­da stør­re ras kan kom­me til å gå om den sto­re fjell­ham­me­ren over ras­ste­det lør­dag ram­ler ned. Da kan stei­ner spre seg over et en­da stør­re om­rå­de enn det som nå skjed­de.

Re­sul­ta­tet av hen­del­sen lør­dag er at det ikke blir mer Via Fer­ra­ta i den­ne de­len av Nome­lands­fjel­let i fram­ti­da. For­sla­get fra geo­log Sol­heim er at fjell­fo­ten i ras­om­rå­det sten­ges for all­menn­he­ten i en leng­de på 300 me­ter.

– Bur­de det vært an­lagt Via Fer­ra­ta her?

– Jeg er sik­ker på at de som plan­la an­leg­get gjor­de grun­di­ge vur­de­rin­ger. Det­te er na­tu­ren, og det er jo vel­dig vans­ke­lig å sik­re seg hund­re pro­sent, sier Sol­heim.

UVISS FRAMTID

Ar­ne Bak­ke og hans sam­ar­beids­part­ne­re i sel­ska­pet Bratt Fri­lufts­liv i Val­le har brukt om lag 700.000 kro­ner på å an­leg­ge den po­pu­læ­re Via Fer­ra­ta­en. Skjeb­nen vi­de­re fram­over er uviss.

– Nå er jeg først og fremst let­tet over at det­te gikk bra. Så får jeg ta even­tu­el­le vur­de­rin­ger se­ne­re, sier han.

I Val­le er det to and­re Via Fer­ra­ta­er – en på Strau­me og en i Brok­ke. Dis­se ny­skap­nin­ge­ne har dratt en bøl­ge av fjell­tu­ris­ter som vil klat­re etter stål­wire, sik­ret som i en for­nøy­el­ses­park, til kom­mu­nen.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Stein­ra­set fan­get i det øye­blik­ket det går.

KELI FOTO: JOHS. BJØR-

Ut­ryk­nings­le­der Jørund Ge­org Jo­re i Se­tes­dal Brann­ve­sen pri­ser seg lyk­ke­lig over at Val­le ikke ble ram­met av tra­ge­die lør­dag.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

He­li­kop­te­ret fra Fjell­fly foran den enor­me stein­hyl­la i Nome­lands­fjel­let som tru­er om­rå­det un­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.