Puk­kel­laks tatt i Otra

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

Kai Kårik­stad fikk tre puk­kel­laks i Otra sist uke. Nå fryk­ter han kon­se­kven­se­ne. Det gjør eks­per­te­ne også.

– Vi vet ik­ke føl­ge­ne av den sta­dig øken­de meng­den puk­kel­laks i nors­ke el­ver – og i år er det en eks­plo­sjon i an­tal­let. Vi fryk­ter smit­te, sier fiske­for­val­ter Frode Kroglund hos fyl­kes­man­nen i Aust- og Vest-ag­der.

Det var sist helg og man­dag at Kai Kårik­stad fra Voie­byen fikk til sam­men tre fisk han ik­ke gjen­kjen­te som laks i Otra like nord for syke­hu­set på Eg.

PRIKKER På SPOREN

– Vi trod­de først det var hav­røye, men den hol­der til langt nord og skal egent­lig ik­ke over­le­ve så varmt vann som i Otra. Ved nær­me­re sjekk er de kraf­ti­ge prik­ke­ne på sporen er ik­ke til å ta feil av, for­tel­ler han.

Kårik­stad bru­ker or­det for­fer­de­lig om at det nå ty­de­lig­vis er gans­ke man­ge puk­kel­laks fra Stille­ha­vet på vei opp i sør­lands­ke el­ver.

– De hø­rer jo ik­ke til her og kan med­føre ska­der vi ik­ke vet om ennå. Det­te er fryk­te­lig trist, sier Kårik­stad til Fædre­lands­ven­nen.

Fors­ker Eva B. Thor­stad ved Norsk Insti­tutt for Na­tur­forsk­ning sier det «helt klart» er puk­kel­laks som Kårik­stad har dratt på land når hun får se bil­de­ne.

ENORM ØK­NING

– Vi har til nå over 600 mel­din­ger om puk­kel­laks, en enorm øk­ning fra før. Alle fiske­ne vi har fått sjek­ket, er gyte­kla­re. Det er fare for at puk­kel­lak­sen kan greie å re­pro­du­se­re seg i el­ver over hele lan­det i år. Det har kun skjedd i Finn­mark tid­li­ge­re, sier hun.

Puk­kel­lak­sen er opp­rin­ne­lig fra Stille­ha­vet, men rus­ser­ne har satt ut sto­re meng­der i el­ver på Kola­halv­øya og ved Kvite­sjø­en, hvil­ket av med­ført leve­dyk­ti­ge be­stan­der. Fisk her­fra be­ve­ger seg så ned­over norske­kys­ten.

Puk­kel­lak­sen gy­ter tro­lig tid­li­ge­re enn at­lan­ter­havs­lak­sen. Li­ke­vel er det fare for sto­re på- virk­nin­ger på den nors­ke villak­sen.

SÆRDELES TALLRIK

– Pukke­laks er svartelistet og ka­te­go­ri­sert som en art med «høy ri­si­ko». Nye ar­ter fø­rer som re­gel til ne­ga­ti­ve over­ras­kel­ser. Vi vet den kan bli sær­de- les tallrik. Dess­uten er det mu­lig smitte­fare, sier Thor­stad, som sier be­ho­vet for forsk­ning er stort.

Mens «vår» laks gy­ter og svøm­mer til havs igjen, dør puk­kel­lak­sen i elva etter gy­ting. Et stør­re an­tall død laks i våre el­ver, kan ha be­ty­de­li­ge kon­se­kven­ser for elve­mil­jø­et.

Det er ob­ser­vert puk­kel­laks i Otra før. I fjor ble det lan­det én fisk. Tre på noen få da­ger, er nytt for Ha­rald End­re­sen i Otra Laxe­fiske­lag.

– Vi job­ber for å re­etab­le­re Otralak­sen. Alt som kan på­vir­ke det ne­ga­tivt, er uøns­ket. Så det­te li­ker vi ik­ke, men vi vet lite om føl­ge­ne. Vi kan bare lyt­te til eks­per­te­ne og ven­te på mu­li­ge til­tak de fore­slår, sier han.

BER OM MEL­DIN­GER

Kai Kårik­stad har lagt sine tre ek­semp­la­rer på fry­sen. De skal være gode å spi­se. Når puk­ke­len på ryg­gen er ut­vik­let helt på slut­ten av livs­syk­lu­sen, er de uspi­se­li­ge.

– Vi øns­ker skjell­prø­ver og mel­din­ger om alle puk­kel­laks. Vi har man­ge mel­din­ger fra Finn­mark til Eger­sund og man­ge fra Glom­ma. Vi opp­ford­rer folk på Sør­lan­det om å si fra hvis puk­kel­laks fan­ges, sier Eva B. Thor­stad i Ni­na.

Folk kan mel­de på ni­na.no

Kai Kårik­stad hå­per på man­ge fle­re laks i fry­sen ut­over som­mer­en – men helst ik­ke fle­re fra Stille­ha­vet. laks@

FOTO: KAI KÅRIKSTADS

Det­te er to av de tre puk­kel­lak­se­ne som Kai Kårik­stad fikk i Otra. Den størs­te vei­de rundt to kilo.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Kai Kårik­stad er en iv­rig lakse­fis­ker. For­ri­ge uke fikk han tre puk­kel­laks i Otra. – For­fer­de­lig, sy­nes han, men de var liv­li­ge å dra inn.

FOTO: KAI KÅRIK­STAD

Rin­ge­ne på sporen er ka­rak­te­ris­tis­ke for puk­kel­lak­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.