Ik­ke god­kjent

In­gen of­fent­li­ge in­stan­ser god­kjen­ner el­ler kon­trol­le­rer sik­ker­he­ten ved Via Fer­ra­ta-tra­se­er i Nor­ge. Fre­dag ras­te fle­re hund­re tonn stein over den ene av de tre vaier-løy­pe­ne i Nome­lands­fjel­let.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

In­gen of­fent­li­ge in­stan­ser god­kjen­ner el­ler kon­trol­le­rer sik­ker­he­ten ved Via Fer­ra­ta-tra­se­er i Nor­ge. Lens­mann i Byk­le og Val­le, Dag Hov­den, er kri­ti­tisk.

Vi har fulgt alle sik­ker­hets­bo­kens grunn­reg­ler og leid inn eks­per­ti­se da vi byg­get. Det kun­ne rast for 30 år si­den, ti år si­den, men det ras­te nå.

FRODE KIRKEDAM, styre­le­der Bratt Fri­lufts­liv AS

– Mitt inn­trykk er at hvem som helst kan hen­ge opp noen vaiere i fjel­let og bare gå i gang. Jeg har len­ge etter­lyst et kla­re­re re­gel­verk og kon­troll­sys­tem, sier lens­mann i Byk­le og Val­le, Dag Hov­den, til Fædre­lands­ven­nen.

NYE REGLER

1. juli tråd­te nye regler for nors­ke tau­ba­ner og for­nøy­el­ses­inn­ret­nin­ger i kraft. Må­let er bed­re sik­ker­het. Lens­mann Hov­den sy­nes det er rart at Via Fer­ra­ta ik­ke ble om­fat­tet av den nye lo­ven.

Det er Sta­tens jern­bane­til­syn som kon­trol­le­rer alt fra jern­bane­spor til tau­ba­ner, ski­hei­ser, ski­trekk og for­nøy­el­ses­inn­ret­nin­ger i Nor­ge, men alt­så ik­ke kilo­me­ter­lan­ge vaier­trekk opp brat­te fjell­si­der.

KLATREFORBUNDET KRITISK

Nor­ges klatre­for­bund har i fle­re år etter­lyst bygge­sak-be­hand­ling av Via Fer­ra­ta-løy­per. In­gen av de tre løy­pe­ne i Val­le er god­kjent av Val­le kom­mu­ne, rett og slett for­di kom­mu­nen ik­ke så noe be­hov for bygge­søk­nad.

– Vi er først og fremst opp­tatt av den frie ferd­sel og alle­manns­ret­ten også til fjell, men ra­set i hel­ga ak­tua­li­se­rer vårt krav. For bygge­saks­be­hand­ling er også vik­tig for vur­de­ring av ri­si­ko og sik­ker­het og ras, sier pre­si­dent i Nor­ges Klatre­for­bund Stein Tron­stad.

Tron­stad et­ter­ly­ser i lik­het med lens­man­nen et of­fent­lig kon­troll­sys­tem med jevn­li­ge til­syn av Via Fer­ra­ta-an­legg.

– Via Fer­ra­ta hand­ler om fir­ma­er som mot be­ta­ling tar folk opp i løy­pe­ne. Da bør det tek­nis­ke ut­sty­ret sjek­kes grun­dig. Det­te er noe an­net enn at fjell­klat­re­re bru­ker bol­ter and­re fjell­klat­re­re har satt i fjel­let, sier pre­si­dent Tron­stad.

– RUTINENE ER GODE

Ar­ne Hol­skog dri­ver Via Fer­ra­ta­løy­pe­ne i Straums­fjel­let og Løe­fjell via fir­ma­et Hel­le Her­ber­ge AS. Han er enig i at ri­si­ko- og sik­ker­hets­vur­de­rin­ger er vik­ti­ge. Men han me­ner ak­tø­re­ne selv hånd­te­rer det­te godt.

– Det er in­gen myn­dig­he­ter i noe land som sty­rer med Via Fer­ra­ta. Vi har via for­sik­rings­sel­ska­pet krav om år­li­ge in­spek­sjo­ner. Vi har be­nyt­tet lan­dets frems­te klatre­eks­per­ti­se i plan­leg­gin­gen, Bør­re Bergs­ha­ven. Han er også for­sik­rings­sel­ska­pets til­syns­mann, sier Hol­skog.

Der ra­set gikk i Nome­lands­fjel­let er det Bratt Fri­lufts­liv AS som dri­ver Via Fer­ra­ta. Styre­le­der Frode Kirkedam sier 40 pro­sent av tra­se­en gikk med i ra­set, at sel­ska­pet har tapt mye pen­ger, men at de øns­ker å etab­le­re en ny tra­sé så fort som mu­lig.

– Vi har fulgt alle sik­ker­hets­bo­kens grunn­reg­ler og leid inn eks­per­ti­se da vi byg­get. Det kun­ne rast for 30 år si­den, ti år si­den, men det ras­te nå, sier Kirkedam, som tror da­gens ord­ning med egen­kon­troll er god nok og vil gjel­de len­ge.

– IK­KE TILSTREKKELIG

Lens­mann Hov­den er også opp­tatt av be­red­ska­pen rundt løy­pe­ne hvis noe skjer.

– Jeg har in­gen grunn til å mis­tro ak­tø­re­ne i Se­tes­dal. De er pro­fe­sjo­nel­le, men det er li­ke­vel rart med det­te hul­let i re­gel­ver­ket. Det er et to­talt an­net kon­troll­re­gi­me i for ek­sem­pel ski­sent­re, sier Hov­den.

Han er ik­ke minst opp­tatt av be­red­skaps­pla­ner og ru­ti­ner når noe dra­ma­tisk skjer.

– Mitt inn­trykk er at ope­ra­tø­re­ne ba­se­rer seg på den of­fent­li­ge red­nings­tje­nes­ten, pri­mært red­nings­he­li­kop­ter, ved ska­der og be­hov for eva­ku­e­ring, noe jeg me­ner ik­ke er tilstrekkelig, sier han.

Både Ar­ne Hol­skog og Frode Kirkedam mel­der om kraf­tig øk­ning i til­strøm­nin­gen til Val­les Via Fer­ra­ta­er i år – fram til hen­del­sen i Nome­lands­fjel­let lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.