Byg­ger ut 300 nye sen­ger i Se­tes­dals fjell­heim

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no

På Hov­den Fjells­toge skal gam­le hyt­ter bort og det skal in­ves­te­rast for 250 mil­lio­nar i nye hyt­ter og lei­lig­he­ter.

– Det­te vil opne heilt nye mark­na­der for oss. Vi er lite in­ne i for­ret­nings­mark­na­den i dag, og har ber­re åtte van­le­ge ho­tell­rom, sei­er Ann-to­rill Briks­dal som driv Hov­den Fjells­toge sa­man med ekte­man­nen Roy Bak­ke.

Dei to over­tok drif­ta av Hov­den Fjells­toge i 2010, og nå har ut­byg­gin­ga i om­rå­det rundt star­ta opp. På sikt skal det byg­gast ut for 250 mil­lio­nar. Dei gam­le hyt­te­ne skal sa­ne­rast og er­stat­tast med nye hyt­ter og lei­lig­he­ter.

Halv­par­ten vert selt som van­le­ge hyt­ter, me­d­an res­ten vert næ­ring. Det vil in­ne­bere mel­lom 300 – 350 nye gjeste­sen­ger på Hov­den Fjells­toge. Dei fles­te i lei­lig­he­ter.

– Det er man­ge sen­ger på Hov­den i dag, men det er kan­skje ikkje dei ret­te type sen­ger. My­kje drei­ar seg om å til­by rett type over­nat­ting, sei­er Roy Bak­ke.

LANGSIKTIG MÅL

Hov­den Fjells­toge vart kjøpt opp av in­ves­tor To­re Gus­tav Dri­ve­nes i 2007. Drif­ta er sam­la i eit eige sel­skap som Dri­ve­nes eig sa­men med Ann-to­rill Briks­dal og Roy Bak­ke.

– Vi had­de ikkje no­kon plan om å flyt­te til Hov­den, men så fekk vi sjan­sen til å få vere med å ut­vik­le det­te pro­sjek­tet. Då be­stem­te vi oss for å flyt­te, sei­er Ann-to­rill Briks­dal.

Dei to har beg­ge bak­grunn in­nan reise­liv og har hatt uli­ke job­bar i Kris­tian­sand og Oslo.

Hov­den Fjells­toge om­fat­tar i dag også drif­ta av kafèen Stump & Vatn i Hov­den sen­trum, fri­lufts­om­rå­det Heg­ni og ig­lo­ar med mat­ser­ve­ring vin­ters­tid. Verk­sem­da om­set­te for ti mil­lio­nar i 2016. Inn­tek­te­ne er like sto­re i vin­ter­se­son­gen som i som­mar­se­son­gen, sjølv om Hov­den ikkje har mar­kert seg som som­mar­de­sit­na­sjon på same måte som til dø­mes Gol og Try­sil.

– Vi må ikkje un­der­vur­de­re dei om­gjev­na­de­ne vi bur i. Det å kun­ne gå der ein vil og pus­te i frisk luft er ein stor kva­li­tet for man­ge, sei­er Roy Bak­ke.

NYE SEN­GER

Pla­na­ne for Hov­den Fjells­toge går til­ba­ke til 2007. Nå er førs­te bygge­trinn i gang og det skal byg­gast 13 hyt­ter som skal sel­gast til pri­va­te.

– Det­te er ein indre­fi­let. Du er tett inn på vill­mar­ka og det skal ikkje byg­gast noko anna i det­te om­rå­det. Nær­mas­te nabo her er na­tur­re­ser­vat, sei­er Ann-to­rill Briks­dal.

De­talj­re­gu­le­rin­ga for om­rå­det vart ved­te­ken av kom­mune­sty­ret i Bykle like før som­ma­ren. To­talt vert det opna for å byg­ge 154 nye ei­nin­gar for­delt på 32 bygg.

FOTO: GOD DRIV AS

Slik skal det bli ved Hov­den Fjells­toge. Halv­par­ten vert selt som van­le­ge hyt­ter, me­d­an res­ten vert næ­ring.

FOTO: KJE­TIL REITE

Ann-to­ril Briks­dal og Roy Bak­ke driv Hov­den Fjells­toge øvst i Se­tes­dal. Nå er ar­bei­det med nye hyt­ter og lei­lig­he­ter i gang ved fjell­sto­va.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.