– Det er like vondt som det var for seks år si­den.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KAMILLA RUDBERG kamilla.rudberg@fvn.no

Lør­dag var det seks år si­den ter­ror­hand­lin­ge­ne i re­gje­rings­kvar­ta­let og på Utøya fant sted.

– Det er like vondt hvert år, sier Knut Blatt­mann.

Han var på minne­mar­ke­rin­gen sam­men med Aud Blatt­mann for å min­nes barne­bar­net, Tor­jus Blatt­mann, og res­ten av Utøya-of­re­ne.

Han var ikke ale­ne. Mel­lom 50 og 60 per­soner had­de sam­let seg til en minne­kon­sert i dom­kir­ken, en ap­pell og be­krans­ning av min­nes­mer­ket.

Fra Kris­tian­sand var det de to ung­dom­me­ne Pame­la Ar­dam og Tor­jus Blatt­mann som gikk bort.

– Det­te er like vondt som det var for seks år si­den. Da­gen skal ald­ri gå i glemme­boka. Det er av hen­syn til ung­dom­me­ne som om­kom og for­di det er en vik­tig del av vår po­li­tis­ke his­to­rie, sier Ka­ri Hen­rik­sen, stor­tings­re­pre­sen­tant for Ar­bei­der­par­ti­et.

STERKT SAVN

Hun tror da­gen mar­ke­res år­lig for­di smer­ten var kol­lek­tiv i he­le Nor­ge i etter­kant av ter­ror­hand­lin­ge­ne i re­gje­rings­kvar­ta­let og på Utøya.

– Ung­dom­me­ne som om­kom bod­de i al­le fyl­ker. Det gjør at den­ne ter­ror­hand­lin­gen har slått hardt over he­le lan­det, fast­slår hun.

– Ja, det gjør vondt, leg­ger Isa­bel­le-loui­se Aa­bel, leder i Kris­tian­sand Ar­bei­der­par­ti­et, til.

– I juli får al­le i Ar­bei­der­par­ti­et et sug i ma­gen. Og vi kjen­ner på sav­net. Det kjen­nes like sterkt hvert år. Men det er godt å være sam­men i det og kjen­ne på kjær­lig­he­ten og sam­hol­det vi har til hver­and­re. In­gen står ale­ne, sier hun.

– HOLDER SAM­MEN

18 år gam­le Mo­na Dia, leder i Kris­tian­sand AUF, holdt årets ap­pell ved min­nes­mer­ket på lør­dag.

– Vi sam­les for å min­ne tra­ge­di­en som skjed­de. Men også for å vise at vi fort­satt holder sam­men. Etter 22. juli kan vi ald­ri igjen til­la­te oss å ten­ke at våre me­nin­ger ikke har be­tyd­ning. For det har de, sier hun, før hun ber om ett mi­nutts still­het.

Hun har vært leder for Kris­tian­sand AUF i ett år, og er ikke di­rek­te på­vir­ket av ter­ror­hand­lin­ge­ne 2011. Hun er li­ke­vel fast be­stemt på at mar­ke­rin­gen er vik­tig.

– To men­nes­ker fra Kris­tian­sand døde. Det er vik­tig å vise dem som står igjen at vi ikke har glemt det som skjed­de, sier hun.

Hun sy­nes det var vans­ke­lig å hol­de ap­pel­len på lør­dag.

– Jeg ser at folk har det vondt, men det er in­gen­ting du sier som hjel­per.

FOTO: KAMILLA RUDBERG

Mo­na Dia vi­ser om­sorg etter ap­pel­len hun holdt foran min­nes­mer­ket uten­for dom­kir­ken lør­dag. Hun sy­nes det er tungt å se hvor vondt en­kel­te har det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.