Kan bli ver­dens førs­te selv­kjø­ren­de skip

To nors­ke sel­ska­pers pla­ner om å byg­ge ver­dens førs­te selv­kjø­ren­de laste­skip har gjort Nor­ge til en ver­dens­le­den­de ak­tør in­nen om­rå­det.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - YNGVE OLAUSSEN

«Ha­vets Te­s­la».

Det er kalle­nav­net Ya­ra Birke­land, ver­dens førs­te auto­no­me skip, er blitt til­delt, iføl­ge The Wall Stre­et Jour­nal. Den ame­ri­kans­ke stor­avi­sen har vært på be­søk i Nor­ge for å skri­ve om den tek­no­lo­gis­ke ny­vin­nin­gen.

Ya­ra Birke­land er et sam­ar­beid mel­lom de nors­ke sel­ska­pe­ne Kongs­berg Grup­pen og Ya­ra, der Kongs­berg Grup­pen står for tek­no­lo­gi­en og Ya­ra er kjø­per.

Det mann­skaps­løse, selv­kjø­ren­de ski­pet er plan­lagt sjø­satt mot slut­ten av 2018, og skal frak­te gjød­sel mel­lom Pors­grunn og Bre­vik. Med hjelp av GPS, ra­dar, ka­me­ra­er og sen­so­rer skal ski­pet kun­ne na­vi­ge­re rundt an­nen båt­tra­fikk og leg­ge til og fra kai helt på egen hånd.

LEDER RACET

Pro­sjek­tet har ført til at gjød­sel­pro­du­sen­ten, sam­men med Kongs­berg Grup­pen, lig­ger et heste­hode foran al­le and­re i kam­pen om å byg­ge ver­dens førs­te kom­mer­si­el­le, auto­no­me skip.

– Det er klart det er stas å være først ute. Vi tror jo at det­te er frem­ti­den. Vi tror det­te kan få en stør­re be­tyd­ning, og noen må være først ute. Og det skal vi være, sier kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Kris­tin Nor­dal i Ya­ra.

Det fin­nes i dag ikke noe lov­verk som re­gu­le­rer selv­kjø­ren­de skips­tra­fikk, men Nor­dal har stor tro på at de skal få til det.

– Vi har en tett og god dia­log med Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet og Kyst­ver­ket, og vi opp­le­ver at de er vel­dig po­si­ti­ve. Må­let er å få frem et na­sjo­nalt re­gel­verk, sier Nor­dal.

Selv om ski­pet skal bli sjø­satt in­nen slut­ten av 2018, vil ikke ski­pets førs­te tu­rer være helt auto­no­me. Det vil bli en grad­vis over­gang til den førs­te hel­auto­no­me tu­ren, som sann­syn­lig­vis fin­ner sted i 2020.

Ya­ra Birke­land vil kos­te an­slags­vis 25 mil­lio­ner dol­lar, noe som er tre gan­ger dy­re­re enn et van­lig skip på sam­me stør­rel­se. Men ope­ra­sjons­kost­na­de­ne vil bli kut­tet med 90 pro­sent, etter­som det elek­trisk drev­ne ski­pet hver­ken vil ha be­hov for driv­stoff el­ler mann­skap.

40.000 LASTEBILTURER

– Hvor kom ide­en om å byg­ge et selv­kjø­ren­de skip fra?

– Det har bak­grunn i at Ya­ra øns­ker å kut­te ut­slipp og gjø­re pro­duk­sjo­nen mest mu­lig miljø­venn­lig, sier Nor­dal.

Ya­ra kjø­rer i dag om­trent 40.000 tu­rer år­lig med laste­bil mel­lom Pors­grunn og Bre­vik for å frak­te gjød­sel. De for­svin­ner når Ya­ra Birke­land, som vil være et null­ut­slipps­skip, tar over trans­por­ten.

– Det vil føre til et år­lig ut­slipps­kutt på 700 tonn CO2. Hoved­ge­vins­ten er li­ke­vel at lo­kal­sam­fun­net får mind­re for­urens­ning fra støv og NOX, sier Nor­dal.

STOR INTERESSE

Kongs­berg Grup­pen opp­ly­ser til Wall Stre­et Jour­nal at de opp­le­ver en stor interesse for auto­no­me skip.

– Jeg ser for meg at det­te kan spre seg fort når re­gel­ver­ket er på plass, sier kon­sern­sjef Geir Hå­øy i Kongs­berg Grup­pen.

– Det er mye interesse fra ope­ra­tø­rer av kyst­tan­ke­re, fiske­trans­port­far­tøy og sup­ply­skip som ban­ker på dø­ren vår, sier han.

FOTO: YA­RA

Ya­ra Birke­land er et pro­sjekt i sam­ar­beid mel­lom Ya­ra og Kongs­berg Grup­pen, og kan bli ver­dens førs­te selv­kjø­ren­de skip.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.