Kom­mune­re­for­men er å løse da­gens og frem­ti­dens ut­ford­rin­ger

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det­te er et svar på le­ser­bre­vet fra Hel­ge An­der­sen an­gå­en­de mitt le­ser­brev av 26. juni i Fædre­lands­ven­nen.

Først en opp­ret­ting av en feil hvor An­der­sen på­står at jeg har skre­vet at kun 1/3 av de som stem­te i folke­av­stem­nin­gen i Søg­ne, stem­te for å opp­rett­hol­de kom­mu­nen. Det rik­ti­ge er – hen­vi­ser til mitt tid­li­ge­re le­ser­brev hvor det står: kun 1/3 av de stemme­be­ret­ti­ge­de stem­te for å opp­rett­hol­de kom­mu­nen.

Jeg gjen­kjen­ner meg hel­ler ikke når han skri­ver at jeg pre­sen­te­rer et vrenge­bil­de av sa­ken. I kort­ver­sjon har jeg føl­gen­de kom­men­ta­rer til An­der­sens le­ser­brev:

Når det gjel­der folke­av­stem­nin­gen, så må man ta hen­syn til at den­ne kun er en råd­gi­ven­de folke­av­stem­ning. He­le 48,5 % av de stemme­be­ret­ti­ge­de i Søg­ne ble hjem­me på valg­da­gen, og etter min me­ning svek­ker det­te hvor stor vekt man skal leg­ge på re­sul­ta­tet.

Kom­mune­sty­ret ved­tok å føl­ge re­sul­ta­tet fra folke­av­stem­nin­gen. Det er 50 år si­den for­ri­ge sto­re kom­mune­re­form, og det har vært en stor end­ring av sam­fun­net si­den den gang. Det­te gjel­der ikke minst at vi har fått en di­gi­ta­li­sert ver­den som gjør at da­gens kom­mu­ni­ka­sjon i li­ten grad for­går på kom­mune­hu­set. Vi­de­re har ut­vik­lin­gen av de kom­mu­na­le tje­neste­til­bud med­ført at Kris­tian­sand og de and­re 6 kom­mu­ner in­nen Knute­punkt Sør har inn­gått et stort an­tall sam­ar­beids­av­ta­ler for å løse dis­se opp­ga­ver, og dis­se skul­le opp­lø­ses i for­bin­del­se med kom­mune­re­for­men p.g.a. lite de­mo­kra­tisk sty­ring. Når det gjel­der over­sty­ring fra Kris­tian­sand i en ny stor­kom­mu­ne, har jeg ikke opp­levd det­te etter at kom­mu­ne­ne Od­der­nes, Rande­sund og Tveit ble slått sam­men med Kris­tian­sand i 1964. Kris­tian­sand dek­ker bl.a. ca 45 mill. kr til kul­tur­in­sti­tu­sjo­ne­ne i byen, men det vik­tigs­te her er nok by­ens ar­beids­plas­ser. Her er også den størs­te ut­ford­ring for frem­ti­den når ro­bo­ti­se­rin­gen av næ­rings­li­vet star­ter for fullt.

I dag bor 70 % av lan­dets be­folk­ning i kom­mu­ner med mer enn 15.000 inn­byg­ge­re mot 48 % for 50 år si­den. År­sa­ken er at det er i de stør­re kom­mu­ner – ikke minst i Oslo-re­gio­nen – ska­pes de fles­te nye ar­beids­plas­ser. Det er der­for re­gje­rin­gen gjen­nom kom­mune­re­for­men bl.a. vil ska­pe sto­re by­kom­mu­ner som kan være driv­kraf­ten i ut­vik­ling av lan­det.

La oss al­le sam­men, selv om vi er ueni­ge om re­for­men, ska­pe lan­dets bes­te bo­k­om­mu­ne, som kan til­trek­ke seg lan­dets bes­te grün­de­re og sam­men med Uni­ver­si­te­tet, No­de og and­re krea­ti­ve mil­jø­er, ska­pe de nye ar­beids­plas­ser til de unge som skal ut i ar­beids­li­vet.

ARVID DAN KVANES, Kris­tian­sand

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.