An­be­fa­ler å fjer­ne hyl­la

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JOHS. BJØRKELI

– Skal det være ferd­sel i om­rå­det un­der fjell­hyl­la der ra­set i Nome­lands­fjel­let gikk lør­dag, vil jeg an­be­fa­le at den fjer­nes, sier geo­log An­ders Sol­heim til Fædre­lands­ven­nen.

Til alt hell ble in­gen truf­fet av steinraset i Nome­lands­fjel­let som ram­met den po­pu­læ­re via fer­ra­ta løy­pa vest for Val­le sen­trum lør­dag. Fle­re ti­talls per­soner har klat­ret i wi­ren der de sis­te uke­ne på det tids­punk­tet ra­set gikk. Lør­dag klat­ret in­gen.

Pro­fes­sor i na­tur­ge­o­gra­fi og hydro­lo­gi ved Uni­ver­si­tet i Oslo, An­ders Sol­heim, av­brøt fe­rien i Nis­se­dal og an­kom ras­ste­det noen ti­mer etter at det skjed­de.

– Skal det fort­satt være ferd­sel her, bør den sto­re stein­hyl­la over ra­set fjer­nes, sier geo­log Sol­heim

For å fjer­ne den kan man be­nyt­te seg av vann­spy­ling el­ler spreng­ning.

FJER­NET MERKING AV STI

Ved fo­ten av fjel­let går en mer­ket tur­sti. Mer­kin­gen av den­ne ble umid­del­bart fjer­net av Val- le kom­mu­ne lør­dag, der ord­fø­rer Stei­nar Kyr­ve­stad selv tok vekk skilt. Kyr­ve­stad sier at Val­le kom­mu­ne nå av­ven­ter rap­por­ten fra Sol­heim og vil der­et­ter vur­de­re til­tak som even­tu­elt skal gjø­res i frem­ti­den.

Etter å ha vært oppe i he­li­kop­ter, vur­dert foto som er tatt av ras­om­rå­det, samt snak­ket med øyen­vit­ner, har Sol­heim ik­ke fun­net noen umid­del­bar år­sak til at ra­set gikk.

UVANLIG TIDSPUNKT

– Slike ras skjer som of­test i for­bin­del­se med kraf­tig regn­vær, el­ler ved snø- og is­smel­ting. Det er mest van­lig at stein­sprang skjer om høs­ten el­ler vår­en. Men her var det midt på som­mer­en, og ik­ke har det vært regn­vær hel­ler, sier han.

– Kan klatre­ak­ti­vi­te­ten med bol­ting i fjell og folk i wi­ren vært en ut­lø­sen­de fak­tor?

– Jeg tror ik­ke den ak­ti­vi­te­ten har hatt noen be­tyd­ning. Her er det nok snakk om fjell­sprek­ker som grad­vis ut­vi­des. Før el­ler se­ne­re gjør tyngde­kraf­ten seg gjel­den­de, og det er ik­ke nok kref­ter i fjel­let til å hol­de igjen, sier geo­log An­ders Sol­heim.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Pro­fes­sor og geo­log An­ders Sol­heim i sam­ta­le med po­liti­første­be­tjent Ge­org Sør­mo rett etter steinraset i Nome­lands­fjel­let lør­dag. Sol­li vur­de­rer ras­fa­ren til å være stor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.