Vara­ord­fø­re­ren gir opp mot­stan­den

Po­li­ti­ke­ren som har kjem­pet mest mot sam­men­slå­ing mel­lom Lyng­dal og Aud­ne­dal, gir seg: Vara­ord­fø­re­ren Un­ni Nil­sen Hus­øy inn­ser at sla­get er tapt.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

Po­li­ti­ke­ren som har kjem­pet mest mot sam­men­slå­ing mel­lom Lyng­dal og Aud­ne­dal inn­ser at sla­get er tapt. – Det nyt­ter ik­ke å kjem­pe mot mer, sier vara­ord­fø­rer i Aud­ne­dal Un­ni Nil­sen Hus­øy (Frp).

– Ja, det er ti­der for alt. Og nå nyt­ter det ik­ke å kjem­pe mot mer så len­ge Stor­tin­get har ved­tatt noe an­net, sier Frp-po­li­ti­ke­ren.

Hun har kalt sam­men­slåin- gen med Lyng­dal for en ka­ta­stro­fe, har nær­mest skjelt kom­mune­styre­re­pre­sen­tan­ter som ik­ke sa noe un­der en de­batt om re­for­men og me­ner at den nye kom­mu­nen geo­gra­fisk blir en lang tarm som knapt hen­ger sam­men.

Men nå er det alt­så slutt: Hun inn­ser ne­der­la­get og be­gra­ver strids­øks­en.

– Jeg øns­ker det bes­te for da­gens Aud­ne­dal og den fram­ti­di­ge kom­mu­nen. Der­for må jeg ten­ke po­si­tivt og gjø­re det bes­te ut av si­tua­sjo­nen. Det er noe som jeg også an­be­fa­ler alle and­re audne­dø­ler som ik­ke vil gjø­re det­te, sier Hus­øy.

MOT LINDESNES-REGIONEN

Vara­ord­fø­re­ren har ik­ke vært imot kom­mune­re­for­men som så­dan, tvert imot. Men det er til den kom­mu­nen mel­lom Man­dal, Mar­nar­dal og Lindesnes hun øns­ker seg.

– Det er mot Man­dal vi hø­rer hjem­me både his­to­risk og geo­gra­fisk, ik­ke mot Lyng­dal. Så jeg hå­per at på sikt vil den nye Lyng­dal-kom­mu­nen bli slått sam­men med nye Lindesnes, sier Hus­øy.

Med på vårt in­ter­vju er også ord­fø­rer Rei­dun Bak­ken (KRF). Hun har vært i den helt and­re en­den enn Hus­øy i spørs­må­let om sam­men­slå­ing. Hun har stått på at sam­men­slå­in­gen med Lyng­dal er til det bes­te for Aud­ne­dal, blant an­net med be­grun­nel­sen at Lyng­dals næ­rings­ut­vik­ling er po­si­tiv og noe som da­gens Aud­ne­dal kan få syner­gi­ef­fek­ter av.

– Jeg har ik­ke end­ret opp­fat­ning av det, tvert imot, sier Bak­ken.

ULIK OPP­FAT­NING

Hva så med be­folk­nin­gen? Mens Hus­øy me­ner man­ge fort­satt går rundt og er skuf­fet, tror Bak­ken at audne­dø­le­ne nå har for­so­net seg med tan­ken om sam­men­slå­ing.

– Jeg snak­ker med man­ge som fort­satt me­ner seg over­kjørt, ik­ke minst for­di det ik­ke var noen folke­av­stem­ning om Lyng­dal-al­ter­na­ti­vet. Og når det fort­satt er noen som er opp­git­te over sam­men­slå­in­gen som skjed­de i 1964, leg­ges nok ik­ke den­ne dis­ku­sjo­nen død rik­tig ennå, me­ner Hus­øy.

– Hva er det folk er red­de for i den nye stor­kom­mu­nen?

– Man­ge er ner­vø­se for at vi blir ei glemt bygd og at Lyng­dal skal slu­ke alt. Men det vil ik­ke skje, det skal po­li­ti­ker­ne her­fra som kom­mer inn i det nye kom­mune­sty­ret, sør­ge for, sier Hus­øy.

ANSATTE MED URO

Det er 250 kom­mu­nalt ansatte i Aud­ne­dal, og også her er det uro over hva som kan skje med ar­beids­plas­se­ne de­res. Det gjel­der blant an­net in­nen helse­sek­to­ren.

– Men det tren­ger de ik­ke å være. Alle in­sti­tu­sjo­ner skal be­stå som i dag. Der det blir svært merk­ba­re for­and­rin­ger er i de tje­nes­te­ne som er på råd­hu­set etter­som ho­ved­ad­mi­ni­stra­sjo­nen blir lagt til Lyng­dal, sier Bak­ken.

Det­te blir et ho­ved­fo­kus fram- over: Hva som skal skje med inn­hol­det i da­gens råd­hus i Aud­ne­dal.

SAMARBEID

Dess­uten må po­li­ti­ker­ne ta stil­ling til det om­fat­ten­de in­ter­kom­mu­na­le sam­ar­bei­det som nå er mot Lindesnes-regionen.

– Mye vil fort­satt be­stå, men vi må be­stem­me oss for hva som skal skje in­nen barne­vern, IKT og lege­vakt. Det kan være vi her skal inn­ret­te oss mot et tet­te­re samarbeid med Lis­ter-kom­mu­ne­ne, sier Bak­ken.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Vara­ord­fø­rer i Aud­ne­dal Un­ni Nil­sen Hus­øy (Frp) (t.v.) har kjem­pet hardt og len­ge mot en sam­men­slå­ing med Lyng­dal. Men nå inn­ser hun at sla­get er tapt. Ord­fø­rer Rei­dun Bak­ken (KRF) er glad for at Hus­øy nå hel­hjer­tet job­ber sam­men med hen­ne for sam­men­slå­in­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.