Bryr oss lite om mes­lingsmit­te

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Nord­menn rei­ser like ofte som før til land med smitte­ut­brudd av den po­ten­si­elt dø­de­li­ge syk­dom­men mes­lin­ger, iføl­ge reise­sel­ska­pe­ne.

Nord­menn vir­ker mer be­kym­ret for ikke å få nok sol og var­me enn for smitte­fa­ren i land med mes­ling­ut­brudd. Det er re­gist­rert ut­brudd av mes­lingsmit­te i 14 euro­pe­is­ke land har ut­brudd av – blant dem po­pu­læ­re fe­rie­land som Tysk­land, Frank­ri­ke, Tyr­kia, Ita­lia og Ro­ma­nia, skri­ver Ber­gens­avi­sen.

I Ita­lia og Ro­ma­nia an­ses smitte­fa­ren å være eks­tra stor, iføl­ge Folke­helse­in­sti­tut­tet.

– I Nor­ge har fak­tisk book­in­ge­ne til Ita­lia mer enn dob­let seg i juni og de to førs­te uke­ne i juli, sam­men­lig­net med i fjor. Ro­ma­nia har økt med 15 pro­sent, sier mar­keds­sjef Michael Ka­pil i Tick­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.