Uak­tu­elt?

Faedrelandsvennen - - MENING - NILS-PET­TER ENSTAD, Ry­ke­ne, tid­li­ge­re in­for­ma­sjons­sjef i KRF

Nest­le­der Kjell In­golf Rop­stad i KRF ble i en del medi­er 20. juli si­tert på å skul­le ha sagt at det er «uak­tu­elt» for par­ti­et å gå i re­gje­ring med Ar­bei­der­par­ti­et.

et er to ting å si om dis­se opp­sla­ge­ne: Det ene er at or­det «uak­tu­elt» ikke ble brukt av Rop­stad, men er lagt ham i mun­nen av både Nrk og Ntb.

Det and­re er at uan­sett har ikke nest­le­de­ren noe man­dat fra par­ti­et til å be­teg­ne et slikt sam­ar­beid som «uak­tu­elt». Han kan mene det er uklokt, og ikke til­rå­de­lig, men om den sa­ken er det fak­tisk uli­ke me­nin­ger i par­ti­et.

Det enes­te KRF har gjort ved­tak om som «uak­tu­elt» når det gjel­der re­gje­rings­spørs­må­let, er et sam­ar­beid med Frp. I lands­sty­rets en­stem­mi­ge ved­tak av 5. no­vem­ber 2016 he­ter det: «Med re­spekt for de po­li­tis­ke for­skjel­le­ne er et re­gje­rings­sam­ar­beid med FRP ikke ak­tu­elt». Det er en klar og klok pre­si­se­ring. De enes­te som kan opp­he­ve et slikt ved­tak, er en­ten et nytt lands­styre­møte el­ler et lands­møte. Så har ikke skjedd, og si­tua­sjo­nen er der­med uend­ret. Et re­gje­rings­sam­ar­beid med Frp er ikke ak­tu­elt. Punk­tum.

Når det gjel­der lands­sty­rets øns­ke om å ar­bei­de for en re­gje­ring «som be­står av flest mu­lig av sen­trums­par­ti­ene og par­ti­et Høy­re», er jeg ikke like im­po­nert over klok­ska­pen. Jeg har i en an­nen sam­men­heng sam­men­lik­net det­te ved­ta­ket med det å kunn­gjø­re sin for­lo­vel­se med en som al­le­re­de er gift. Om ikke frie­ri­et er blitt blankt av­vist, har det blitt mot­tatt så­pass kjø­lig hos den ut­valg­te at man skal være mer enn op­ti­mis­tisk for å tro at det kan bli noen ro­man­se av det­te.

Det sis­te punk­tet i lands­sty­rets ved­tak sier: «Der­som et re­gje­rings­sam­ar­beid sen­trum/høy­re ikke er mu­lig etter val­get, må KRF søke and­re

❞ Et re­gje­rings­sam­ar­beid med Frp er ikke ak­tu­elt. Punk­tum.

gjen­nom­slag for vår po­li­tikk og mest sann­syn­lig vel­ge op­po­si­sjon».

Før man går i op­po­si­sjon bør man ha klart for seg hva man er i op­po­si­sjon til. Det vet man ikke før sis­te stem­me er talt opp og sis­te man­dat for­delt. Fram til så har skjedd, bør noen hver være var­som med å ut­ste­de alt­for man­ge bom­bas­tis­ke er­klæ­rin­ger om hva som er «uak­tu­elt» og hva som kan være verd å drøf­te.

ARKIVFOTO: TONE SANDBERG

Nest­le­de­ren har ikke noe man­dat fra par­ti­et til å be­teg­ne et sam­ar­beid med Ap som «uak­tu­elt», skri­ver den­ne inn­sen­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.