Eldre­om­sor­gen

Faedrelandsvennen - - MENING - ØYVIND HVALEN, Pen­sjo­nist­par­ti­et SVERRE LAR­SEN, Kris­tian­sand

Ven­stre­re­pre­sen­tan­te­ne Bor­gund­hau­gen og Be­ne­stad har et til­svar til mitt inn­legg i Fædre­lands­ven­nen 10.07. om al­der­dom.

●● De to me­ner at «det er et skritt i rik­tig ret­ning at by­sty­ret 21.06. ved­tok at det skal vur­de­res som et kri­te­ri­um at ek­te­par/sam­bo­ere skal ha rett til å bo sam­men når en el­ler beg­ge har be­hov for lang­tids­opp­hold». Det er litt mer­ke­lig at ikke V-re­pre­sen­tan­te­ne ser for­skjell på vur­de­rin­ger og og ved­tak av kon­kre­te sa­ker. For min del vur­de­rer jeg sa­ker og ting he­le ti­den uten at det fø­rer til kon­kre­te re­sul­ta­ter. V.re­pre­sen­tan­te­ne har et godt po­eng i at en­som­het fø­rer til la­ve­re livs­kva­li­tet. Men hvem skal ta an­sva­ret for det­te? Mer del­ta­gel­se fra de som har på­rø­ren­de, el­ler økt be­man­ning på plei­e­hjem­me­ne? Når det gjel­der kost­na­de­ne i eldre­om­sor­gen er det man­ge må­ter å reg­ne på. Til slutt vil jeg gjen­ta at sam­funns­øko­no­misk er det bra at gam­le folk ikke le­ver for len­ge. Men er det noen po­li­ti­ker som vil inn­røm­me det­te? fra fjern og nær. Spe­si­elt in­ter­es­sant er den sto­re mot­stan­den mot de nye fri­han­dels­av­ta­le­ne som tje­ner de få rike og de­res in­ter­es­ser og ikke folk flest om­kring i ver­den.

Mot­stan­den er stor mot TTIP, JEFTA og CETA. Selv om de pro­gres­si­ve kref­te­ne i Tysk­land sjel­den stil­ler spørs­mål ved selve EU som så­dan, så er kri­tik­ken mot det som EU står for av po­li­tikk gans­ke sterk. Desto mer synd var det som sei­ne­re skjed­de, at kri­mi­nel­le eks­tre­mis­ter iverk­sat­te sto­re øde­leg­gel­ser. Campact, som er en or­ga­ni­sa­sjon som sam­ler fag­or­ga­ni­ser­te, miljø­be­ve­gel­sen og man­ge so­sia­le in­ter­es­ser til kamp for en mer rett­fer­dig ver­den, er et vel­dig godt al­ter­na­tiv til den høyre­po­pu­lis­tis­ke fru­sta­sjon som vil hø­rer mye om. Men nå blir det en ty­de­lig ut­ford­ring å ta et opp­gjør med ”venst­re”-eks­tre­mis­ter som tyr til vold og øde­leg­gel­ser. Jeg tror at en har vært litt blå­øyd og for lite på vakt mot ne­ga­ti­ve kref­ter. Men jeg er over­be­vist om at man der vil lære av dis­se er­fa­rin­ge­ne. Kon­tras­ten mel­lom det sto­re, farge­rike opp­to­get jeg fikk se og de svæ­re svar­te røyk­sky­ene un­der selve topp­mø­tet var enorm. Men hvor­for er vi så sva­ke? Pomp og prakt kan ikke ut­kon­kur­re­re det ope­ra­ti­ve ni­vå­et.

Vi må vite hva som er de bes­te og mest mo­der­ne vå­pen i dag, og vi må også vite hvor­dan kom­mer vi­de­re med bed­re løs­nin­ger.

OLE lange­land

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.