Hun har drømme­job­ben

I som­mer vil opp mot 60.000 pub­li­kum­me­re se Mathea Pe­der­sen Ki­la­ne spil­le rol­len som Sunni­va i Kap­tein Sa­bel­tann. Hel­dig­vis blir det litt tid til overs til strand, ba­ding og ven­ner også.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - Mathea Pe­der­sen Ki­la­ne (12)

– Det er jo noe av det gøy­es­te jeg noen­sin­ne har opp­levd.

12 år gam­le Mathea Pe­der­sen Ki­la­ne har an­kom­met skue­spil­ler­gar­de­ro­ben, og er i full sving med å for­be­re­de seg til kvel­dens Sa­bel­tann-fore­stil­ling. På ben­ken og over sto­ler er ko­sty­mer, hår­spray og sminke­børs­ter plas­sert i be­red­skap.

– Jeg har tatt på pud­der al­le­re­de, sier Mathea til smin­kør Ila. Det er mye som skal fik­ses før fore­stil­lin­gen be­gyn­ner klok­ken 23.00.

– Hva må du gjø­re når du kom­mer på jobb?

– Jeg plei­er å kom­me cir­ka kvart over ni. Da tar jeg på meg fuk­tig­hets­krem og så be­gyn­ner Ila å smin­ke meg, sier Mathea, mens smin­kør Ila sty­rer i bak­grun­nen.

Så skif­ter hun til ko­sty­me, og gjør seg helt klar. Ti mi­nut­ter før still­he­ten sen­ker seg blant pub­li- kum, og fore­stil­lin­gen be­gyn­ner, stil­ler hun seg opp og ven­ter.

SENE NETTER OG MORGENER

De 20 ti­me­ne i døg­net Mathea ik­ke er på jobb, fyl­les gjer­ne opp med strand­liv, ba­ding, ven­ner - og so­ving.

Det tar nem­lig på å være skue­spil­ler på nat­tes­tid, og Mathea står opp mel­lom klok­ken tolv og to på da­gen etter hun har spilt fore­stil­ling.

– Hva er det bes­te med som­mer­en?

– Det er jo Sa­bel­tann, det har det all­tid vært, sier hun, men leg­ger til at hun også ko­ser seg i sjø­bua fa­mi­li­en har på Flek­ker­øy.

KALTE OPP LILLESØSTER

Tross sin unge al­der har Mathea ruk­ket å bli er­fa­ren med scene­li­vet de sis­te åre­ne. I til­legg til rol­len i Sa­bel­tann, har hun blant an­net med­vir­ket i fore­stil­lin­ge­ne «Evi­ta», «Sound of Mu­sic», og «Like til Bet­le­hem» i Kil­den. Det er in­gen tvil om hva hun li­ker å fyl­le da­ge­ne med.

– På fri­ti­den dan­ser jeg bal­lett og jazz, og så er jeg med i en mu­si­kal­grup­pe på Spinn Danse­stu­dio, sier Mathea. Til høs­ten skal hun be­gyn­ne på «Ung­doms­kil­den», hvor de også læ­rer tea­ter.

Drøm­men er å bli san­ger og skue­spil­ler, og gjer­ne dri­ve med både mu­sikk, dans og dra­ma kom­bi­nert.

– Har du en drømme­rol­le? Ma­til­da,

– Det må være sier hun raskt.

Mu­si­kal­ver­sjo­nen av Roald Dahls bok lik­te hun så godt, at hun fak­tisk valg­te å kal­le opp lille­søs­te­ren Ma­til­da på halv­an­net år etter ho­ved­per­sonen.

– Så det var du som fikk be­stem­me?

Ja, be­kref­ter hun, og leg­ger til at den mel­loms­te søs­te­ren Em­ma, også dri­ver med tea­ter og skue­spill.

BLIR GJENKJENT På GATA

Ti­den går unna i Sa­bel­tanns uni­vers - over halv­par­ten av som­me- rens fore­stil­lin­ger er al­le­re­de unna­gjort. Mathea hus­ker fort­satt hvor­dan hun rea­ger­te da be­skje­den om rol­len kom for over et år si­den.

– Jeg ble helt sånn: «hva?»... Jeg ble vel­dig glad. Også ble jeg litt sånn over­ras­ka – for­di det var så gøy, sier hun.

Det­te er and­re året Mathea spil­ler i Sa­bel­tann, og av og til opp­le­ver hun å bli gjenkjent uten ko­sty­me:

– Ja, det hen­der, men det er mer det at jeg kan mer­ke at folk sier det til hver­and­re. Jeg var i byen i dag, og da over­hør­te jeg noen som hvis­ket «jeg tror hun der spil­ler Sunni­va».

Hun må le litt når hun prø­ver å etter­lig­ne hvis­ke-se­an­sen, og leg­ger til at det bare er gøy når slike si­tua­sjo­ner opp­står.

– Fø­ler du at du er et for­bil­de for and­re?

– Ja, men det er nok mer for små jen­ter. Jeg tror ik­ke det er så man­ge på min al­der, sier hun.

Om litt over en time vil sku­ta kom­me sei­len­de på gras­ha­vet inn mot Kjutta­vi­ga. Og inn i par­ken strøm­mer små gut­ter og jen­ter i Lange­mann-, og Sa­bel­tann­ko­sty­mer, Mi­riam av Gral-hat­ter og stri­pe­te Pin­ky-t-skjor­ter. I meng­den kom­mer også rosa Sunni­va­kjo­ler trip­pen­de. Det er nok in­gen tvil om at Mathea er et for­bil­de for man­ge.

FOTO: KRISTIN OLSEN

Å spil­le Sunni­va er noe av det gøy­es­te Mathea Pe­der­sen Ki­la­ne noen­sin­ne har gjort.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.