Her kom­mer «kjøp­man­nen på Tor­vet»

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

Torv­kvar­ta­lets un­der­eta­sje skal fyl­les med mat­va­rer og fersk­vare­dis­ker.

– Du har «Es­pen ba­ger» og «Reidar fiske­hand­ler» like i nær­he­ten. Vi øns­ker å etab­le­re oss som «kjøp­man­nen på Tor­vet», for­tel­ler drifts­sjef Ed­vin Pe­der­sen i Meny-kje­den på Sør­lan­det.

Torv­kvar­ta­let byg­ges om for 450 mil­lio­ner kro­ner. Åp­nings­dato for bu­tik­ke­ne er satt til 26. ok­to­ber.

Det in­klu­de­rer su­per­mar­ke­det i un­der­eta­sjen, som får en salgs­fla­te på 1000 kvad­rat­me­ter.

KORT VEI TIL PARKERING

Bygg­her­ren har be­søkt euro­pe­is­ke stor­byer for å stu­de­re mat­mar­ke­der, men lan­det på at Kris­tian­sand ikke er stor nok for den type ut­salg man fin­ner i me­tro­po­le­ne.

Fra før er lav­pris­kje­de­ne be­hø­rig re­pre­sen­tert i Kvad­ra­tu­ren.

– Vi har job­bet len­ge med å få til et bra mat­kon­sept i kvar­ta­let. I dag må folk kjø­re ut av byen for å fin­ne et su­per­mar­ked. Vi vil at folk skal få det mes­te de tren­ger i sen­trum, ut­ta­ler ei­en­doms­ut­vik­ler Gis­le Bø fra hus­ei­er Chris­ti­ans­holm Ei­en­dom.

Han tror man­ge, ikke minst godt voks­ne be­bo­ere i Kvad­ra­tu­ren, hil­ser en slik etab­le­ring vel­kom­men. Det­te seg­men­tet har gjer­ne litt roms­li­ge­re mat­va­ner og lomme­bok enn små­barns­fa­mi­li­er flest.

Meny har len­ge vært på ut­kikk etter eg­ne­de sen­trums­lo­ka­ler til sin bu­tikk num­mer 16 i lands­de­len.

Med Tor­vet Parkering falt brik­ke­ne på plass. Su­per­mar­ke­det får di­rek­te inn­gang fra par­ke­rings­an­leg­get, og en­kel kunde­par­ke­ring er en dyd av nød­ven­dig­het.

Sto­re de­ler av det ny­lag­te gul­vet skal dek­kes av dis­ker med fersk­va­rer: ba­ker­va­rer, frukt og grønt, lunsj­ret­ter, os­ter, fisk og kjøtt.

MAN­GE KUNDER

Meny-sje­fen tror su­per­mar­ke­det på Tor­vet vil se et an­net handle­møns­ter enn and­re av de­res bu­tik­ker.

– Vi tror den­ne bu­tik­ken vil få man­ge kunder, men kan­skje fær­re enn nor­malt som stor­hand­ler for 800–1000 kro­ner. Det hand­ler både om at hus­hold­nin­ge­ne i sen­trum tel­ler fær­re per­soner, men også at kun­de­ne stik­ker inn­om i forbi­far­ten, me­ner Ed­vin Pe­der­sen.

Ved si­den av su­per­mar­ke­det kom­mer et apo­tek på rundt 200 kvad­rat­me­ter.

Kles­gi­gan­ten Za­ra får bes­te plas­se­ring i en ny in­nen­dørs handle­gate, med ho­ved­inn­gang fra Mar­kens.

Fra før er det også kjent at det Man­dals-ba­ser­te vare­ma­ga­si­net Tønne­sen 1937 åp­ner med 600 kvad­rat­me­ter in­nerst i kvar­ta­let. De sel­ger sko, ves­ker og in­te­ri­ør.

Kon­tor­area­le­ne blir inn­flyt­tings­kla­re på ny­året, in­klu­dert ho­ved­kon­to­ret til Nor­dea og nytt medie­hus for Fædre­lands­ven­nen.

Torv­kvar­ta­let får sju spise­ste­der og ka­fe­er, mens et stor­ho­tell med 195 rom blir fer­dig i april/ mai nes­te år.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Drifts­sjef Ed­vin Pe­der­sen (t.v.) i Meny-kje­den og Gis­le Bø fra bygg­her­re Chris­ti­ans­holm Ei­en­dom i lo­ka­let der su­per­mar­ke­det åp­ner i slut­ten av ok­to­ber.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Her kom­mer ho­ved­inn­gan­gen til Torv­kvar­ta­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.