Masse­ut­ryd­del­se – hva har det med oss å gjø­re?

Faedrelandsvennen - - MENING - SUSANNE QUIST, Mdg-vel­ger til høs­ten

Nrk.no meld­te den 11. juli at en ny rap­port vars­ler om bio­lo­gisk til­in­tet­gjø­rel­se. Smak på de or­de­ne .« Bio­lo­gisk ti lit in­tet­gjør else ».

Den 6. ut­ryd­del­se». «Uts­let­ting av dyre­ar­ter » . Det hø­res ut som en ka­ta­strofe­film, men det er li­vet på jor­da vår det snak­kes om, i vår egen tid. Fors­ke­re vars­ler at en masse­ut­ryd­del­se er i gang, og den er men­neske­skapt. Si­den 1970-tal­let har halv­par­ten av ver­dens dyre­be­stan­der blitt borte, og hvert år ut­ra­de­res hundre­vis av arter. Hva er det som fore­går, og hvor­dan mø­ter vi det?

Man­ge av oss er blitt så num­ne el­ler re­sig­ner­te at vi ikke vet hva an­net vi skal gjø­re enn å slen­ge på en grå­te-emoji, før det scrol­les vi­de­re til mer tri­vi­el­le ny­he­ter. Det er lett å føle seg mak­tes­løs, men det er klart at vi kan gjø­re noe. Det er også lett å ten­ke at det ikke an­går en selv, og at Nor­ge li­ke­vel ikke kan red­de he­le ver­den. Men det mins­te vi må gjø­re er å ryd­de i vår egen bak­gård. Kong Ha­rald sa i et in­ter­vju i Af­ten­pos­ten i for­bin­del­se med sin 80-års­dag: «På hver gård var det god ku­ty­me å le­ve­re fra seg går­den i bed­re stand enn den var da man selv over­tok. Det tror jeg ikke vi gjør med klo­den.»

Før vi ret­ter peke­fing­re i al­le ret­nin­ger, må vi gå gjen­nom en selv­ran­sa­kel­se og ta i bruk løs­nin­ger her hjem­me. Vi må bry­te ut av den onde sir­ke­len med å sky­ve an­sva­ret over på al­le and­re. Slik barne­hage­lo­gikk har vi ikke tid til. Det er for mye som står på spill, og vi har ikke tid. I Nor­ge er 2355 arter klas­si­fi­sert som tru­et. I til­legg leg­ger vårt sta­dig øken­de ma­te­ri­el­le for­bruk be­slag på area­ler og na­tur­res­sur­ser i and­re land. Vi tren­ger å snak­ke om hvor­dan vi med­vir­ker til pro­ble­me­ne, og vi tren­ger å ta i bruk løs­nin­ge- ne som fin­nes. Blant år­sa­ke­ne til den på­gå­en­de ut­ryd­del­sen av dyre­be­stan­der nev­ner fors­ker­ne over­kon­sum, av­sko­ging og klima­end­rin­ge­ne. Det­te kan vi gjø­re noe med.

For å be­gren­se over­kon­sum, kan vi gjø­re det enk­le­re og bil­li­ge­re å re­pa­re­re, og vi kan om­stil­le oss fra en bruk-ogkast-øko­no­mi til en krets­løps­øko­no­mi hvor res­sur­ser bru­kes igjen og igjen. Vi kan gjø­re det enk­le­re å dele på ting. Vi kan fo­ku­se­re på det som gir god livs­kva­li­tet uten sta­dig øken­de ma­te­ri­elt for­bruk. For å be­kjem­pe tap av ha­bi­ta­ter, kan vi ver­ne og be­va­re me­re vill­marks­skog og hav­om­rå­der. Klima­end­rin­ge­ne mø­ter vi med å om­stil­le oss fra fos­silt til for­ny­bart. Vi må byg­ge ut og ut­bed­re kol­lek­tiv­tra­fik­ken i lan­det, og fort­set­te å elek­tri­fi­se­re bil­par­ken. Fos­sil­al­de­ren går mot slut­ten, det er et nytt år­tu­sen, og en ny ge­ne­ra­sjon mo­der­ne og miljø­venn­lig trans­port­tek­no­lo­gi står på trap­pe­ne.

Løs­nin­ge­ne fin­nes jo. Hvor­for går det så lang­somt å ta dem i bruk? Hel­dig­vis er Stor­tin­get for­ny­bart. Val­get i 2017 må bli et valg hvor vi løf­ter blik­ket mot de sto­re ut­ford­rin­ge­ne, til det som vir­ke­lig be­tyr noe. Hvor­dan kan vi leve gode liv og sam­ti­dig ta vare på livs­grunn­la­get vårt? Hvor­dan kan vi ta vare på arts­mang­fol­det, slik at de nes­te ge­ne­ra­sjo­ner også kan leve i en ver­den hvor oran­gu­tan­ger og ge­par­der, fjell­rev og lunde­fugl, ikke bare er en at­trak­sjon i en dyre­park – el­ler i ver­ste fall nok et navn på en hur­tig­vok­s­en­de lis­te over ut­ra­der­te dyre­ar­ter? Det­te må stor­tings­kan­di­da­te­ne sva­re på. Vi må få høre hvor­dan løs­nin­ge­ne skal bli til helt kon­kret po­li­tisk hand­ling i nes­te stor­tings­pe­rio­de, for­di vi ikke har tid til å ven­te. Po­li­ti­ker­ne må kom­me på ba­nen, og det må også vel­ger­ne. For­di vi ikke har fle­re arter å mis­te.

❞ For å be­gren­se over­kon­sum, kan vi gjø­re det enk­le­re og bil­li­ge­re å re­pa­re­re, og vi kan om­stil­le oss fra en bruk­og-kast-øko­no­mi til en krets­løps­øko­no­mi hvor res­sur­ser bru­kes igjen og igjen.

FOTO: NTB SCANPIX

For å be­kjem­pe tap av ha­bi­ta­ter, kan vi ver­ne og be­va­re me­re vill­marks­skog og hav­om­rå­der, skri­ver inn­sen­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.