Stor opp­slut­ning om gal­le­ri­et i valle­fjø­set

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: JOHS. BJØRKELI johs.bjoer­ke­li@hot­mail.no

Ekte­pa­ret Mar­git Da­le og Fro­de Ver­pe har sat­set tre mil­lio­ner kro­ner og om­inn­re­det fjø­set på 1500-talls­går­den til hy­per­mo­der­ne kunst­gal­le­ri og mat­sen­ter. Fre­dag var det «grand ope­ning».

– Det­te er ikke et fjøs. Det er et skik­ke­lig gal­le­ri som man­ge by­gal­le­ri­er kun­ne tenkt seg, sa Kris­tian­sand-kunst­ne­ren Frank Brun­ner (46) da han for­nøyd rus­let rundt i det om­byg­de fjø­set Sys­tog Da­le og for­tal­te om bil­de­ne sine.

– Med bil­der ut­stilt i gal­le­ri­er i så vel Pa­ris som New York an­tar jeg at du ikke sier ja til hvil­ket som helst gal­le­ri. Hvor­for her i Val­le, «in the midd­le of now­he­re?»

– For­di jeg fikk vel­dig god kon­takt med Fro­de Ver­pe da han hen­vend­te seg til meg. Han er rett og slett en hyg­ge­lig fyr. Han har solgt ar­bei­der av meg før. Det er vel­dig gøy at folk slut­ter opp om gal­le­ri­et her. Jeg tvi­ler ikke på at de vil få suksess. At gal­le­ri­et lig­ger her, gjør det spe­si­elt, og Mar­git og Fro­de er dyk­ti­ge.

KJEN­TE KUNSTNERE

Rundt 300 men­nes­ker møt­te opp på Sys­tog Da­le fre­dag etter­mid­dag til den dob­belte åp­nings­fes­ten. Først og fremst var det mar­ke­rin­gen av at fle­re års ar­beid med om­byg­ging av fjø­set til kunst­gal­le­ri og sen­ter for tra­di­sjons­mat var fer­dig. Mar­git Da­le har gjen­nom tv-se­ri­en «Fjell­mat» sam­men med me­ster­kokk Trond Moi og ko­mi­ker Ru­ne An­der­sen satt eld­gam­le og ny­ere mat­tra­di­sjo­ner fra Se­tes­dal på agen­da­en. Om­byg­gin­gen har kos­tet vel tre mil­lio­ner kro­ner.

Fre­dag åp­net også som­mer­ens kunst­ut­stil­ling på Sys­tog Da­le med kunst­verk av Per Fronth, Bjar­ne Mel­gaard og Frank Brun­ner.

Al­le­re­de etter en time had­de ekte­pa­ret solgt kunst for 100.000 kro­ner. I til­legg solg­te koke­bø­ke­ne godt og folk sik­ret seg auto­gra­fe­ne til de tre for­fat­ter­ne, Mar­git Da­le, Trond Moi og Ru­ne An­der­sen.

KAMP MOT FRAFLYTTING

– Det­te var kjempe­moro, sa Mar­git Da­le og Fro­de Ver­pe. De var strå­len­de for­nøy­de over at bygde­folk møt­te så mann­sterkt opp for å dele åp­nin­gen av Val­les nye at­trak­sjon med dem.

Moro syn­tes de også det er at Mar­gits ge­nui­ne sans for å vi­dere­brin­ge mat­tra­di­sjo­ner etter koke­boka til beste­mor, og Fro­des kunn­skap om kunst, har ført til ny næ­ring på Da­le i Val­le - ut­kant­en som ikke en­gang har fått et vei­skilt på riks­vei 9.

– Vi nek­ter at byg­da skal dø ut. Det­te er også en kamp mot fra­flyt­tin­gen fra Val­le. Vi tror at en hap­pe­ning som det­te, tvse­ri­en Fjell­mat og ka­fe­en vi skal opp­ret­te i det nye Co­op­byg­get ved Val­le sen­trum, er med på å opp­rett­hol­de bo­set­tin­gen her, sier Fro­de Ver­pe og Mar­git Da­le.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

300 men­nes­ker kom til Sys­tog Da­le da Mar­git Da­le øns­ket vel­kom­men til gal­le­ri­et, tra­di­sjons­mat­sen­te­ret og som­mer­ut­stil­lin­gen med kunst­ner­ne Frank Brun­ner, Per Fronth og Bjar­ne Mel­gaard.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

HM Kon­gen, i Ru­ne An­der­sens skik­kel­se, mo­ret un­der gal­leri­åp­nin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.