Kom­mu­nen har ik­ke an­svar

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Val­le-ord­fø­rer Stei­nar Kyr­ve­stad me­ner Val­le kom­mu­ne ik­ke har noe an­svar for de tre Via-fer­ra­ta-tra­se­ene, selv om kom­mu­nen ak­tivt mar­keds­fø­rer dem.

– Det kan godt være at sta­ten bør se på Via Fer­ra­ta mer som al­pin­an­legg i frem­ti­den. Vi har ik­ke sett noen grunn til å bygge­saks­be­hand­le dis­se tra­se­ene slik reg­le­ne nå er. Kom­mu­nen har rett og slett ik­ke noe an­svar for dis­se ak­ti­vi­te­te­ne, sier han.

– Men er det­te godt nok når kom­mu­nen er med og mar­keds­fø­rer ak­ti­vi­te­te­ne?

– Ak­tø­re­ne er pro­fe­sjo­nel­le folk som vi har full til­lit til. Folk har klat­ret i Nome­lands­fjel­let i man­ge ti­år. Jeg min­ner om at Nor­ge har brat­te fjell og at ras plut­se­lig kan kom­me, sier ord­fø­re­ren.

Ord­fø­re­ren har selv klat­ret både Via Fer­ra­ta i Nome­lands­fjel­let og Løe­fjell.

Han po­eng­te­rer at kom­mu­nen har stengt of­fent­li­ge sti­er un­der ras­fjel­let og fjer­net skilt til tur­sti­er. Han sier kom­mu­nen nå skal ha en gjen­nom­gang ba­sert på en ven­tet geo­lo­gisk rap­port.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.