Bi­røk­te­re i kø for gode dron­nin­ger

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Både an­tall bi­røk­te­re og ro­bus­te brun­bier var nes­ten hal­vert, men på få år har tren­den snudd. I dag står folk på vente­lis­te for å sik­re seg fine bi­dron­nin­ger.

– Vi lur­te egent­lig på hvor­for det ikke ble tren­dy tid­li­ge­re, sier Eli Åsen, se­nior­råd­gi­ver i Nor­ges Bi­røk­ter­lag.

In­ter­es­sen for bier eks­plo­der­te i Nor­ge i 2014. Det­te skjed­de i kjøl­van­net av fe­no­me­net med at bie­ne for­svant. Sær­lig i USA var si­tua­sjo­nen dra­ma­tisk.

– Kon­se­kven­se­ne er sto­re, og det­te fikk stor opp­merk­som­het. Det er selv­føl­ge­lig synd at vi mis­ter hon­nin­gen, men mye vik­ti­ge­re er pol­li­ne­rin­gen for mat­pro­duk­sjo­nen, sier se­nior­råd­gi­ve­ren.

Vi har tre ty­per hon­ning­bier. Det er kra­ni­er, krys­nings­ra­sen buck­fast og brun­bi­en, som er den na­sjo­na­le hon­ning­bi­en.

Man fin­ner spor av brun­bi­en helt til­ba­ke til vi­king­tida på 1100-tal­let i Nor­ge. Førs­te ned­teg­ning av bi­røkt stam­mer fra 1700-tal­let.

In­ter­es­sen for bi­røkt er så stor at det er lang vente­tid både på kurs og for å sik­re seg så­kalt av­leg­ger av brun­bi­en. En av­leg­ger er nær­mest en li­ten kjerne­fa­mi­lie med dron­ning og noen baby­er, som året etter blir en stor ko­lo­ni.

– En av våre bi­av­le­re sier at om han had­de hatt 1.000 av­leg­ge­re, vil­le de blitt solgt på fem mi­nut­ter, sier Eli Åsen i bi­røk­ter­la­get.

I 2010, da hon­ning­bi-ak­ti­vi­te­ten var på et his­to­risk lav­mål, var det 2.500 bi­røk­te­re i Nor­ge. I 2017 er det minst 4.000 ak­ti­ve bi­røk­te­re.

Bu­tik­ke­ne er li­ke­vel ofte tom­me for hon­ning. Selv om an­tal­let bi­røk­te­re er stort nok, tar det tid før de får opp an­tal­let med ku­ber og bi­ko­lo­ni­er igjen. Si­tua­sjo­nen er at norsk hon­ning por­sjo­ne­res ut til bu­tik­ke­ne gjen­nom året. Hon­ning­sen­tra­len for­mid­ler vel 400 tonn norsk hon­ning og im­por­te­rer vel 900 tonn.

De nors­ke bie­ne er tra­di­sjo­nelt fris­ke­re enn bier i en­kel­te and­re land. År­sa­ken er blant an­net at det har vært en streng re­gu­le­ring og kon­troll av im­port av bier.

– Nor­ge har av­satt et be­va­rings­om­rå­de el­ler re­ser­vat for at brun­bi­en ikke skal pare seg med and­re bi­sor­ter, et så­kalt renavls­om­rå­de, på sør­vest­lan­det, for­tel­ler Eli Åsen i bi­røk­ter­la­get.

Det­te om­fat­ter kom­mu­ne­ne Flekke­fjord, Lund, Sokn­dal og Sir­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.