En­da mer kaos hos Trump

Presse­tals­mann Sean Spi­cers av­gang er nok et tegn på en kao­tisk ad­mi­ni­stra­sjon. Og en pre­si­dent som knapt nok ev­ner å sty­re seg selv.

Faedrelandsvennen - - MANDAG -

Sean Spi­cer var ikke noen god presse­tals­mann for den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten. Men det var ikke bare hans egen skyld. Spi­cer ble etter hvert ty­de­lig usik­ker på hva sje­fen egent­lig men­te i helt sen­tra­le spørs­mål. Der­med ble presse­tals­man­nen ikke i stand til det som er hans frems­te opp­ga­ve: å klar­gjø­re pre­si­den­tens syns­punk­ter for pres­sen, og der­med for de ame­ri­kans­ke vel­ger­ne, og res­ten av ver­den.

Trump er selv en po­li­tisk ama­tør. Og han om­gir seg med en rek­ke med­ar­bei­de­re av sam­me sla­get.

Spi­cer end­te opp med å ikke kun­ne sva­re på selv enk­le spørs­mål.

Grun­nen var åpen­bar. Pre­si­dent Do­nald Trump har ikke en hel­het­lig, gjen­nom­tenkt og kon­se­kvent ideo­lo­gi som han sty­rer etter. I ste­det re­gje­rer han etter inn­falls­me­to­den. Den kom­mer i all sin gru til ut­trykk på Twit­ter. Sær­lig ut­over nat­ten kom­mer mel­din­ger som in­gen skul­le trod­de kun­ne kom­me fra ver­dens mek­tigs­te mann. Man­ge av dis­se mel­din­ge­ne har gått i stikk mot­satt ret­ning av det bud­ska­pet som kom­mu­ni­ka­sjons­av­de­lin­gen i Det hvi­te hus har for­søkt å byg­ge opp.

Til tross for alt det­te slo det ned som en bom­be i Washing­ton og man­ge and­re ho­ved­ste­der da mel­din­gen om Spi­cers av­gang kom Do­nald Trumps presse­tals­mann Sean Spi­cer trakk seg fre­dag kveld i pro­test mot ut­nev­nel­sen av en ny kom­mu­ni­ka­sjon­s­jef i Det hvi­te hus. fre­dag kveld norsk tid. Grun­nen var først og fremst at Spi­cer tross alt kom fra og re­pre­sen­ter­te le­del­sen i Det re­pub­li­kans­ke par­ti­et. Han var en som re­pub­li­kans­ke kon­gress­med­lem­mer, gu­ver­nø­rer og and­re i parti­ap­pa­ra­tet føl­te de kun­ne for­hol­de seg til og som de kjen­te fra før. Med hans av­gang blir det en­da fær­re av dem på inn­si­den av Det hvi­te hus. Og en­da fle­re av dem som har som sin frems­te kva­li­fi­ka­sjon at de har kjent Trump len­ge. Den nye kom­mu­ni­ka­sjons­sje­fen, som Spi­cer trakk seg i pro­test mot ut­nev­nel­sen av, er nok et ek­sem­pel på det­te. Fra før har Trump gitt sin dat­ter og svi­ger­sønn helt sen­tra­le rol­ler.

Pri­sen for det­te er pre­si­den­ten i ferd med å be­ta­le. Uten drev­ne po­li­ti­ke­re i kret­sen rundt seg har Trump gjort den ene tab­ben etter den and­re. Han har ennå ikke for­stått at det kre­ves and­re egen­ska­per for å re­gje­re en su­per­makt enn det gjor­de for å dri­ve en po­pu­lis­tisk valg­kamp.

do­nald Trump er selv en po­li­tisk ama­tør. Og han om­gir seg med en rek­ke med­ar­bei­de­re av sam­me sla­get. Alt ty­der på at kao­set vil fort­set­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.