FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Den nors­ke kir­ke

● 3.750.705 med­lem­mer ved inn­gan­gen til 2017.

● Den nors­ke kir­ke (Dnk) er inn­de­lt i el­le­ve bispe­døm­mer.

● Ag­der og Tele­mark bispe­døm­me had­de 334.278 med­lem­mer ved års­skif­tet. Seks bispe­døm­mer har fle­re med­lem­mer.

● Ved inn­gan­gen til 2017 ble Dnk eget retts­sub­jekt. Der­med ble bån­de­ne mel­lom stat og kir­ke løs­net yt­ter­li­ge­re.

● I Vest-ag­der til­hø­rer om lag 70 pro­sent av be­folk­nin­gen Dnk, og 12 pro­sent and­re krist­ne kir­ker. I Aust-ag­der er de sam­me tal­le­ne hen­holds­vis 74 og 10.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.