Pas­sa­sjer an­grep bussjå­før

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIVIND KRISTENSEN

In­gen var man­dag etter­mid­dag på­gre­pet etter at en bussjå­før ble slått og ska­det ved Han­ne­vi­ka søn­dag kveld.

– Etter det jeg har for­stått var det en uover­ens­stem­mel­se mel­lom bussjå­fø­ren og en pas­sa­sjer, som ik­ke vil­le be­ta­le for tu­ren. Det re­sul­ter­te i at det ble ut­øvd vold mot sjå­fø­ren, sier Ole Mar­tin Ro­land, Re­gion­di­rek­tør i Nett­buss, til Fædre­lands­ven­nen.

Sla­ge­ne sjå­fø­ren fikk, før­te til et kutt i an­sik­tet og en skul­der ut av ledd. Han ble be­hand­let på lege­vak­ten og er nå syke­meldt i tre uker.

Volds­epi­so­den ble vars­let til po­li­ti­et klok­ka 18.24 søn­dag. Da po­li­ti­et an­kom åste­det, var gjer­nings­per­sonen løpt fra ste­det.

– Vi har en be­skri­vel­sen av gjer­nings­per­sonen, men in­gen er så langt etter­lyst el­ler på­gre­pet, sier Ken­neth Ra­fa­el­sen, leder for volds­av­snit­tet ved Kris­tian­sand po­liti­sta­sjon, man­dag for­mid­dag.

Ole Mar­tin Ro­land i Nett­buss opp­ly­ser at sel­ska­pet er i ferd med å hen­te ut over­våk­nings­vi­deo­en fra bus­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.