Men hyt­ta var ikke leid ut...

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ANETTE LAR­SEN

Fa­mi­li­en Lun­de sin sør­lands­fe­rie tok brått en an­nen ven­ding da en tysk fa­mi­lie ban­ket på dø­ra. De had­de pa­pi­rer på at de skul­le leie hyt­ta i ti da­ger.

På tirs­dag opp­lev­de Gis­le Lun­de og fa­mi­li­en fra Ski­en en ube­ha­ge­lig opp­le­vel­se på den ny­byg­de hyt­ta de­res ved Gill­svan­net i Kris­tian­sand. En tysk fa­mi­lie duk­ket opp med pa­pi­rer på at de had­de be­talt for å leie hyt­ta i ti da­ger.

– Det var et ungt par med et lite barn som had­de be­talt for å fe­riere på hyt­ta vår. Jeg måt­te dess­ver­re si det var en mis­for­stå­el­se, sier Lun­de. Det var Var­den som førs­te om­tal­te sa­ken.

Iføl­ge den tys­ke fa­mi­li­en had­de de fun­net an­non­sen for hyt­ta på ebay, hvor an­non­sø­ren utga seg for å være ei­er av hyt­ta. In­for­ma­sjon om hyt­ta had­de blitt over­satt til tysk. I tro på at alt var i or­den be­tal­te fa­mi­li­en 975 euro for hyt­ta til Lun­de. Han for­tel­ler den tys­ke fa­mi­li­en var for­tvilt.

– De kom med fer­ja tirs­dag kveld og had­de sett for seg en som­mer på Sør­lan­det. Det­te er jo rett og slett et be­drag mot norsk tu­ris­me, sier han.

Lun­de for­tel­ler at hyt­ta holder på å bli fer­dig­stilt for som­mer­en. Pla­nen var å leie ut hyt­ta når de selv ikke skul­le være der. Fa­mi­li­en had­de der­for lagt ut hyt­ta på Finn.no for å leie den ut.

– Det er ube­ha­ge­lig at in­for­ma­sjon og bil­der som vi i god tro leg­ger ut i en an­non­se på Finn.no ikke kan være trygt. Vi ten­ker ikke at det skal kun­ne bli mis­brukt på den­ne må­ten, sier Lun­de.

Nå fryk­ter fa­mi­li­en ved Gill­svan­net at det vil duk­ke opp fle­re uven­te­de gjes­ter.

– Når det fort­satt er fle­re ak­ti­ve an­non­ser ute på net­tet er jeg redd fle­re vil gå i fel­la med å be­ta­le. Jeg hå­per po­li­ti­et tar tak i det­te, sier Gis­le Lun­de.

Lun­de for­tel­ler nå han har po­liti­an­meldt sa­ken i Kris­tian­sand.

FOTO: CHRISTIAN LUN­DE

Hyt­ta til fa­mi­li­en Lun­de holder på å bli fer­dig for som­mer­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.